- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Okul Gelişimi Yönetim Ekibinin Kuruluşu

Okul Gelişimi Yönetim Ekibinin Kuruluşu sitemize 27 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

İÇİNDEKİLER

OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİNİN KURULUŞU

Okul Gelişimi Yönetim Ekibi nin (OGYE) Kuruluş Esasları

* Okul Gelişimi Yönetim Ekibi (OGYE) okul toplumunu oluşturan birimlerin bütününü temsil edecek şekilde demokratik bir seçimle kurulur. Bu seçim, bütün özellikleri ile gerçek bir seçim özelliği taşır.

* Bu amaçla, düzenlenecek ön seçim ve bunu izleyen genel seçim “Okul Gelişim Planı” ilgili öğretim yılı basıda uygulamaya konulacağı için bir önceki öğretim yılının Mart ayı içerisinde düzenlenir. (Örneğin: 1998-99 öğretim yılında uygulamasına geçilecek Okul Gelişim Planı’nı hazırlayacak ve uygulayacak olan OGYE, bir önceki öğretim yılında 1998-Marr ayı içerisinde kurulur.)

* Ön seçim, OGYE’ye seçilecek bütün grupların genel seçime katılacak adaylarını belirleyebilmesi için yapılır.

* Genel seçim, daha önceden ön seçimle belirlenen adaylar arasından OGYE’ye seçilecek asil ve yedek üyelerin belirlenmesi için yapılır. Örneğin, her sınıfın velisi o sınıfın veli temsilcisini seçer. Bütün sınıfların veli temsilcileri arasından da OGYE’ye seçilecek veli temsilcisi genel seçimde belirlenir.

* OGYE’ye seçilecek diğer temsilciler de aynı şekilde genel seçim öncesinde kendi adaylarını ön seçimle belirleyip gösterirler.

*Her grup personel hareketlerini dikkate alarak olabilecek eksilmelere karşı yedek üyelerin de belirlenebilmesi için üye sayısının iki katı kadar sayıda aday belirler.

*OGYE’ de yer alacak her grup (idereci, öğretmen, veli, öğrenci, destek personeli vb.) kendi adaylarını belirlemek için gerekli organizasyonu okul idaresi ile işbirliği yaparak gerçekleştirir.

*Veli temsilcilerinin seçimi için, okulun şartlarına uygun organizasyon okul müdürü tarafından gerçekleştirilir. Okulun bütün velilerinin davet edileceği bir toplantıda velilere proje kapsamında bilgilendirici açıklamalar yapıldıktan sonra velilerin kendi adaylarını belirlemesi sağlanabilir.

*Daha önce okulda OGYE kurulmuş ise, yukarıda belirtilen kuruluş esasları dikkate alınarak yeniden kurulacaktır. Bu durumda, önceki OGYE, daha önceden yapmayı plânladığı çalışmaları tamamladıktan sonra fes edilir. Yeni kurulan OGYE okul gelişim süreci basamaklarında belirtilen çalışmalara başlar.

Okul Gelişimi Yönetim Ekibi (OGYE) Üyeleri

 1. Okul Müdürü,
 2. Projeden Sorumlu Müdür Yardımcısı,
 3. Öğretmen (ikiden az olmamak üzere okuldaki öğretmenlerin sayısı dikkate alınarak yeter sayıda okul tarafından belirlenir. İlköğretim okullarında, birinci kademeden ve ikinci kademeden öğretmenlerin bulunmasına dikkat edilir.)
 4. Rehber Öğretmen, (birden fazla ise koordinatör rehber öğretmen)
 5. En az bir Destek Personeli (kütüphane memuru, hizmetli, sağlık memuru gibi)
 6. Veli (ikiden az olmamak üzere okuldaki öğrencilerin sayısı dikkate alınarak yeter sayıda okul tarafından belirlenir.)
 7. Öğrenci (ikiden az olmamak üzere okuldaki öğrencilerin sayısı dikkate alınarak yeter sayıda okul tarafından belirlenir.)
 8. Bir Okul Koruma Derneği Temsilcisi (okulda bizzat öğrencisi bulunan velilerden seçilecektir.)
 9. Bir Okul Aile Birliği Temsilcisi (okulda bizzat öğrencisi bulunan velilerden seçilecektir.)
 10. Okul Aile Birliği Sınıflar Temsilcisi (okulda bizzat öğrencisi bulunan veliler arasından her sınıftan bir temsilci seçilecektir.) (çalışmaların belirli bölümlerine katılırlar.)
 11. Sivil toplum örgütlerinden seçilen bir temsilci (çalışmaların belirli bölümlerine katılır.)
 12. Muhtar (okulun bağlı bulunduğu mahallenin muhtarı.) (çalışmaların belirli bölümlerine katılır.)
 13. Okulun bulunduğu mahallede bulunan Sanayi/Ticaret dalarının birer temsilcisi. (çalışmaların belirli bölümlerine katılır.)

Okul Gelişimi Yönetim Ekibi Üyelerinin Görevleri

 1. Okul Müdürü: Okul gelişiminin sürekliliğinden sorumludur.

*   Planlı Okul Gelişimi için gerekli planlama, organizasyon ve görevlendirmeleri yapar,

*  ilgili bakanlık birimleri ile koordinasyonu sağlar,

*   Okul-üniversite işbirliğini sağlar,

*   Okul personelinin mesleki gelişimini destekler.

 1. Projeden Sorumlu Müdür Yardımcısı: Plânlı Okul Gelişimi’nde okulun yönetim kadrosunu temsil ederler. Planlı Okul Gelişim Sürecinin yürütülmesinde gerekli okul içi koordinasyon ve organizasyondan sorumludur.

*  OGYE’nin toplantılarını düzenler, üyeleri toplantıya çağırır ve toplantılarda kullanılacak her türlü dokümanın çoğaltılması ve dağıtımını yapar,

* Okul müdürünün katılmadığı OGYE toplantılarına başkanlık yapar,

*  Çalışma Grupları’nın kurulması için gerekli ön hazırlık çalışmalarını yürütür ve süreç boyunca Çalışma Grupları’nın çalışmalarını izler,

*  Okul gelişimi ile okulda kaydedilen gelişmelerden okul toplumunun haberdar edilebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapar ve yürütür,

*  Okul personelinin mesleki gelişimi için onların hizmetiçi eğitim ihtiyacını belirler ve okul personelinin katılımını sağlar.

 1. Öğretmen: Plânlı Okul Gelişimi’nde okulun öğretim kadrosunu temsil ederler. Okul Gelişim Süreci Basamakları içerisinde yapılacak her türlü çalışmanın planlaması, organizasyonu ve yürütülmesinden de sorumludurlar.

*  Çalışma Grupları’nın amaca yönelik olarak etkili bir şekilde planlarını uygulamalarında onlara rehberlik ve liderlik yaparlar,

*  Çalışma Grupları’nın planladıkları çalışmaları erçekleştirebilmeleri için gerekli organizasyonu ve koordinasyonu sağlarlar,

*  Çalışma Grupları’nın planlamalarındaki zamanlamayı izlerler.

 1. Rehber Öğretmen: Okul-veli, okul-çevre işbirliğinin geliştirilmesi ve öğrenci başarısının artırılması çalışmalarına rehberlik ve danışmanlık eder.

* Öğrencilerin kişilik gelişimine yönelik olarak yapılacak çalışmaları yürütür,

* Öğrenci başarısının artırılmasına yönelik çalışmalara rehberlik ve danışmanlık eder,

* Öğrenme zorluğu çeken öğrencilerin başarılarının artırılmasına yönelik çalışmaları yürütür,

* Hızlı öğrenen öğrencilerin potansiyelini etkili bir şekilde kullanmaya yönelik çalışmaları yürütür,

*  Çalışma gruplarının etkinliğini ve verimliliğini arttırıcı uygulamaların düzenlenmesinde rol alır.

Not: Okulda Rehber Uzman veya Rehberlik Öğretmeni bulunmuyor ise yukarıda sözü geçen çalışmalar, göz ardı edilmeden Rehberlik ve Danışmanlık Ekibi tarafından gerçekleştirilecektir.

 1. Destek Personeli: Okul çevresini, binasını, fiziki kaynaklarını, ekipmanlarının güvenliğini, düzenini, temizliğini ve etkili kullanımını sağlar.

*  Okul-çevre temizliği ve güvenliğine yönelik çalışmaları düzenler ve yürütür.

*  Okul eşyalarının ve ekipmanlarının korunması, temizliği ve etkili kullanımına yönelik yapılacak çalışmaları düzenler.

*  Okulun fiziki mekanlarının kullanımını düzenler.

*  Okulun güvenliğine yönelik çalışmaların organizasyonunda rol alır.

 1. Veli: Okul-çevre ve okul-veli işbirliğini geliştirirler,

*  Okulun çevre ve veliler ile işbirliğinin geliştirilmesinde yönelik çalışmaları organize edip yürütürler,

* Okulun fiziki kaynaklarının geliştirilmesine önderlik ederler,

* Okulun tanıtım çalışmalarını organize ederler,

* Yardıma muhtaç öğrencileri belirleyip gerekli desteğin bu öğrencilere sağlanması çalışmalarını yürütürler.

 1. Öğrenci: Okul gelişimine yönelik çalışmalarda öğrencileri temsil ederler.

*  Öğrencilerin görüşlerini, isteklerini ve sorunlarını OGYE’ye iletirler,

 1. Okul Koruma Derneği Temsilcisi: Okulun parasal kaynak­larının geliştirilmesine ve bu kaynağın en verimli şekilde kullanılmasına katılırlar.

*  Bakanlık kanalıyla sağlanan ödeneklerin kullanımı için gerekli planlamaları ve organizasyonu yapar,

*  Velilerin parasal desteğini sağlamak için uygun düzenlemeleri yapar,

* Okulun parasal kaynaklarının kullanımı sonunda yapılan harcamaları gösteren mali raporların velilere duyurulması için gerekli düzenlemeleri yapar.

 1. Okul Aile Birliği Temsilcisi: Okul-çevre ve okul-veli işbirliğini geliştirirler.

* Okulda sosyal yardımlaşma etkinliklerini düzenleyip yürütür,

* Öğrenci başarısının artırılmasına yönelik yapılacak çalışmaların bütün velilere duyurulmasında ve veli desteğinin sağlanmasında rol alır.

Not: Okul Aile Birliği Sınıflar Temsilcisi, Sivil Toplum Örgütlerinden Seçilen Temsilci, Mahalle Muhtarı ve Sanayi/Ticaret Odaları Temsilcileri, Okul Gelişim Süreci Basamaklar’nın teknik çalışmaları kapsayan bölümlerine katılmazlar. Gelişim hedeflerinin belirlenmesi, kaynakların kullanımında önceliklerin belirlenmesi, gelişim hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığının değerlendirmesi gibi çalışmalara gözlemci olarak katılırlar, fikir belirtirler ve kararların alınmasında oy kullanırlar.

Bu üyeler, Okul Gelişim Süreci Basamaklarının aşağıda belirtilen bölümlerinde yer alacakdırlar.

II.Basamağı:       Okul Gelişim Hedeflerinin Belirlenmesi,

IV.Basamağı:      Önceliklerin Belirlenmesi

VII.Basamağı:    Biçimlendirici Değerlendirme

X.Basamağı:       Son Değerlendirme

Okul Gelişimi Yönetim Ekibi’nin Görev Tanımları

Okul Gelişimi Yönetim Ekibi (OGYE), MLO’larda yapılacak çalışmalar için çeşitli önerilerde bulunacak bir danışma komisyonu değildir. (OGYE) okul müdürünün liderliğinde çalışarak okulun gelişimini planlayan, planlanan çalışmaları uygulayan, çalışmalarda gerekli okul içi ve dışı koordinasyonunuve organizasyonunu yürüten, bir çalışma grubudur.

OGYE, aşağıda belirtilen görevleri gerçekleştirecektir.

 1. OGYE, okul gelişim planı sürecinin yönetiminde okul toplumunu temsil eder,
 2. Bakanlık kanalıyla gönderilen ödenekler,okulda

düzenlenen kermes, fuar gibi etkinliklerden elde edilen gelir, veli desteği, hayırsever vatandaşların katkısı, okul çevresindeki kuruluşların yardımları gibi çeşitli yollarla sağlanan mali kaynakları kullanarak “Okul Bütçesi”ni hazırlar ve yönetir.   Okulun gelirlerinin, okulun gelişimine en fazla katkıda bulunacak alanlarda kullanılabilmesi için gerekli planlamaları yapar. Okulun parasal kaynaklarının kullanımında yapılan harcamalar konusunda okul toplumunu ve velileri bilgilendirir,

 1. OGYE,Okul Gelişim Planı’nı hazırlar ve bu planı uygular,
 2. OGYE okul gelişim sürecinde yer alacak olan alt “Çalışma Gruplan”nı kurar, bu grupları planlama süreci ile ilgili olarak bilgilendirir ve çalışmalarına rehberlik eder,
 3. Okulun mevcut durumunun belirlenmesi için gerekli bilgileri toplar ve geliştirilmesine ihtiyaç duyulan çalışma alanlarını belirler,
 4. Planlı okul gelişimi içerisinde yer alan diğer okulları (diğer MLO’lar) ziyaret edip onlarla görüş alışverişinde bulunur,
 5. “Okul Gelişim Süreci” ile ilgili olarak okul personelini, velileri ve öğrenci gruplarını bilgilendirir. Bu amaçla; çeşitli toplantı, panel, seminer vb. düzenler,
 6. “İhtiyaç Analizi” için anketler uygular, görüşmeler yapar, anket ve görüşme formlarını değerlendirir, değerlendirme sonuçlarını okul personeline, velilere ve öğrencilere duyurur,
 7. İhtiyaç analizi ile belirlenen konular arasından, ilgili öğretim yılının okul gelişimi için öncelik taşıyanları belirler,
 8. Çalışma gruplarının planlama ve uygulamalarını organize eder ve her çalışma grubunun hazırladığı “Çalışma Planları’m” esas alarak okulun o öğretim yılında uygulayacağı “Yıllık Okul Gelişim Planı’nı” hazırlar,
 9. Çalışma gruplarının gerçekleştirecekleri çalışmaları koordine eder,
 10. Okul Gelişim Planı doğrultusunda gerçekleştirilen

çalışmaların “Biçimlendirici Değerlendirmesini” yapar ve alınan sonuçlar doğrultusunda plân üzerinde gerekli düzeltmeleri yapar,

 1. Düzeltilmiş Okul Gelişim Plam’nın öğretim yılı sonunda “Son Değerlerdirmesini” yapar. Gerçekleştirilemeyen hedefler, nedenleri ile belirlenir ve değerlendirme sonuçları bir sonraki yılın gelişim plânının hazırlanmasında dikkate alınır.
 2. Okul Gelişim Raporu’nu hazırlar. Raporu okul toplumunun bilgilendirilmesine sunar ve öğretim yılını izleyen Temmuz ayı içinde EARGED Hizmetiçi Eğitim ve Laboratuar Okulları Şubesi’ne ulaşacak şekilde gönderir,
 3. Okul personelinin hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarını belirler ve Bakanlık ilgili birimlerine bildirir,
 4. Okul persenolenin ihtiyaçlarına yönelik olarak okulda hizmetiçi eğitim (kurs, seminer, toplantı vb.) çalışmaların organizasyonunu yapar.

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :