- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

İyi Bir Konunun Belirleyicileri

İyi Bir Konunun Belirleyicileri sitemize 24 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

İYİ  BİR  KONUNUN  BELİRLEYİCİLERİ

Seçilen araştırma konusunun başarısını belirleyen birkaç faktör vardır.Bunlar:

 • Araştırılabilir olmalı: hakkında veri  toplanabilmeli
 • Uygulama veya kuram  açısından anlamlı olmalı
 • Özgün olmalı
 • Jürinin/değerlendirmecinin beklentileriyle uyumlu olmalı

Araştırmacının yetenek ve imkanlarıyla  uyumlu olmalı

Araştırılabilir Olmak :Bir  konusunun başarılı  olmasının birinci  ve olmazsa olmaz şartıdır.Konu hakkında  veri  toplanabilmeli, toplanan  veriler analiz  edilebilmelidir.

Uygulama veya kuramsal anlamlılık :Araştırma konusunun kuramda ve/veya uygulamada  bir  anlam  ifade  etmesi  gerekir.Araştırmanın problemleri  ve  hedefleri açıkça  ifade  edilmelidir.Araştırmacı  ön  kaynak taraması  yapması  gerekir.

Özgünlük : Pratik ve kuramsal anlamlılığa  bağlılığa  olarak, araştırma konusunun özgünlüğü de  önemlidir.Bu  aşamada araştırmacının henüz  çok  kapsamlı bir  kaynak taraması  yapma  şansı  yoktur.Ancak, konu hakkında  daha önce  neler  yazıldığını  belirlemek için, kısa bir kütüphane ve internet taraması ile  önemli  ipuçları  elde edebilir.

Değerlendirme komitesinin/jürinin beklentileriyle  uyum: Araştırma, üniversite  eğitiminin bir  parçası olarak  yapılıyorsa bu durumda konu  “üniversitenin  talep ettiği  şartlara” uymalıdır.Jürinin /danışman  öğretim üyesinin beklentileri  karşılanmalıdır.

Kişilik yeteneklerle  uyumluluk: Araştırmanın başarılı olabilmesi  için, araştırılan  konu ile  araştırmacının yeteneğinin, ilgisinin, bilgi ve  becerisinin, ulaşabileceği  bilgi  ve  kaynakların, sahip olduğu  zaman ve maddi imkanların  örtüşmesi  gerekir.Bütün  bunların  yanında  araştırma konusu  araştırmacıyı heyecanlandırmalı, çalışma  arzusunu artırmalıdır.

MUHTEMEL  ARAŞTIRMA KONULARININ BELİRLENMESİ

Araştırma konusunun  belirlenmesinde iki  aşamalı bir  süreçten söz  edilir.

 1. Genel araştırma konusunun belirlenmesi
 2. Araştırılacak konunun özele indirgenmesi

 Genel Araştırma Konularının Belirlenmesi

Bunları  şöyle  sıralayabiliriz:

Kuramlar ve  uygulamalar: Her bilim dalında  çok sayıda kuram vardır.Sosyal  bilimlerde her gün birbirinden  çok  farklı  konularda  ortaya  atılan  kuramlar  yüzlerce araştırmaya  konu  olmaktadır.

Güçlü  ve  zayıf noktaları  belirlemek: Araştırmacının bir  zayıflık ve  üstünlük analizi yapmak  yoluyla, araştırma  konusu  belirlemesi  akılcı  bir  yaklaşım  olur.Araştırmacı, daha  önce  başarılı  olduğu ve  bilgilendiği  bir  konuda  çalışma  yaparsa, başlangıç  aşamasında  avantajlı  bir  konum  kazanır.

Daha  önce  yapılan  araştırmalara  bakmak: Araştırma  konusunda   fazla  deneyimi  olmayanlar için  araştırma  fikri  edinmenin  en yararlı  yollarından  bir tanesi, daha  önce  yapılmış çalışmaları incelmektir.

 

Tartışmak: Meslektaşlar, arkadaşlar, öğretim  üyeleri  ve danışman  hocalar  araştırma  konusunun  danışılabileceği  ve tartışılabileceği  kişilerdir.Ayrıca  iş  dünyasından ve  mesleki örgütlerden kişiler de bu  konularda  fikir  alınabilecek  kaynaklardır.

Kaynak  incelemesi  yapmak: Tezler  dışında, araştırma  konusu  bulunabilecek  bir çok süreli  ve  süresiz  yayın  vardır.Bunların  başında kitaplar, mesleki  veya  akademik dergilerde yayınlanan  makaleler ve değişik kurumlarca  hazırlanan  raporlar  gelmektedir.

Genel Araştırma Konusunun Özelleştirilmesi-Daraltılması

 

 • Sektör ayrımı (hizmet, imalat, tarım)
 • Sanayii ayrımı (elektronik, otomotiv, kağıt, plastik)
 • Konunun kapsamı (ücret sistemleri- performansa  dayalı ücret  sistemleri)
 • Coğrafi alan (Sakarya Bölgesi uygulaması)
 • Zaman(1990 sonrası)
 • Çalışan grupları (memur-işçi,yönetici- işgören,…)
 • Toplumsal katmanlara göre (işçi, memur, iş veren, emekli)
 • Yaş durumlarına göre (bebe, çocuk, genç, orta  yaşlı, yaşlı)
 • Yaşama yerlerine göre ( köy,  şehir )

Bunların  daha  değişik  daraltma  ölçütlerinin  bir  karması

ARAŞTIRMA  FİKRİNİN  PROJEYE  DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Çoğu deneysel  ve  ankete  dayalı çalışmada, araştırmacı  sınamak  istediği  şeyleri  hipotez  oluşturmak  yoluyla  ortaya  koyar.Özellikle  nitel araştırmalarda  ise herhangi  bir  hipotez  ifade edilmeden çalışma yürütülür.Araştırma ilerledikçe, belirlenen araştırma  amaçlarında  bazı gerekli  düzeltmeler  yapılması  hoş görülebilir.

 1. Araştırma sorularının yazılması: Araştırma sorularının  açık olarak yazılması  ve  tanımlanması, araştırmacının  neyi  amaçladığı ve  hangi  noktaya  vardığının  belirlenmesi  ve araştırmacıya yol  göstermesi  açısından  çok  önemlidir.
 2. Araştırma amaçlarının  yazılması: Bunun aşamaları  şunlardır:

 • Araştırmacı, önce çok genel  anlamda  bir  araştırma  konusu bulur.
 • İkinci aşamada değişik  ölçütler  kullanarak bu  konuyu ‘araştırabilecek’ şekle  getirir,yani daraltır.
 • Sonra bu  konuda  nelerin  tartışılacağına  dair genel araştırma soruları  ifade
 • En son  aşamada ise araştırmanın  amaçları belirlenir.
  1. Sonra bu konuda nelerin  tartışılacağına  dair genel araştırma soruları  ifade edilir.
  2. En son aşamada ise; araştırmanın  amaçları

ARAŞTIRMA  TEKLİFİNİN YAZILMASI

 Sağlıklı  bir  araştırma ortamı  oluşturmak  ve  plansızlıktan  kaynaklanan  belirsizliği  en aza  indirmek  için  mutlaka  bir  araştırma  teklifi  hazırlanmalıdır.Bu  özellikle  tez  çalışmalarında, danışman  öğretim  üyesinin  teze  sağlıklı  bir  destek  vermenin  ön  şartıdır.

Araştırma  Teklifinin  Amacı

 1. Fikirlerin Organize Edilmesi: Araştırma teklifinin  yazılması ile  birlikte  düşüncelerin  açığa  çıkması  mümkün olur.Sahip olunan  fikirler dahiyane de olsa, yazıya  dökülmedikleri  müddetçe yok   olma veya tam  değerini   bulmama  tehlikesiyle  karşı karşıyadır.
 2. İlgilileri İkna Etmek: Araştırma teklifi  sayesinde, araştırılacak konunun zaman, kaynak  ve  diğer  imkanlar  dikkate  alındığında  gerçekten  araştırılabilir olup olmadığı  danışman  veya diğer  kişilerin görüşleri  ışığında  tartışılır.

 

 

Araştırma  Teklifinin  İçeriği

Bir araştırma teklifinde genel olarak şu başlıklara yer verilir.

 1. Araştırma Başlığı: Araştırma yapılacak konuya ilişkin ilk adım başlık belirleme denemesi olabilir.Başlığın, araştırmanın ilerleyen aşamalarında değiştirilmesi mümkündür.
 2. Arka plan: Teklifin önemli bir kısmını oluşturur.Teklifi okuyana, planlanan araştırmanın niçin araştırılmaya değer olduğunu söyler. Bunu çözülmesi bekleyen sorular şeklinde ifade etmek mümkün olduğu gibi, konunun niçin ilginç bulunduğunun izahı şeklinde de yapmak mümkündür. Teklifi okuyan kişi böylece, araştırmacının konu üzerinde uzun bir dönem ilgi uyabileceğine ikna olur.
 3. Araştırma Soruları Ve Amaçları: Arka plan kısmından sonra sıra araştırma sorularının ve amaçlarının uygun bir şekilde ifade edilmesine gelir. Bu sayede, araştırma teklifini okuyan kişilerin aklında araştırma sonucunda neyin hedeflendiği konusunda şüphe kalmaz.
 4. Yöntem: Teklifin en uzun kısmını oluşturur. Araştırma amaçlarının nasıl gerçekleştirileceğine dair niyetin açıkça ifade edilmesi gerekir. Şu sorulara  cevap bulunmalıdır.
 • Araştırmayı yapacağımız yer niçin tercih edildi.
 • Araştırmanın evreni nedir? Niçin bu evren?
 • Araştırmayı yapma yönteminiz nedir? Niçin bu yöntem?
 • Hangi veri analiz tekniğini kullanacaksanız? Niçin?
 1. Zaman planı: Niyet edilen araştırmanın  öngörülen  zaman  dilimi  içerisinde  gerçekleştirilemeyeceğini de  ortaya koyar.Aşama aşama , araştırmanın  hangi  bölümlerinin ne  sürede gerçekleştirileceği
 2. Maddi kaynaklar: Sahip olunan  kaynaklarla  gerçekleştirilmek  istenen  araştırmanın  uyumlu  olup olmadığının  ortaya  çıkması  için, araştırmada  kullanılacak  kaynakların  ayrıntılı  olarak  ortaya  konulmaları
 3. Kaynakça: Araştırmacının muhatabına çok uzun  bir  kaynakça  sunmak gibi  bir  mecburiyeti  Arka plan  kısmında  söz  edilen  bir  kaç  ana kaynak bu  aşamada yeterli  olacaktır.

KAYNAKÇA

 

 

ALTUNIŞIK, Remzi, Araştırma  Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, Sakarya ,2004.

 

 

ASLANTÜRK, Zeki, Araştırma Metod ve Teknikleri, İFAV, İstanbul, 1999.

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :