- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Toplam Kalite Yaklaşımı ve Okul

Toplam Kalite Yaklaşımı ve Okul sitemize 08 Nisan 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

TOPLAM KALİTE YAKLAŞIMI ve OKUL

Bir toplumsal kurum olarak okul, toplumun eğitim gereksinimini karşılamak üzere  kurulmuştur. Okul, girdisi hammaddesi olan öğrenciyi eğitim-öğretim etkinlikleri ile izleyerek çeşitli niteliklere sahip bir birey olarak mezun eder. Okulun öğrencilerini gerekli özelliklere sahip bireyler olarak mezun edebilmesi “Etkili” olmasını gerektirir. Bu da ancak okulun eğitsel değerleri ile TKY’nin bütünleştirilmesi ile mümkündür.

Aşağıda okuldaki verimi arttırmak ve TKY’nin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gereken etkinliklere geçmeden bir durum saptanması yapılacaktır.

1) Okulu İnceleme: Etkili bir plan ancak planı yapılacak kuruluşun tam anlamıyla tanınması ile mümkündür. Okula yeni bir yaklaşımın getirilmesi okulun tüm etkinliklerinin tanınmasıyla mümkündür. Bunun için yönetim, öğretim ve öğrenci kişilik hizmetleri incelenmelidir. Okulda mevcut olan ilişkiler düzeneği gözlenmelidir.

2) Anlayışı Belirleme: İncelemeler sonucunda okulda var olan anlayış belirlenmelidir. Böylelikle var olan anlayışa bağlı olarak TKY için yapılması gereken etkinlikler planlanabilir.

3) Yönetici, öğretmen, hizmetli, öğrenci sayısı, okutulan dersler, okul ve çevresi gibi planı etkileyebilecek etmenler göz önünde bulundurulmalıdır.

4) Tüm yönetici, öğretmen, çalışanlar, iç müşteri,öğrenciler, aileleri ve çevresi dış müşteri olarak ele alınacaktır.

5) Görüşmeler; Anketlerde yer alan bilgilere bağlı olarak yapılacak yüz yüze görüşmelerde kişilerden dolaysız olarak  bilgiler toplanmalıdır.

6) Değerlendirme: Elde edilen veriler bir arada değerlendirilerek var olan mevcut durum tam olarak ortaya konulmalıdır.

Aşağıda PDR servisi bulunmasına karşın kalite bilincinin tam olarak oturmadığı, etkin katılımın, iç ve diş müşteri memnuniyetinin, okul çevre ilişkisinin, kültürel etkinliklerin tam olarak gerçekleştirilemediği bir okulda TKY’nin gerçekleştirilmesi için öngörülen  etkinlikler sıralacaktır.

1) TKY iç ve dış müşteri memnuniyetini gerektir.

           2) Verimliliği elde etmede en temel unsur yöneticidir. Öncelikle yönetici kalite bilinci yerleştirilmelidir.

Yöneticiye yönelik olarak

  • Olumlu tutum
  • Sürekli gelişme
  • Kişiler arası iletirsim
  • Karar verme
  • Problem çözme
  • Liderlik ve yöneticilik vb. konularda seminerler düzenlenmelidir.

           3) Herkesin etkin katılımı sağlanmalıdır. Bunun için aşağıdaki etkinlikleri düzenlenebilir;

  • TKY ile ilgili bilgilerin aktarılması sağlayacağı faydalar en üst kademesinden en alt kademesine kadar okuldaki tüm çalışanlara aktarılmalıdır.
  • Bu bilinç yerleştikten sonra yapılacak ankete bağlı olarak ne yapılabileceği herkesin böyle bir uygulamaya nasıl katılacakları belirlenmelidir.
  • Çalışlanlardan tüm özelliklerini ve bu özelliklerine bağlı olarak ne yapabileceklerini içeren kişisel misyon bildirimi oluşturmaları istenebilir. Tüm kişisel misyonlar bildirimlerini bir araya getirilmesiyle ortak misyon bildirimi oluşturulmalıdır.
  • Bildirimlerin yazılmasından önce TKY ile ilgili bilgiler aktarıllırken etkilli insan özelliklerini seminerler düzenlenebilir. Bazi kitaplar önerilen kitaplardaki konular birlikte tartışılabilir.

          4) Tüm personelin katılımında gönüllülük esastır ve katılıp ancak bu konudaki motivasyonla mümkündür.

– Herkesin kararlara katılımı sağlanmalıdır. Ortak eğitsel görüşler tartışılmalıdır. Bunun için yılda iki kez toplantı düzenlenebilir. Bu toplantılarla çalışanlara ve branş öğretmenlerini temsil eden kişiler katılabilir. İlk toplantı okullar açılmadan önce yapılmalı, yeni eğitim-öğretim dönemiyle ilgili hedefler belirlenmeli ve kararlara varılmalıdır. İkinci toplantı okullar kapandıktan sonra yapılmalı ve yapılan etkinlikler değerlendirilmelidir. Eğer böyle bir katılım sağlanamıyorsa okul rehberlik hizmetlerini yürütme kurulu bu tür kararları alabilir.

– Personelin ilgi duyduğu konularla ilgili olarak seminerler düzenlenmelidir.

–  Amaç iyi bir eğitim vermekse bunun ancak tüm personelin katılımıyla gerçekleştirileceği düşüncesi okulda yerleştirilmelidir.

–  Personelin sorunlarıyla ilgilenilmeli ve sorunların hizmetin niteliğini ve çalışanların motivasyonunu etkilemesi önlenmelidir.

–  Motivasyonu arttırmak için tüm personelin katılacağı okul dışı etkinlikler düzenlenmelidir. Bu etkinliklere tüm okulun katılımı sağlanabilir.

–  Ayda bir yada on beş günde bir sınıf bazında toplantılar yapılarak o sınıfa giren tüm öğretmenlerin sorunları ve çözüm yolları tartışılabilir.

       Sürekli gelişen dünyada yeni bilgiler üretilmektedir. Tüm personel özellikle yönetici öğretmenler yeni bilgilerden haberdar edilmelidir. Burada hizmet içi eğitimin önemi ortaya çıkmaktadır. Hizmet içi eğitim, kusurlu işlerin düzelmesine ve yeni bilgilerin aktarılmasıyla işlerin gereğince yürütülmesini sağlar.

– PDR hizmetlerinde yararlanmak üzere kurulacak olan komiteler aracılığıyla toplanacak yeni bilgiler tüm okulun yararına sunulabilir.

–  Bu bilgileri paylaşmak amacıyla kütüphanede bir köşe oluşturup eğitim ve gençlikle ilgili yeni çıkan yayınlar bu bölümde yer alabilir. Etkin katılımla karar kılınan bir süreli yayın kütüphanede ortak kullanıma sunulabilir.

– Öğretmenlerle eğitim programı hazırlama, öğrencilerin gelişim dönemleri ve öğretme stratejileri ile ilanlı aylık seminerler düzenlenerek bu amaçla RAM’ dan yararlanılabilir.

          6) Hiçbir şey durağan değildir, verilecek hizmetin tam olarak yerine getirilebilmesi için teknoloji kullanılmalıdır. Bu da kaynak sorununu gündeme getirmektedir. Bunun için;

–  Teknolojinin önemli konusunda okul ve aileler düzeninde yeterlilik sağlanmalıdır.

–  Okul aile birliği etkin hale getirilmeli, düzenlenen sosyo kültürel etkinlikler ve yardımlar sonucu elde edilen gelirler okuldaki yenileşme faaliyetlerine aktarılabilir.

 –  Okul içi gelir kaynakları oluşturulabilir ve bu kaynaklar yenileşmede kullanılabilir.

          7) Eğitimdeki en temel unsurlardan biride öğrencidir. Verimli bir eğitim, eğitimden geçecek kişilere uygun olan  eğitimdir. Tam verim yeteneklerin bulunup keşfedilmesi ve bunların değerlendirilmesiyle mümkündür. Her kişi sahip olduğu yetenekleri ölçüsünde verimli olabilir. Bunun için kişinin hangi yeteneklerle kendisini geliştirdiği saptamak ve ona göre kişiyi yönlendirmek gerekir.

                TKY iç ve dış müşteri memnuniyetini gerektirir. Bunun için dış müşteri olarak kabul ettiğimiz öğrencileri, o okulda okuyor olmaktan dolayı memnun kılmalı ve onları etkin hale getirmeliyiz.

                Öğrenciler okulda verilen eğitimin görünür yüzünü temsil etmektedir. Okulda verilen eğitim okulda okuyan öğrencilerin niteliklerine göre değerlendirilmektedir.

–  Öğrencilerin her türlü problemleriyle ilgilenilmelidir. Buda ancak PDR servisinin etkili bir şekilde çalışması ile mümkündür.

–  Öğrenciyi okul içi alanlara,eğitsel faaliyetlere ve mesleklere yöneltmek için yetenekleri tespit edilmelidir.

–  Öğrencinin zayıf yönleri tespit edilerek bunlar giderilmeli ve yetenekleri ölçüsünde başarılı olması sağlanmalıdır.

– Öğrencilerin yetenekleri ölçüsünde sosyal-kültürel faaliyetlere etkin katılımı sağlanmalıdır.

–  Yeni gelen öğrencinin geldiği sisteme daha çabuk adapte olabilmesi için başta öğrenci kişilik hizmetleri olmak üzere öğretim ve yönetim alanlarıyla bilgiler verilmelidir.

–  Okuldaki tüm öğrencilerin bütünleşmesini sağlayacak etkinlikler düzenlenmelidir. Örneğin sınıflar arası bilgi yada sportif yarışmalar vb.

                8) Etkili okurun bir diğer özelliği de  çevreyle ilişkilerde başarılı ve ana-baba katılımıdır.

–  Çocukların performansını ve okul etkinlikleri ana-baba ile iletişim kurulmalıdır.

–  Ana-baba ile öğretmen paylaşımı sağlanmalıdır. Bunun için öğretmen toplatılarından etkin bir şekilde faydalanılmalıdır.

–  Okulda ana-babaya yönelik faaliyetler düzenlenmelidir.

–  Okul aile birliği etkin hale getirilmelidir.

                9) Okulun çevresindeki etkililiğin geliştirilmesi geniş bir sosyo-kültürel etkinlikler yelpazesine bağlıdır.

–  Yetenekli öğrencilerden oluşturulan gruplardan özel günlerde yararlanılıp konserler ve oyunlar düzenlenebilir.

–  Bu konularla ilgili olarak bulunan çevredeki kuruluşlardan yararlanılabilir.

–  Bu etkinliklerle okulun tüm çevresi davet edilebilir.

–  Bu tür etkinliklerin yerel basında yer alması sağlanabilir.

–  Başta uygulanacak ankete bağlı olarak çıkacak beklentiler hususunda etkinlikler düzenlenebilir.

                10) Dış müşterinin okula çekilmesi okulun ve etkinliklerinin tanıtılması ile mümkündür. Buda daha önce adı geçen etkinliklerin yerine getirilmesine bağlıdır.

                Her ne kadar bazı etkinlikler sıralansa da bu etkinliklerin devlet okullarında yerine getirilmesi, düzene ve sağlam temellere oturtulmuş bir eğitim sistemi ile mümkündür. Çünkü bir alt sistem olarak okul, üst sistemlerce alınan kararlardan etkilenmektedir. Okulda TKY ancak devletin eğitim sistemi içerisinde bu yaklaşımı benimsemesiyle mümkündür. Böyle bir planı okulda hazırlamak PDR uzmanının görevi olduğuna göre öncelikle uzmanın kendini ve alanını okulda kabul ettirmesi gerekir. Buda ancak uzmanın alanında yeterli olabileceği mümkündür.

                                                                                                                              HAZIRLAYAN

                                                       İlknur KURTOĞLU

 

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İlgili Terimler :