- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Öğrenme Ortamları

Öğrenme Ortamları sitemize 08 Nisan 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

EĞİTİM ORTAMLARI
Öğretim ortamları ifadesi ile genelde sınıf ortamı anlaşılmakla birlikte bir okulda gerçekleştirilen her türlü eğitim-öğretim etkinlikleri dikkate alındığında bu ifadenin kapsamı genişlemektedir ve
laboratuvarlar,
işlikler,
kütüphane,
öğrenme merkezi,
spor salonu,
resim odası,
müzik odası,
konferans salonu,
çok amaçlı salon gibi fiziki ortamlar öğretim ortamı kapsamına girmektedir.
Eğitim Teknolojisi Kılavuzu (1999) eğitim ortamı ile ilgili olarak “eğitim ortamları öğrenme-öğretme süreçlerinde bilgi iletme işleminin meydana geldiği, öğrencinin konu ile etkileşimde bulunduğu personel, araç ve gereç, tesis ve organizasyon ögelerinden oluşmaktadır.”açıklamasını getirmektedir.
Bu bakış açısı ile ele alındığında öğretim ortamı ile eğitim ortamı ifadeleri birbirleri ile örtüşmektedir.
Bu kapsam içerisinde üzerinde özellikle duracağımız sınıf ortamı olacaktır. Tekindal ve Sönmez (l998) tarafından “sınıf, öğrencilerin kendi yaşantıları yolu ile davranışları değiştirmeye ve oluşturmaya çalıştığı yerdir.” Şeklinde tanımlanmaktadır ve sınıf ortamının öğrenme üzerindeki etkisi üzerine “Okulun temel öğeleri olan program, öğrenci, öğretmen, ve kaynaklar sınıfın içindedir ve birbirleri ile yakından ilişkilidir.” şeklinde dikkat çekilmektedir. (Tekindal, Sönmez,1998s:347)
Şimdi “Öğretim Ortamlarının planlanması”nı inceleyelim

ÖĞRETİM ORTAMLARINI PLÂNLAMA
Sınıfın fiziki ortamı aktif öğrenmeyi olumlu veya olumsuz yönde etkilediği için öğretim ortamlarının nasıl planlanıp organize edileceğini bilmek aktif öğrenmeyi sağlamada atılması gereken ilk adımdır.
Aktif öğrenme için ideal tek bir yerleşim şekli yoktur.
Aşağıda verilen yerleşim biçimleri arasından amaca en fazla hizmet edecek olanı seçilerek. aktif öğrenme için ideal öğretim ortamı oluşturulabilir.
Öğretim ortamının planlamasında ve organizasyonunda dikkate alınması gereken bir diğer önemli konu da oluşturulan ortamın ne kadar süre ile kullanılacağıdır. Oluşturulan ortamın sürekliliği amaca hizmeti ile sınırlıdır. Bu süre gerektiğinde bir ders saati gibi bir zaman dilimi içerisinde olabileceği gibi bir ünite süresince de olabilir. Her ne şekilde oluşturulmuş olursa olsun bir öğretim yılı süresince kullanılabilecek tek bir ideal yerleşim şekli olamaz.
M.L.O’larda tek kişilik öğrenci sıraları ve masaları bulunmaktadır. Bunlar kullanılarak aşağıda örneği verilen yerleşim şekilleri uygulanabilir.
1. “U” Şeklinde Yerleşim
2. Ekip Çalışması Yerleşim Şekli
3. Konferans Masası Yerleşim Şekli
4. Daire Şeklinde Yerleşim
5. Grupların Gruplanması Yerleşim Şekli
6. Çalışma İstasyonu Yerleşim Şekli
7. Proje veya Özel Çalışma Grupları Yerleşim Şekli
8. Klasik Sınıf Yerleşim Şekli
Şimdi, Örnek olarak verilen,” Sınıf Yerleşim Şekilleri”ni inceleyelim.

U ŞEKLİNDE YERLEŞİM ( A )
Çok amaçlı kullanılabilecek bir yerleşim şeklidir.

Öğrencilerin, üzerinde yazı yazacakları ve kullanacakları materyalleri yerleştirecekleri bir çalışma alanı bulunur.
Öğrenciler her masaya karşılıklı olarak oturduklarında ise ikişer kişilik kısa süreli grup çalışmaları yapılabilir.
U şeklinin açık bölümü kullanılarak kolaylıkla ve hızlı bir şekilde çalışma kağıdı vb. öğretim materyalleri dağıtılabilir. Grupların çalışmaları yine aynı şekilde yakından takip edilebilir.
Perdeye yansıtılan her türlü görüntü rahatlıkla izlenebilir ve öğrenciler birbirleri ile kolaylıkla yüz yüze iletişimi kurabilirler.
U Şeklinde Yerleşim (B)
Sıralar ve masalar, sınıfın boyutları ve öğrenci sayısı dikkate alınarak genel olarak “U” şeklini koruyarak aşağıdaki şekilde de yerleştirilebilir.

Ekip Çalışması Yerleşim şekli
Bu yerleşim şekli ekip çalışmasını kolaylaştırır.

Karşılıklı oturan öğrenciler birbirleri ile kolaylıkla iletişim kurabilirler.
Bu yerleşimde gerektiğinde bazı öğrenciler sandalyelerinin yönünü değiştirerek tahtayı veya perdeye yansıtılan görüntüyü rahatlıkla izleyebilirler.

Konferans Masası Yerleşim Şekli (a)

Bu yerleşimde öğretmenin önemi minimuma inerken sınıfın önemi ön plâna çıkar.
Öğretmenin masanın bir tarafında oturduğu yerleşimde daha resmî bir iletişim ortamı yaratılmış olur.

Konferans Masası Yerleşim Şekli (b)

Öğretmeninin masanın ortasında oturduğu yerleşimde ise öğrenciler öğretmen ile daha kolay iletişim kurabilirler.
Öğretmenin bulunacağı yerin seçimi, yapılacak çalışmanın amacına bağlıdır.

4. Daire Şeklinde Yerleşim(a)

Masa olmadan sadece sandalyeler kullanılarak çabuk ve kolaylıkla oluşturulabilen bir yerleşim şeklidir.
4. Daire Şeklinde Yerleşim (b)

Eğer çalışmada öğrencilere üzerinde yazı yazacakları çalışma alanı gerekiyor ise sandalyeler ile birlikte masalarda çevrilerek aşağıdaki şekilde bir yerleşim yapılabilir.

5. Grupların Gruplanması Yerleşim Şekli

Bu yerleşim şekli, rol yapma, münazara veya grup çalışmalarını gözlemleme gibi etkinliklerde kullanılabilir.

6. Çalışma İstasyonu Yerleşim Şekli
Aktif laboratuvar çalışmaları için uygun bir yerleşimdir.

Her laboratuvar masası veya çalışma istasyonu çevresine iki öğrenci yerleştirilir.
Öğretmen tarafında nelerin yapılması gerektiği uygulama ile öğrencilerin işbirliği yaparak verilen çalışmayı yapmaları istenir

7. Proje veya Özel Çalışma Grupları Yerleşim Şekli
Bu yerleşim oldukça büyük çalışma alanı bulunan sınıflar için derslerde veya toplantı salonlarında uygulanabilecek bir yerleşimdir.
Ders dışı etkinlikler için de kullanılabilir.
Grup projelerinin hazırlanarak tartışmaya açılacağı çalışmalar için idealdir.

8. Klasik Sınıf Yerleşim Şekli
Eğer yukarıda önerilen yerleşim şekilleri sınıfların büyüklük, donanım, kalabalık öğrenci gibi sınırlılıklar nedeniyle uygulanamıyor ise klasik sınıf yerleşim şekli uygulanabilir.
Ancak bu durumda,
öğrencilerin tek kişilik, sabit olmayan sandalyelere oturmasına,
her sıraya ikiden fazla öğrencinin yerleştirilmemesine ve
sıralar arasında öğrencilerin birbirleri ile rahatlıkla iletişim kurabilecekleri boşluğun bırakılmasına
özen gösterilmelidir.
Şimdi de ” Eğitim Etkinliklerinin Planlanmasını” inceleyelim.

“Eğitim Etkinliklerinin Planlanması”

ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİ PLÂNLAMA
Shalaway’a (1997) göre,
planlama; belirli bir dersin ve konunun
“Ne Zaman?,
Nerede?,
Neden? ve
Nasıl?” öğretileceği konularında karar vermektir. (Shalaway,1997,:s:·33)
Bu bakış açısı ile planlama,nelerin yapılacağının listelenmesi değildir.
Plan,
yön gösterir,
kendinden emin olmayı sağlar.
Zamanın en etkili biçimde kullanılmasını sağlayıp boşa zaman harcanmasını ve karmaşayı azalttığı için eğitim-öğretimi güvenceye alır.
ABD’de Michigan Üniversitesinde yapılan bir araştırmaya göre, öğretmenler bir etkinliği planlarken aşağıdaki konuları dikkate almalıdır.
Planlama için zaman ayırmak ,
Plana başlamadan önce bir konuda öğrencilerin daha önceden neler bildiğini ön testler ile ortaya koymak,
Yıllık plana uygun ünite ve ders planı yapmak.
Öğrencilerin plan ile iletişimini kurmak
Plânlaması yapılacak etkinliğin bütününü anlamak,
Etkinliğin sınıf içerisinde nasıl gerçekleştirileceğini gözünde canlandırmak,
Karşılaşılabilecek problemleri önceden görüp bunlardan kaçınma yollarını ve bunlarla karşılaşıldığında anında geliştirilecek çözümleri düşünmek ,
Bölünmeler ve beklenmeyen durumlar ortaya çıktığında bunların ders akışını etkilememesi için yapılacakları planlamak,
Zaman kaybını, karışıklılığı ve problem davranışların çıkmasını önlemek, için bir çalışmadan diğer çalışmaya geçişleri planlamak
Görüldüğü gibi öğretim etkinliklerinin planlaması, uygulamaya dönük kapsamlı bir çerçeve içerisinde, esnek bir yapıda ve yaratıcılık unsurunun da devrede olduğunda işlevsellik kazanmaktadır.

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İlgili Terimler :