- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Toplam Kalite Uygulama Yönergesi

Toplam Kalite Uygulama Yönergesi sitemize 08 Nisan 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Yönetimi Değerlendirme ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

İÇİNDEKİLER

SAYI      : B.08.0.MÜB.0.37.04.05/401                                                                                                      ANKARA

KONU    : TKY Uygulama Yönergesi                                                                                                          19/10/1999

BAKANLIK MAKAMINA

                Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı okul ve kurumlarda yürütülen faaliyetlerin “toplam kalite yönetimi” anlayışıyla gerçekleştirilmesine ilişkin, Bakanlık birimlerinin de görüşleri alınarak bir yönerge hazırlanmıştır.

                Müdürler Kurulunda da görüşülerek kabul edilen yönerge ilişikte sunulmuştur.

                Söz konusu yönerge bir proje ve plân çerçevesinde yürütülecektir. Bu çerçevede hazırlanan projeye göre Toplam Kalite Yönetimi Bakanlık merkez teşkilâtında 3 aşamalı olarak uygulanacaktır. Taşra teşkilâtında ise birimler kendilerine bağlı okul ve kurumlarda eş zamanlı olarak veya aşamalı olarak uygulayabileceklerdir.

                Yönergenin ilişikte sunulan proje çerçevesinde uygulanmasına emir ve müsaadelerini arz ederim.

                                                                                                                                                                        Kadir ÇETİN

                                                                                                                                                                        Daire Başkan V.

Uygun Görüşle Arz Ederim.

            16/10/1999

     Bener CORDAN

            Müsteşar

O L U R

19/10/1999

Metin BOSTANCIOĞLU

Millî Eğitim Bakanı

EK : 1 Yönerge

         2 Proje

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

                Amaç

                Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı okul ve kurumlarda yürütülen faaliyetlerin “toplam kalite yönetimi” anlayışıyla gerçekleştirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

                Kapsam

                Madde 2– Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı okul ve kurumlarda yürütülen faaliyetlerin toplam kalite yönetimi anlayışıyla gerçekleştirilmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

                Dayanak

                Madde 3- Bu Yönerge, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                Madde 4- Bu Yönergede geçen:

 1. a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
 2. b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
 3. c) Birim: Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı okul ve kurumlardan toplam kalite yönetimi uygulamasına alınacak her bir organizasyonu,
 4. d) Proje: Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci ve stratejilerini belirlemek üzere Yönetimi Değerlendirme ve Geliştirme Dairesi ile ilgili birimlerin birlikte hazırladıkları toplam kalite yönetimi uygulama projesini

                ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler

                Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasıyla İlgili Temel İlkeler

                Madde 5- Toplam kalite yönetimi uygulama yönergesiyle ilgili faaliyetler aşağıda belirtilen temel ilkeler çerçevesinde yürütülür.

 1. a) Toplam kalite yönetimi uygulamaları bir plân ve proje dahilinde gerçekleştirilir.
 2. b) Eğitim hizmetlerinden yararlananların memnuniyetini sağlayacak önlemler alınır.
 3. c) Toplam kalite yönetimi uygulamalarının her aşamasında ilgili tarafların gönül ve beyin gücüyle katılımı sağlanarak, ekip çalışması ön plânda tutulur.
 4. d) Toplam kalite yönetimi uygulamaları çerçevesinde kaynaklar etkili ve verimli kullanılır.
 5. e) Toplam kalite yönetimi uygulamalarında ölçülemeyen hizmet geliştirilemez anlayışından hareketle hedeflere ulaşma düzeyi sürekli ölçülür.
 6. f) Sistem sürekli sorgulanarak geliştirilir ve iyileştirilir.
 7. g) Eğitim yönetiminde personelin sürekli eğitimi kurumsallaştırılarak niteliği yükseltilir ve hizmet sunumunda mükemmelin yakalanması sağlanır.
 8. h) Personelin tüm potansiyelini kullanabileceği çalışma ortamı sağlanır.

                ı) Çağın ve çevrenin sürekli değişimi göz önünde bulundurularak, öğrenen birey öğrenen organizasyon anlayışı plânlı bir şekilde kurumsallaştırılır.

 1. j) Çalışanlara problemin bir parçası olmak yerine, çözümün bir parçası olunması anlayışı benimsetilir.
 2. k) Hizmetlerin sunumunda iş görenlere kalitenin geliştirilmesinin bütün personelin işi olduğu anlayış ve yaklaşımı benimsetilir.
 3. l) Gelişmenin değişmeyle mümkün olacağının herkes tarafından bilinmesi sağlanır.
 4. m) Kurumsal ve bireysel amaçlar arasında denge sağlanarak çalışanların iş doyumu göz önünde bulundurulur.

ÜÇÜNCÜBÖLÜM

Uygulama

                Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları

                Madde 6- Toplam kalite yönetimi uygulamaları, uygulamada yer alacak birimlerle iş birliği yapılarak Yönetimi Değerlendirme ve Geliştirme Dairesi tarafından hazırlanacak ve Bakan onayından sonra uygulamaya konulacak projeye göre yürütülür.

                Proje Hazırlığı

                Madde 7- Toplam kalite yönetimi uygulamalarında yer alacak birimlerle iş birliği yapılarak Yönetimi Değerlendirme ve Geliştirme Dairesi tarafından hazırlanacak toplam kalite yönetimi uygulama projesinde:

 1. a) Gerekçe,
 2. b) Amaç,
 3. c) Kapsam,
 4. d) İlkeler,
 5. e) Fayda ve riskler,
 6. f) İş ve işlemler,
 7. g) Uygulama birimleri,
 8. h) Uygulama plânı,

                İ)Proje yönetimi,

 1. j) Birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları,
 2. k) Finansman,
 3. l) Ölçme, değerlendirme ve raporlaştırma

ile ihtiyaç duyulan diğer hususlara yer verilir.

                Kurul ve Ekiplerin Oluşturulması

                Madde 8– Toplam kalite yönetimi uygulama projesi kapsamında kalite kurulu ve kalite geliştirme ekipleri oluşturulur.

                Kalite Kurulu ve Görevleri

                Madde 9– Kalite kurulu, birim amirinin başkanlığında, birimin konuyla ilgili kritik sorumluluklarını üstlenmiş, yeterli bilgi ve beceriye sahip en az beş kişiden oluşur. Bu kurul:

 1. a) Toplam kalite yönetimi uygulama projesiyle ilgili koordinasyonu sağlar.
 2. b) Kalite geliştirme ekibinin yöneticisini seçer.
 3. c) Kalite geliştirme ekibinin çalışma esaslarını belirler.
 4. d) Kalite geliştirme ekibinin yapacağı çalışmalara destek verir, kaynakları temin eder ve çalışma ortamını hazırlar.
 5. e) Kalite geliştirme ekibinin vereceği mevcut durum analizine göre birimin stratejik plânını hazırlar.
 6. f) Yapılan geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirir.

                Kalite Geliştirme Ekibi ve Görevleri

                Madde 10- Toplam kalite yönetimi uygulama projesi sürecinde birim amirince seçilecek en az üç kişiden kalite geliştirme ekibi oluşturulur. Bu ekipte yer alacak personelin, birimde iş görenleri harekete geçirecek, katılımcı anlayışa sahip, iyi iletişim kurabilen nitelikte olmasına özen gösterilir.

                Bu ekip, birimde yapılan iş ve işlemler ile üretilen hizmetlerin kalitesini geliştirmeye yönelik alınması gerekli önlemleri: Birim tarafından alınacak önlemlerle yapılacak iyileştirmeler, Bakan onayıyla yapılacak iyileştirmeler, yasa değişikliğiyle yapılacak iyileştirmeler olmak üzere üç grupta değerlendirir ve bu konuda kalite kurulunu bilgilendirir.

                Ayrıca projenin uygulama sürecinde:

                a)Gerekli gördüğü hususlara müdahale ederek geliştirilmesini sağlar.

 1. b) Birimin geldiği noktaya ilişkin ara ve sonuç raporunu hazırlayarak kalite kuruluna sunar.
 2. c) Birimin değerlendirilmesi neticesinde gerekli tedbirlerin alınması için kalite kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

                Yürürlük

                Madde 11- Bu Yönerge hükümleri, onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

                Yürütme

                Madde 12- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İlgili Terimler :