- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Yönetim

Yönetim sitemize 22 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

                        YÖNETİM                                             İÇİNDEKİLER

YÖNETİM:  Bir işi çekip çevirmek,idare etmek sanatıdır.İnsanın varolduğu günden beri,sosyal ve ekonomik muhtevası ile en küçük toplum olan ailenin yönetiminden tutun da büyük toplulukların çekip çevrilmesi işlerinin düzenli şekilde ve istenen amaca ulaştırmak için, planlayan, teşkilatlan dıran, kadrolandıran, yürütme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getiren,grubu başarıyla amaca ulaştırmakla ve sonuçta gurubu ile mutluluğu paylaşan,yeni görevlere her an hazır bulunduran, ida re eden kişi yöneten, yönetici olarak adlandırılır.Yönetenin yönettiği kişilere ise yönetilen denilmek tedir.

            Yönetim en eski bilimdir.tarih boyunca insanlar ya yönetmiş,yahut ta yönetilmiştir. Yöne tim bilim olmadan önce,insanlar sağduyuları ile işi yürütmüşlerdir. Medeniyet geliştikçe bu alandaki yeni teoriler ve kurallar yönetim bilimi konularına girmiştir.

            Yönetim bilimi her ne kadar yeni bilim olmuşsa da köklü bir tecrübe alanı vardır. Birçok devlet adamı bu alanda kitap yazmıştır.Hükümdarlar ve devlet adamları,devlet işlerinin nasıl yürütü leceği konularında öğütler ihtiva eden yayınlar bırakmışlardır.Aristo “Politika”, Eflatun “Cumhuri yet”, Hz.Ali “Devlet Adamlarına Öğütler”( Mısır valisine yazdığı mektup),Nizam-ül Mülk “ Siya setname”, Defterdar Sarı Mehmet Paşa “ Nesayih-ül Vüzera ve Ümera” (Devlet Adamlarına Öğütler)  İbn-i Haldun “ Mukaddime” farabi “El Metinetül Fazala”, Muhammed Hamdullah “İslam da Devlet İdaresi”, harun Han Şirrani “İslamda Siyasi Düşünce ve İdare”, Gazali “Nasihat-ül Ma- lük”, Atatürk “ Nutuk” ve sözleride Devlet idaresinde dikkat edilecek hususlara değinmişlerdir. Beydeba’nın yazdığı “Kelile ve Dimne” eserinde de Kral Debşelim’e hükümdarlık öğretirken zarar görmemek için Fabl sanatını kullanarak, hükümdarda olması gereken özellikleri,insan özellikleri ders verici şekilde anlatılmaya çalışılmıştır.

            Yönetim biliminin tarihi 1887 olarak belirtilmişse de yönetim insanın doğuşu ile başlamıştır. Zira yönetimde ilk kayıtlar M.Ö.5000 yılında Sümerler,planlama,kontrol ve organizasyonu ilk defa M.Ö.4000 yılında Mısırlılar; dürüstlük ve halka iyi davranmayı,M.Ö.2700 yılında danışma,kullan ma ve dilekçe ile müracaatı, M.Ö.2000 yılında ücret ödemeyi uygulamışlardır.

            Türklerdeki yönetim ise Türk milletinin sürekliliği,vaktiyle kurulmuş ahenginden gelir. “Türk ırkı, tarih sahnesine çıkışının başlangıcında adalet, dürüstlük,saygı ve sevgi ilkeleri egemen olmuştur.

            Türkler yönetime hoşgörü ve adalet getirmişler,yönetimde aile ve millet kavramını işlemişlerdir.Bu ırkın ikinci çarpıcı karakteri,yönetmeye ve kumanbda etmeye olan kabiliyetidir; bilhassa karışık olan halkları derleyip toparlamak hususundaki teşkilat kaabiliyeti,Türk milletinin en önemli özelliğidir.

            Günümüzde yönetim biliminin önemi yeni anlaşıldığı, idari sistemlerdeki bozuklukların yönetim bilimindeki boşluklarından kaynaklandığı söylenirse de Bilge KAĞAN’ın Orhun kitabeleri ne  yazdırdığı metinler o asırda Anayasa niteliğindedir.1900 yıllarından sonra batılı yazarların yazdığı kitaplardaki,yönetime ilişkin tavsiyelerin Hz.Ali’nin Mısır Valisine yazdığı (Mektup) öğütlere benzediği görülür.Bu yazarların birleştiği “Yöneticinin dış görünüşünün temiz ve düzenli olmasını, zeki,yüksek moralli ve iyi huylu olmasını,yeni gelişmeleri öğrenmeye hevesli yapacağı işin doğruluğuna inanmasını,tecrübeli olmasını,astlarını eğiten,bilenlere danışan bir insan olması hususlarıdır. Oysa Mısır Valisine yazılan mektup daha detaylıdır,özetlenecek olursa kendi tarihimizde, kendi kültürümüzde yöneticiye gerekli olan bilgileri bulmak mümkündür.Yöneticinin taşıması gereken pek çok vasıf vardır.Bazen iyi bir yönetici,iyi bir lider olmayabilir ama arzu edilen yöneticinin  liderlik vasıflarına sahip olabilmesidir.Bunu başarabilmiş,liderleşmiş yöneticiler, yönettikleri toplumu amaçlara ulaştırma da  daha önem kazanmaktadır.

            Bir teşkilatın etkin, başarılı ve mükemmel olması,o teşkilatı yöneten kişinin  gayret ve kudretine bağlıdır. “Roma küçük bir köy halinden,büyük bir dünya imparatorluğunun merkezi haline gelinceye kadar geçirdiği gelişim devresi boyunca bir çok ciddi tehlike geçirmiştir.O da Roma’nın rakibi olan Kartaca’lıların, kudretinden değil üstün yetenekli general Anibal’ın şahsi kudretinden gelmiştir.” Diyen tarihçi LİTİUS başarılı yöneticinin neler yapabileceğini belirtiyor.

            Özet olarak komutanı arslan olan geyik sürüsü,komutanı geyik olan arslan sürüsünü mağ lup etmiştir.Yönetimde lider kavramı açıkça bu görüşte ifade edilmektedir.

            Iyi bir yönetici bütün kademelerde görev yapan bir başka tabirle masaya oturmadan masa nın diğer yüzünde çalışan başarıları yakın çevresinin dışındakilerce kabul edilmiş,yönetimin vazgeçil mez elemanıdır.

LİDERLİK

          LİDER:Grup birliği açısından gözle görülebilen etkiler yapan kimse,grubun tecrübelerini değerlendirip düzenleyen ve bu tecrübeler yolu ile grubun kuvvetinden yararlanan kimsedir.

          Lider büyük planların yaratıcısı ve başlatıcısıdır.Bu planların gerçekleştirilmesini yöneticiler gerçekleştirir.Bazen lider iyi bir yönetici de olur.Bu o kişi içinde yönetilenler içinde iyi sonuç doğurur.

          Etkili liderlik gerçeğe dönük liderliktir.Gerçek insanın kendisini ve başkalarını bilmesini sağlar.

          “Liderlik”liderin kişiliği ile sosyal yapı arasındaki karşılıklı ilişkiler olarak düşünülebilir.Lider grubu,grupta lideri kontrol eder.

“Liderler”arkadaşlık,sadakat,işbirliği ruh ve anlayış kuvvetli grupların ortaya çıkmasında önemli bir etmendir.

          LİDERLİK:

          a)Atama ile meydana gelen biçimsel liderlik.

          b)Doğal liderlik.

  1. c) Seçilmiş Liderlik.

          LİDERLİĞİN BAĞLI OLDUĞU DEĞİŞKENLER:

          1.Liderin özellikleri.

          2.”Lidere” bağlı olanların kişisel karakteristikleri,gereksinim ve tavırları.

          3.Örgütün amaç ve yapısı gibi karakteristikleri.

          4.Sosyal,Siyasal ve Ekonomik Ortam.

Lider Tipleri

          1- Demokratik Liderlik

Liberal Liderlik

Otokrat Liderlik

          Otokrat Liderlikte;karar fonksiyonu “Liderde”,Karizmatik Liderlikte;karar kişilerde,Demokrat Liderlikte;kararlar grupta toplanır.

          Demokratik lider,kararları elden geldiğince grup halinde,astlarının fikir,duygu ve ihtiyaçlarını dikkate alarak vermeye gayret eder.Demokratik lider teklif ve önerilerde bulunur.Astlarıyla probleme çözüm arar,onlarınişbirliğini kazanır.

          Karizmatik liderler,grubun kendi amaçlarını saptama ve kendi sorunlarını çözme konusunda geniş bir serbestlik tanırlar.Liderden gelen bir destek,yönlendirme söz konusu değildir.Grup kendi kendini destekler. Lider,grup ile örgüt arasında bir bağlantı unsurudur.

          Liderin yönetimindeki bireylerin doyumu bakımından en uygun liderlik Demokratik Liderliktir. Ancak;olaylara göre diğer liderlik şekillerinin uygulanmadığı haller olabilir.

          -Yönetici liderleştikçe başarı artar.

          -Hitabetteki gelişme yöneticiyi liderliğe yaklaştırır.

 

BAŞARILI LİDERLİK UYGULAMALARI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

          1.İnsana saygı duymak.

          2.Astları tanımak.

          3.Astların kendilerini önemli hissetmelerini sağlamak.

          4.Astlar arasında bireysel farklar olduğunu kabul etmek ve gözden uzak bulundurmamak.

          5.Astlara yetenek ve kapasitelerine uygun görev,yetki vermek,sorumluluklar yüklemek.

          6.Astlara adil davranmak.

          7.Astların his ve duygularına önem vermek.

          8.Astlara kişilik ve davranışlarla örnek olmak.

          9.Astlara kararlara katılma imkanı sağlamak.

          10.İyi bir dinleyici olmak.

          11.Sorunlara astların görüş açısından bakabilmek.

          12.Astları ikna edebilmek.

          13.Takım ruhu yaratmak.

          14.Astlara yanılma hakkı tanımak.

YÖNETİM FONKSİYONLARI

PLAN YÖNETİMİ

          Planlama,hareketten önce düşünmeyi öngören zihni bir süreçtir.Tayin edilmiş amaçlara rasyonel bir yaklaşım ve bunların gerçekleştirilmesine hazırlık aşamasıdır.

          Özetle her türlü harekete geçmeden önce yapılması gereken bir hazırlıktır.

          Planlama, yönetimin birinci ve en önemli fonksiyonudur.

          Yönetim işinin temelinde kurumun amaçlarını gerçekleştirmek vardır.Planlama bu amaçlara nasıl ulaşılacağının kararlaştırılmasına ilişkin faaliyetler topluluğudur.

          Yönetici emrine verilen maddi ve beşeri kaynaklardan yararlanarak amaca ulaşmak durumundadır.

          Nereye gidilmek istendiğinin ve buraya nasıl gidileceğinin önceden belirlenmesi gerekir.Gelecekte nereye,nasıl varılacağının belirlenmesidir.

Plan bir bakıma geleceği tahmindir.

          Nereye gideceğini ve bu yere nasıl gideceğini bilmeyen yöneticinin,yöneticiliği tartışmaya açıktır. Ülkemizin planlı kalkınma dönemi içerisine girdiği günden beri 5 yıllık kalkınma planı hedefleri belirlenmekte ve bu hedefe ulaşmak için de planlar yapılmaktadır.

          2000’li yıllarda hangi hedefe ulaşmalıyız.Bunun için nasıl bir yol izlemeliyiz.Bu yolu belirlersek planı yapmış oluruz.

PLANLAMANIN SAFHALARI

SAFHA : Ana amacın belirlenmesi

          Ana amaç kuruluşun (İşletmenin) varlık nedeni ile ilgilidir.Okul niçin vardır.Okulun amacı nedir? Faaliyet alanı nedir? açıkça ortaya konulmalıdır.

2-SAFHA : Ana amaç genel bir yol gösterir.Etkili bir planlama için bizi ana amaca ulaştıracak alt amaçların belirlenmesi gerekir.Örneğin okuldaki her dersin ya da her sosyal faaliyetin amacı okulun amacına götürecek alt amaçlardır.

          Alt amaçların yol gösterici olmaları için;

          – Ölçülebilir-kantitatif olmalı.

          – Beklenen sonucu açıkça göstermelidir.

          – Gerçekçi ve objektif olmalı.

          – Hangi zaman aralıklarında gerçekleştirileceği belirtilmelidir.

          Ana amaç ve alt amacın belirlenmesinde işletmenin o gün içinde bulunduğu şartlar ile bunların ilerde ne yönde değişeceği çok iyi tahmin edilmelidir.Bu tahmin sizi alınması gerekecek yeni tedbirlere ve planlara teşvik edebilir.

          Amaçlar:  Gelecek  iyi bir tahminle görülüp belirlenirse;

Motivasyon sağlar,

Planlamayı kolaylaştırır.

Yetki devrini kolaylaştırır.

Koordinasyona yardımcı olur.

Kontrol sürecini kolaylaştırır.

          Okul yöneticisinin;

          – Türk Milli Eğitiminin amaçlarını.

          – Yönettiği okulun amaçlarını.

          – Okuldaki derslerin ve diğer faaliyetlerin amaçlarının iyi bilinmesi gerekir.Bu amaçlar iyi bilindiği, alt amaçlarının iyi belirlenmesi halinde daha gerçekçi plan yapması mümkün olabilecektir.

          Örneğin okulun ana amacına ulaşması için okulda laboratuar eksikliği hissediliyorsa, okul yöneticisi laboratuar düzenlemek hedefini alt amaç olarak ele alması,gelecekte bu ihtiyacın ne miktarda olacağını iyi görmesi ve amacı (hedefi) netleştirmeye çalışması gerekmektedir.

          3.SAFHA : Bu safha belirlenen amaçları gerçekleştirmek için izlenecek yolun belirlenmesi, alternatiflerin ortaya konulması safhasıdır.

          Amaca ulaşmak için hangi (işler) faaliyetler yapılmalı;nasıl yapılmalı,ne zaman,kim tarafından ve ne kadar sürede yapılmalı? Bu sorulara cevap arama safhasıdır.

          Örneğin : Laboratuar nereye yapılmalı?

                          Laboratuarın tahmini maliyet keşfi;

                          Laboratuar için hangi malzemeler lazım?

          Bunları kim nerede, ne zaman,hangi sürede nasıl yapabilir.

          Laboratuar malzemeleri yeniden mi temin edilecek,kim tarafından,nasıl,ne zaman,hangi sürede temin edilecek, okula kim ne zaman,nasıl monte edecek vb.

          Ya da başka bir okulun fazla malzemeleri mi kullanılacak,bunda nasıl bir yol izlenecek.Tüm bunlara çok değişik alternatifler sıralanacak.

          4.SAFHA : Kurum veya işletmenin kaynaklarının değerlendirilmesi.

          Kurumun;parasal,beşeri,teknik,fiziksel bilgi vb.imkanları ne durumdadır.Bunların kuvvetli ve zayıf yanı nedir?Bunun değerlendirmesi yapılmalıdır.

          Örneğimize göre;laboratuarın keşif tutarı kadar para var mı,bu paranın ne kadarı bu işe kullanılabilir.

          – Bu laboratuar cihazlarını tanıyan yerine monte edebilecek beşeri kaynak ne durumda,hangi işi kime yaptırmak mümkün,böyle bir elemanı nereden bulabiliriz?

          – Okulun teknik imkanları bu işin gerçekleştirilmesi için hangi safhalarda,hangi oranda yeterli olacak,hangi teknik imkan nerede,nasıl temin edebiliriz?

          – Laboratuar kurmakla ilgili uzmanlık bilgisi kimde var,bu işle kimler uğraşır,kurumda bu vasıfta eleman ya da bilgi varmı?

          – Para – varsa

          – Eleman – varsa

          – Teknik İmkan – varsa

          – Gerekli bilgi – varsa

          ortaya çözüm alternatifi konulabilir.

          5.SAFHA : Yukarıdaki şekilde belirlenen alternatifler,çeşitli açılardan değerlendirilir ve birbiri ile karşılaştırılır.

          Bu değerlendirmede alternatifler:

Teknik yapılabilirlik

Maliyet.

Öngördüğü zaman.

Gerektirdiği kaynakları çeşitleri ve nitelikleri.

Sosyal olarak uygulanabilirlik.

İşin kalitesi vb.gibi kriterler açısından karşılaştırılması.

          Örneğin laboratuarı 100.000.000.Tl.sına “A” firması 3 gün orjinal araçlara donatabilecek ve hemen hizmete sokabilecek,

          I.Alternatif bu,

          Öte yandan okulun teknik elemanı malzemeleri ayrı ayrı alarak 3 ayda laboratuara monte edebileceğini ve 98.000.000.Tl.sına mal edeceğini söylüyor.

          Siz; I.Alternatifi “A” firmasının

Teknik yönden bu işi başaracağını,

Fiyatın uygun olduğunu,

          3 gün gibi kısa zamanda laboratuarı gerçekleştireceğini,okuldaki elemanın 3 ayda yapacağı işin kalitesiz olacağını her ne kadar II.Alternatif 2.000.000.Tl.’si ucuz da olsa sonuç itibarı ile I.Alternatifin vasıflı elemanlarca,çok kısa zamanda kaliteli ve başarılı sonuç getireceği bu durumun kurumun lehine olabileceğini değerlendirebilirsiniz.

          6.SAFHA: Artık bu safha alternatiflerden birine karar verme safhasıdır.Yönetici bir alternatifi seçer böylece izleyeceği yolu belirler ve uygulamaya koyar ve bu safhada anılan işler yapılırken kim neyi,nerede,nasıl,kimlerle ne zaman,hangi sürede,hangi vasıtalardan yararlanarak yapacaksa gerek kafasında,gerekse yazılı olarak bir program dahilinde ayrıntıları ile belirtir.

          Artık planlama süreci tamamlanmış,iş uygulamaya gelmiştir.

          Planlama yapılırken,devamlı karar vermek durumunda olan yöneticidir. O nedenle de düşünmek olayların muhakemesini yapmak lazımdır ve her karar sürecinde beyine giren bilgilerle ortaya çıkan kararlar,geriye dönülerek sık sık tahlil edilmelidir.Doğru kararlar uygulanmalı,yanlış karar vermemeli ve yanlıştan dönülmelidir.

          Planlamanın iyi sonuç vermesi,uygulanabilir olması,yöneticinin doğru kararlar almasına bağlıdır.Elinde parası bulunmayan yöneticinin laboratuar yapmak üzere yaptığı plan para engeline çözüm gelmedikçe uygulanamaz.Sonuç vermeyecek bir planı yapmanın anlamı da yoktur.Ama insan zekasının çözemeyeceği engel de yoktur.(Kolay veya çok zor her engelin bir çözümü vardır.)

          Yöneticinin vasıflı olması,demokratik tavırlı olması,planlarındaki muvaffakiyeti artırır.

          Atatürk diyor ki;

          “ Ben bir işte nasıl muvaffak olacağımı düşünmem,o işe neler mani olur diye düşünürüm,engelleri kaldırdım mı iş kendi kendine yürür.”

          İşte planlama,alt amaca ulaşmak için yapacağımız çalışmalarda önümüze çıkacak her türlü engelin nasıl kaldırılacağının yolunun belirlenmesidir.Bu hususlarda karar verebilmektir.

          Üst kademelerdeki uzun vadeli planlara “Stratejik Plan” denir.

          Organizasyonun alt kademelerindeki planlama daha çok (uygulamaya) dönük olacağı için bu planlara Operasyonel Plan denir.

          Planlama = Geleceği düşünme ve tahmindir.

          Plan hedefine ulaşan yönetimler,başarılı yönetim olarak değerlendirilebilir.

          Yöneticiler devamlı yönettikleri kurumla ilgili tespitler yapmalı,amaca ulaşmak için alt hedefler belirleyip,bunlara plan yapmalı ve uygulamaya koymalıdır.

          “NETİCESİZ VE MANASIZ ÇALIŞMAK,ÇALIŞMA KANUNUNA KARŞI BÜYÜK KABAHATTİR.”

                                                                                                                                              ATATÜRK

          İnsanlar evine ekmek almaya giderken bile kafalarında bir plan yaparlar.Cebinde ekmeğin parası yoksa fırına gitmez.Gittiği yol kapalıysa başka yol arar.Hal böyleyken,bir yöneticinin büyük ve karmaşık işleri planlama yapmadan yürütmesi beklenemez.

          Pek çok yöneticinin başarısızlığının temelinde palnsız icraat yatar.

          Yöneticinin en önemli özelliği ve fazileti olan yaratıcılık planlama safhasında ortaya çıkar.

          “Eğer nereye gitmek istediğinizi bilmiyorsanız,bütün yollar sizi oraya götürür.

          YÖNETİCİNİN BİLMESİ UYMASI GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR

Yönetici Özel hayatı ile resmi görevini birbirine karıştırmamalıdır.Yöneticinin özel hayatı yoktur denebilir.

Yönetici bu görevde kaldığı sürece öğretmenliğini unutmamalıdır.

Yönetici resmiyete ve gizliliğe son derece riayet eder.

Yönetici kişisel görüş ve yorumlardan kaçınmalı ve peşin hükümlü olmamalıdır.

Yönetici tevazu üzerine otoriteyi oturtmalı,bilgi,tecrübe ve olumlu davranışlarla görevini sürdürmelidir.

Yönetici görev yetki ve sorumluluklarını iyi bilmeli; konuşma ve uygulamalrını ona göre ayarlamalıdır.

Yönetici aile düzenini kurup,aile bütçesine göre gelir ve giderlerini ayarlamalıdır.

Yönetici sağlıklı olmalıdır.Sağlıklı olması için bütün tedbirleri almalıdır.

Yönetici tasarrufa riayet etmelidir.Ancak tasarrufun,isabetli kullanma olduğunu hatırdan çıkarmamalıdır.

Yönetici hitaplarında dikkatli olmalı,muhataplarına evladım,canım,üstadım gibi ifadeler kullanmamalıdır.

Yönetici resmi ve mesleki yayınları sürekli izlemeli;kaynak göstermek suretiyle etrafına rehberlikte bulunmalıdır.

Yönetici katıldığı toplantılarda kendisine de söz verileceğini düşünerek sürekli hazır durumda olmalıdır.

Yönetici okul Döner Sermayesinden veya temrin çalışmalrından imal edilen işlerden alması halinde mutlaka bedelini ödemelidir.

Yöneticinin yaptığı işlerin tamamı hukuka dayalı olmalıdır.Bununla birlikte yönetici yaptığı işin psikolojik yönlerini ihmal etmemelidir.

Yönetici zamanını iyi kullanmalı ve zamanının bir kısmınıda düşünmeye ayırmalıdır.

Yönetici birlikte çalıştığı arkadaşları ile iyi bir diyalog içerisine girebilmeli,adil ve tarafsızlığını koruyabilmeli ve kesinlikle sürtüşmelerden kaçınmalıdır.

Yönetici kurallara harfiyen uymalı ve bu konuda kötü örnek olmaktan kesinlikle kaçınmalıdır.

Yönetici değerlendirmeleri kişisel görüşlere değil,belgelere dayandırmalıdır.

Yönetici Atatürk İlke ve İnkılaplarını ülkenin kültür kaynaklarını , Milli değerleri daima göz ününde bulundurmalı,Milli Eğitim Temel Kanunun öngördüğü hususları ve Milli Eğitimin amaçlarını her an hatırdan çıkarmamalıdır.

Yönetici değerlendirmelerini şartlara ve emsallerine göre yapmalıdır.

Yönetici imzaladığı yazılarda düzgün bir ifade kullanmalı,çalışmalarında,sözlük ve imla kılavuzu kullanmayı alışkanlık haline getirmelidir. Yöneticinin değerini imzaladığı yazılar ortaya koyar.

Yönetici protokol kurallarına önem vermeli ve kendisini buna göre hazırlamalıdır.

Yönetici mağdur durumda olanlara yardımcı olmayı kendisine şiar edinmelidir.

Yönetici amirlerini randevu ile ziyaret etmeyi alışkanlık haline getirmelidir.

Yönetici mevzuat adamıdır.Yaptığı işleri yazılı kaynaklara dayandıramak mecburiyetindedir.Bu bakımdan çalışma odasında mevzuatla ilgili iyi bir kaynak kitaplığı olmalıdır.

Yönetici devletin resmi yayınlarını (Resmi Gazete,Tebliğler Dergisi gibi) izlemeli ve bunlardan eksiklerini zaman kaybetmeden tamamlamalıdır.

Disiplin amiri olarak mahiyetinde bulunan personelin ifadesine başvurulması halinde, bunun hukuki ve insani yönlerini de ele almalı ve bir değerlendirmeye tabi tuttuktan sonra uygulamaya geçmelidir.

Yönetici sorumluluklarında önde,sorumluluklarında arkada yer almalıdır.

Yönetici geleceğin şartlarınıda düşünmeli ve çalışmalarında dikkate almalıdır.

Yönetici toleranslı olmalıdır.

Yönetici uzmanlık alanında yeterli,mevzuatı bilen ve geniş bir kültüre sahip olmalıdır.

Yönetici aktüaliteyi takip etmeli,genel kültürünü genişletmeli ve şükretmesini bilmelidir.

Yönetici azim ve irade sahibi olmalıdır.

Yönetici oto-kontrol niteliğini kazanmış olmalıdır.

Yönetici gerçek ile hayali konuları birbirine karıştırmamalıdır.Dalkavukça yaklaşımlara

   asla taviz vermemelidir.

Yönetici problem çözümünde olumlu davranmalı ve problem çözüm yollarını bilmelidir.

Yönetici birlikte çalışmaya önem vermelidir.

Yönetici birlikte çalıştığı insanlara güven vermeli ve onlara güvenmelidir.

Yönetici kurumda göreve yeni başlayanlara yardımcı olmalı,onların iş ve çevreye intibaklarını sağlamaları için çaba göstermelidir.

Yönetici amirlerinin teveccühünü yetki ve sorumluluklarını idrak edebilmelidir.

Yönetici görev yaptığı kurumdaki çalışmalarla ilgili olarak üst makamlara bilgi vermelidir

Yönetici halkla ilişkilere önem vermelidir.

Yönetici temsil ettiği kurumun maddi ve manevi varlığının hissedilir duruma getirilmesine ve müesseseleştirilmesine çalışmalıdır.

Yönetici okul-mezunlar ilişkisini izlemeli ve bunun devamını sağlamalıdır.

Yönetici çalışmalarını günlük tutarak yürütmelidir.

Yönetici çalıştığı kurumda,çalışmaların arşivlenmesine,tarihçe tutulmasına özen göstermelidir.

Yönetici sabotajlara ve yangına karşı gerekli tedbirleri almalı ve personeli de bu konuda yetiştirmelidir.

Yönetici kurumda moral eğitimine önem vermelidir.

Yönetici yardımcılarını her şeye evet diyenlerden değil,kişilik sahibi,haysiyetli gerektiğin de kendisini de ikaz edebilecek kimselerden seçmelidir.

Yönetici kıskanç olmamalı,yerine eleman yetiştirmelidir.

YÖNETİCİNİN BİLMESİ VE UYMASI GEREKEN BAZI

PROTOKOL KURALLARI

               Yöneticilikte davranışlar daha başka bir õnem arz etmektedir. Bu bakımdan yöneticinin protokol ve nezaket kurallarını bilmesi, uygulaması ve birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarını yetiştirmesi gerekmektedir. Bunlardan bazıları:

              1-Bilmediğiniz konuda konuşmayınız.

              2-Karşı tarafın düşüncelerini kabul etmeseniz de dinleyiniz.

                    3-Muhatabınızın kültür seviyesine gõre konuşunuz

                    4-Hatalarınızı kabul ediniz, gerektiğinde özür dileyiniz.

                    5-Gerektiğinde teşekkür ediniz.

                     6-Uluorta her şeyi her yerde tenkit etmeyiniz. Hele ithama hiç yönelmeyiniz

                    Biliniz ki itham ederken parmağınızın biri karşı tarafı gösterirken üçü size dönüktür.

      7-Konuşmalarınızı ölçülü yapınız, kısa ve öz konuşmayı tercih ediniz. Size saygınlık kazandıracaktır.

       8-Ast üst ilişkilerinde konuşma ve davranışlarınızı iyi ayarlayınız; mesafeyi iyi koruyunuz, size sevgiyi  azaltacak davranışlardan kaçınınız.

                    9- Söz borçtur, verdiğiniz sözü yerine getiriniz.Yapamayacağınız işi vadetmeyiniz.

                    10- Astın yanında üstün veya üstün yanında eksikliklerini kinci davranışlarla ortaya koymayınız.

                    11- Dedikodu yapmaktan kesinlikle kaçınınız.

                    12- Hoşgörü sahibi olunuz. Duygusal olmayınız.

                     13- Yetki ve sorumluluklarınızı iyi biliniz.

                    14- Mutluluk ve sevgi ifade eden gülümsemeyi yüzünden eksik etmeyiniz.

                    15- Temiz, tertipli ve düzenli olunuz. Dagınıklıktan kaçınınız.

                    16- Başkalarının açık ve eksik yanlarını aramayınız.

                     17- evrenizde sıcak komşuluk ilişkileri kurunuz

                      18-Aile yaşamına özen gõsteriniz.

                    19-Resmi ve özel araçlara binerken protokol kurallarına uyunuz

                    20- Hangi durumda olursa olsun, başkalarına ait makam koltuklarına oturmayınız.

                    21- Elinizde sigara olduğu halde, resmi makamlara girmeyiniz

                    22- Toplum içinde oturacağınız yeri iyi seçiniz, kalkacağınız yere kesinlikle oturma yınız.

                    23- Resmi makam ve ziyaretlere giderken, kendinize çeki düzen veriniz

        24- Milli ve dini bayramlarda, yeni yılda, doğum günlerinde, yeni atamalarda yakınlarınızı,

         arkadaşlarınızı kutlayınız; onların acı günlerinde taziyede bulununuz

      25- Özel ihtiyaçlarınızı ( gazete, dergi,sigara vb.) okul veya kurum personeli aracılığı ile temin yoluna gitmeyiniz.

                      26- Söylediklerinizi hareketlerinizle teyit ediniz

                     27- Yapmacık sõz ve davranışlardan kaçınınız

                      28 Giyim kuşam ve konuşmalarınızla karşınızdakine itimat telkin ediniz.

                    29- Sevgi ve saygı karşınızdakine yerli yerinde gösteriniz.

                     30- Davranışlarınızda, ifrat ve tefritten sakınınız, ölçülü olunuz.

                      31- Tarafsızlıktan ayrılmayınız

                    32- En küçük bir birim amirinin odasına girerken bile kapıyı çalmayı unutmayınız.

                      33- Yeniliklere açık olunuz, öğrendiklerinizle yetinmeyiniz.

                     34- İhtiyacı olana bilgi vermekten çekinmeyiniz.

                    35- Astlarınızın yanında arkadaşlarınızla tartışmayınız.

                      36- Karşınızdakine zorluğu gösterip korkutmayınız. Kolaylığı gõsterip rehber   olunuz.

                    37- Yolda giderken, sizden kıdemli veya büyük olanın solundan yürüyünüz.

                    38- Soru sorulduğunda düşünmeden cevap vermeyiniz.

                    39- Her içe başlamadan önce, hazırlık yapmayı bir alışkanlık haline getiriniz.

                      40- Bayanlara karşı saygılı ve anlayışlı olunuz.

                    41- Gerekli olan yerlerde, soru sorma ve açıklama yapma cesaretini gösteriniz.

                       42- Mesleğinizle ilgili konuları bilmenin göreviniz olduğunu unutmayınız.

                       43- Yakınlarınızın tahrikine kapılmayınız.

                       44- Sizden önce aynı yerde görev yapan yöneticiyi, kusurları ile değil, meziyetleri ile anınız.

                      45- Çalıştığınız okul veya kuruma hizmeti geçmiş ve çeşitli nedenlerle ayrılmış kişileri unutmayınız.

                      46- Yönetici

                      * Kim kimin elini sıkar,

                      *Kim kime takdim edilir,

                      *Telefon nasıl bağlanır, kimin telefonu kime bağlanır,

                      *Telefonda nasıl konuşulur,

                      *Kim nasıl karşılanır ve uğurlanır,

                      *Makam odalarında neler bulundurulur,

                      *Çay, kahve vb. ikramlarda nasıl bulunulur,

                      *Kim kimin ayağına kalkar,

                      *Kim kimi bekler,

                      *Kim kime yol verir,

                      *Kim kimin sağından veya solundan yürür,

                      *Resmi veya õzel araçlarda nasıl oturulur,

  1.    hususlarda örnek davranışlar gösterilmeli ve mahiyetini bu yönde yetiştirmelidir.

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :