- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Okul Gelişim Planının Uygulanması

Okul Gelişim Planının Uygulanması sitemize 27 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

OKUL GELİŞİM PLANI’NIN UYGULANMASI

İÇİNDEKİLER

Bu basamakta çalışma grupları uygulama fonksiyonunu yerine getiricektir ve Okul Gelişim Planı’nda yer alan planladıkları çalışmaları gerçekleştirileceklerdir. Her çalışma grubu planlamasını yaptığı çalışmanın uygulaması ile sorumludur. Okul Gelişim Planı’nm uygulanmasında OGYE çalışma gruplarına destek hizmeti verecektir. Bunun için; çalışma gruplarının ihtiyaç duyduğu ekipman, sarf malzemesi, fiziki mekanlar, parasal destek, insan kaynağı gibi her türlü desteğin sağlanması için gerekli organizasyonu yapacaktır. Ayrıca OGYE, okul dışındaki kurum ve kuruluşlar ile okul yönetimi arasındaki, çalışma grupları ile okul yönetimi arasındaki ve çalışma gruplarının birbirleri arasındaki koordinasyonu da sağlar.

Eğitimde yenileşme çalışmaları kapsamında yapılacak bütün çalışmalarda uygulama sürecinin önemi büyüktür. Planlanan çalışmaların başarısı, uygulamanın başarısı ile doğrudan doğruya bağlantılı olduğu için planlı okul gelişimi ile ilgili yapılacak bütün uygulamalarda işbirliğine dayalı bir çalışma sistemi ile ekip çalışmasının yerleşmesi öngörülmektedir.

İş Birliğine Dayalı Çalışma Sistemi Üç Temel Esas Üzerine Kurulmuştur:

 1. Pozitif Bağımlılık: Bireyler bilirler ki çalışmanın başarısı gruptaki bütün bireylerin başarısına bağlıdır. Bir kişinin bilgi ve deneyimleri ne kadar fazla olursa olsun ekip üyelerinin bilgi ve deneyimlerinin toplamına ulaşamaz. Yine bir kişinin zekası ne kadar yüksek olursa olsun grubun toplam zekasına ulaşamaz. O halde, uygulamada mutlak başarı için grup potansiyelinin devreye sokulması gereklidir. Bu yaklaşım ile ekip çalışması değerlendirildiğinde çalışmanın başarısı ekip üyelerinin başarısına bağlıdır. Üstelik ekip çalışması ile ekiptekiler, birbirlerinin gelişimine de katkıda bulunurlar. Bir bakıma etkiptekiler, birbirlerinin çalışmasına ve birbirlerinin gelişimine katkıda bulundukları sürece kendi gelişimlerini de sağlayabilirler.
 2. Yüzyüze İletişim: İşbirliği ile yürütülen grup çalışmaları süresince çalışma ile ilgili olarak karşılaşılan problemlerin çözümü ve yeni fikirlerin ortaya konması sırasında bireyler birbirleri ile bire bir iletişim içinde çalışırlar. Bu çalışma sisteminde kararlar ortaklaşa alınacağı için herkes tarafından benimsenir bu da uygulamanın başarısını artırır. Ayrıca, karşılıklı iletişim ortamı içinde çalışmalar sürdürüleceği için bireyler çeşitli sosyal beceriler geliştirirler.
 3. Bireysel Sorumluluk ve Ortak Hedeflere Yönelme: Ekip çalışmasında çalışmalar zincirleme yürüyeceği için ekipte yer alan herkes hem kendisine hem de gruptaki arkadaşlarına karşı üstüne düşen çalışmaları yerine getirmekle yükümlüdür.

Bir grubun ekip olabilmesi için, grup üyelerinin tamamı tarafından paylaşılan oVtak hedefleri benimsemeleri ve bunlara yönelebilmeleri gereklidir. Gruplar bu özelliği ancak ortak kararların alındığı ve işbirliğine dayalı bir çalışma sisteminin benimsendiği ortamlarda kazanırlar. Bu konunun, çalışmanın planlama aşamasından başlayarak uygulama ve değerlendirme aşamlarına kadar okul gelişim sürecinin her basamağında dikkate alınması gereklidir

OKUL ORTAMINI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK OKULUNU İŞLEYİŞİ İLE İLGİLİ UYGULAMALAR

A. Problem Çözme, Karar Verme, Çatışmaların Çözümü

 1. Problem Belirleme Toplantıları veya Araştırmaları: Okul ile ilgili problemlerin belirlenmesinde velilerin, öğrencilerin, öğretmenlerin ve ilgili diğer kişilerinin katılımını sağlayan çalışmalardır. Bu çalışmalar, hazırlanacak çeşitli anket formları, görüşme formları ile yürütülebilir. Ayrıca, aynı sınıfa ders veren veya aynı branştan öğretmeler sık sık düzenlenen toplantılarda karşılıklı tartışarak yaşanan problemlere çözümler üretebilirler.
 2. Çatışmaları Çözme Grupları: Bu kurallar; klikler veya bireyler arasında artan zıtlıkları belirlemek ve bu zıtlıklar yıkıcı hale gelmeden önlemek için kullanılır.

Yukarıda sözü geçen çalışma grupları, problem çözme, karar verme ve uyuşmazlıkların çözümü konularında okul müdürüne yardımcı olan öğretmen veya öğrenci danışmanlık gruplarıdır. Bu gruplar, okulun problemleri üzerinde çalışan veliler, öğretmenler veya öğrencilerden oluşturulabilir. Bu tür gruplar ile veya benzer amaçlara yönelik yapılacak çalışmalar ile okulda kararlara katılım artar, ortaya çıkan sorunlara daha etkili çözümler getirilir ve çatışmaların yapıcı bir şekilde çözümlenmesini sağlanır.

B. Okul Hedeflerine Ulaşmada Geleceğe Yönelik Planlama

 1. Stratejik Plan ve Okul Gelişim Planı: Stratejik Plan, okul gelişim hedeflerini belirleyen, bu hedeflere ulaşmak için izlenecek stratejileri ortaya koyan ve okula bir vizyon kazandıran bir plandır. Okul Gelişim Planı ise, bir uygulama planı olarak kısa ve uzun vadede yapılacak çalışmaları ve bunlardan beklenen yararlan ortaya koyan, çalışmaların zamanlamasını belirleyen, bunlarda kullanılacak kaynaklan ortaya koyan ve çalışmaların kimlerin sorumluluğunda yürütülüceğini gösteren bir plandır. Her iki planın da hazırlanması sürecine, okul toplumunun katılımı sağlanıp işbirliği içinde çalışmalar sürdürüleceği için okulun sürekli gelişimi garanti altına alınacaktır.

C. Sorumlulukla Birlikte Özerklik

Okul gelişimi, okul toplumunu oluşturan bütün bireylerin ortak sorumluğu altındadır. Her bireyin üstüne düşenleri sorumluluk bilinci içerisinde en iyi şekilde gerçekleştirmesi ile okulda sürekli gelişim gösterilebilir.

Sürekli okul gelişiminde kararlara katılım gelişim hedeflerine ulaşmada hayati önem taşır. Planlama aşamasından uygulama, değerlendirme ve düzeltme aşamasına kadar her basamakta, kararlara katılım ilgili hiçbir taraf göz ardı edilmeden sağlanmalıdır.

D. Etkili Öğretim Stratejileri

 1. Sınıflarda ve Laboratuvarlarda Çeşitli Alt Grup Stratejileri Uygulama: Bir sınıftaki bütün öğrencilerin aynı bilgi ve becerilere sahip olduğunu, hepsinin aynı biçimde ve aynı hızda öğrendiğini varsayarak planlanan bir öğretimde etkililik beklenen düzeyde olamaz. Daha etkili bir öğretim için öğretmenlerin, öğrencilerin bireysel farklarını, ilgilerini, bilgi birikimlerini ve olgunluklarını dikkate alarak farklı öğretim stratejileri uygulamaları gerekir. Seçilen öğretim stratejisi içerisinde farklılıkları dikkate alan alt grup stratejilerinin de bulunması ve uygulanması gerekir. İlgi grupları, proje grupları, öğrencilerle tek tek ilgilenme grupları, araştırma grupları, öğrenci destek grupları, tartışma grupları gibi gruplar alt stratejiler olarak öğretimin içerisine sokulabilir. Öğrencilerin özellikleri dikkate alınarak bu tür gruplar içerisine katıldığında daha etkili öğretim süreci gerçekleşir. Üstelik, farklılıklar dikkate alındığında öğrenciler kendi çalışmalarını planladıkları ve kendilerinin değerlendirilmesini yaptıkları için öğretim hedeflerinin ötesinde yarar sağlanmış olur.
 2. Bağımsız Çalışma Programları: Öğretmenler, öğretim etkinliklerini, öğrencilerin birbirinden öğreneceği ve birbirine yardım edeceği şekilde düzenlediklerinde bir sınıftaki öğrencilerin hepsine aynı ödev verilmez. Öğrencilerin eksik yönlerini tamamlamalarına yardımcı olacak çalışmalar ödev olarak verilir. Öğrencilerin bunları araştırarak öğrenmelerine fırsat tanınır ve öğrencilerin yaptıkları çalışmaların nitelikleri konusunda anında kendilerine geri bildirimde bulunulur. Bu şekilde öğrencilerin başarıları arasındaki farklılıklar gün geçtikçe azalır.
 3. Yeterli Öğretim Süresi Tanıma: Öğretmenler, verilen bir hedef davranışın kazanılması için gereken sürenin, öğrenciler arasında değişiklik gösterdiğini bilirler. Bu nedenle öğretmenler öğretim süresini bazı öğrencilerin diğerlerine nazaran daha uzun sürede öğreneceği şekilde ayarlarlar ve buna uygun öğretim metodunu seçerler. Hızlı öğrenen öğrencilerin potansiyelini daha yavaş öğrenen öğrencilerin öğrenmesinde destek olarak kullandığımızda genel başarı belirgin bir biçimde artar.
 4. Öğretimin Zenginleştirilmesi: Öğretmenler öğretim programlarını zenginleştirmek için, öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını belirleyip onların okul içi ya da okul dışındaki kütüphanelerde, medya merkezlerinde veya diğer mekanlarda bulunan her türlü görsel-i ş.itse.l öğretim materyallerinden yararlanmalarına rehberlik ederler. Öğrencileri bireysel araştırmalar yapmaya, deneylere, gerçek nesnelerle modellerle çalışmaya, planlar yapmaya, bitkileri hayvanları gözleme ve doğadaki cisimleri toplamaya yönlendirerek rehberlik yapabilirler.

OKUL ORTAMINI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR

Bu bölüm, okul ortamınmın geliştirilerek okuldaki eğitim-öğretimin niteliğinin geliştirilmesine katkıda bulunacak çalışmalar konusunda öğretmenlere ve yöneticilere fikir vermek amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim-öğretimin niteliğini geliştirmek için öngörülen çalışmalardır bunlarla sınırlı değildir. Okulunuzun durumunu göz önüne alarak bunlara bazı ilaveler yapabilirsiniz veya değiştirebilirsiniz.

A. Aktif Öğrenme Ortamı

Öğretim ortamı, okul binası içerisinde yer alan ve derslik, laboratuvar, kütüphane veya medya merkezleri ile sınırlı değildir. Bunların dışında, sosyal, kültürel ve doğal çevreler de birer öğretim ortamı olarak algılanıp ve öğretim süreci içerisine bunlarda katılmalıdır. Hatta, günümüzde bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak INTERNET gibi uluslararası bilgi kaynakları da birer öğretim ortamı olarak dikkate alınmalıdır.

Aktif öğrenme ortamını oluşturup, öğrencilere öğrenmeyi öğretmek etkili bir öğretimin temelidir. Öğrencilerin, gerek okul içi gerekse okul dışı bütün öğretim ortamlarındaki her türlü öğretim etkinlikleri içerisinde aktif olarak rol almaları için aşağıda belirtilen çalışmalar önerilmektedir.

 1. Eğitim Teknolojisinin Kullanımı: Aktif öğrenmeye yardımcı olacak bilgisayar, tepegöz, slayt makinası gibi çeşitli ekipmanlar, bilimsel deney araçları, yerküre, insan iskeleti gibi modeller, canlı bitkiler, çeşitli ölçüm ve matematik araçları bizzat öğrenciler tarafından kullanılmalı, grup çalışmaları ile öğrenciler birbirinin öğrenmesine yardımcı olarak kendi öğrenmelerinde aktif duruma getirilmelidir. Grup çalışmaları ile öğrencilere deney yapma, film, fotoğraf çekimi ve ses kayıt etme fırsatı tanınmalıdır. Böylelikle hem öğrencilerin aktif olarak öğretim sürecine katılımları sağlanmış olacak hem de çeşitli araçların kullanımı öğrencilerde teknoloji kullanma becerisi geliştirecektir.
 2. Sınıf Dışı Etkinlikler Olarak: Doğa gezileri, inceleme ve araştırma gezileri, kamplar, arazide harita okuma, bitki ve hayvanların büyümelerinin gözlemlenmesi, doğada inceleme yaparak bitki-taş gibi objeler araştırma ve toplama, jeolojik ve arkeolojik alan gezileri düzenlendiğinde öğrencilerde araştırma becerileri geliştiği gibi çevre bilinci de gelişecektir.
 3. Aktif Öğrenme Ortamı Olarak Toplumdan Yararlanma: Öğrencilerin sosyalleşmesi amacıyla bireysel veya grup olarak yapacakları röportajlar, fikir tartışmaları, bir konu üzerinde yapılacak kamuoyu yoklama’lâh, inceleme gezileri, müzelerde öğrenme, kütüphane, sergi ve konserlere gitme, çevredeki sanayi kuruluşlarında yapılacak gözlem programlan yoluyla öğrencilerin araştırma becerileri geliştirilebilir. Ayrıca, bu tür etkinliklere katılım, öğrencilerin kişilik gelişimlerinde de etkili olacak ve onların sosyalleşmesini sağlayacaktır.
 4. Öğrenci Projeleri: Öğrenciler fen bilimlerinden görsel sanatlara kadar olan çok geniş bir açılımda çeşitli konularda projeler tasarlamaya ve bunları geliştirmeye yönlendirildiklerinde bilimsel düşünme becerileri gelişecektir. Bu amaçla, hem okul yönetimi hem de öğretmenler, öğrencileri çeşitli araştırma projelerine katılmaları, sergiler, fen fuarı vb. çalışmaları gerçekleştirebilmeleri için desteklemelidirler.
 5. Sınıfta Oyun ve Simulasyonların Kullanılması: En etkili ve en kalıcı öğrenme öğrencilerin bizzat öğretim sürecine doğrudan doğruya katılımı ile gerçekleşir. Bu şartı oluşturacak metodun seçimine veya teknolojinin kullanımına özen gösterilmelidir. Günümüzde bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak geliştirilen öğretim materyalleri ile (CD’ler şeklinde) öğrencilerin öğretim sürecine katılım fırsatı artmıştır. Bilgisayar teknolojisi kullanarak sanal yaşantıların yer aldığı gösteriler, çeşitli öğretici oyunlar ve gösteriler düzenlenebilmektedir.
 6. Sanat ve Kültürel Etkinliklerinin Öğretim Programları İle Bütünleştirilmesi: Etkili bir öğretimde öğrencilerde sanata değer verme tutumunu ve estetik anlayışını geliştirecek etkinliklerin de yer alması gereklidir. Bu amaca yönelik çalışmalar, sadece resim, müzik derslerinde değil bütün derslerde de olmalıdır. Müzik dinleyerek resim yapan öğrencilerin öğretim amacına daha kolay ulaşabildiklerini bu konuya çarpıcı bir örnek olarak verebiliriz.

Okulun çevre ve bina düzenlemelerinde de estetiğe önem verilmelidir. Temiz, düzenli, iç açıcı renkler İle boyanmış okul binaları ve derslikler öğrencilerin davranışlarını da etkiler. Unutmamak gerekir ki, insanlar temiz ve düzenli ortamlarda çevreye daha çok özen gösterirler ve birbirlerine karşı daha nazik davranışlar sergilerler.

Hem kendi kültürümüzü hemde diğer kültürlerin özelliklerini öğrencilere tanıtmak için çeşitli sosyal-kültürel ektinlikler okul çapında düzenlenmeli veya okul dışında düzenlenen bu tür etkinliklere katılım sağlanmalıdır. Bu amaçla, folklorik şarkı ve dansları öğrenme, yöresel özellikler taşıyan kelime ve cümleleri öğrenme, diğer yörelere ait yiyecekleri tanıma, diğer kültürlerden öğrencilerle mektup arkadaşlığı kurma, öğrenci değişim programlarına, video teyp gibi görsel unsurlar ile sanat değişimi programlarına katılım, ve okul destekli dış geziler, yapılabilecek çalışmalardan bazılarıdır.

B. Bireyselleştirilmiş Başarı Beklentileri ve Çeşitlendirilmiş Ödül Sistemleri

 1. Sürekli Gelişen Öğretim Programları: Öğrenciler, kendi yetenek ve olgunluk düzeylerine uygun öğretim programları (müfredatlar) ile gelişim gösterebilirler. Öğretim sürecinin planlanmasında bu konu farklı türde, farklı hızlarda öğrenen öğrencilerin öğrenme durumlarını dikkate almalıdır. Ayrıca, öğrencilerden beklediğimiz başarı da onların yetenek ve olgunluklarına göre dikkate alınmalıdır.
 2. Farklı Ödevler: Aynı sınıftaki bütün öğrencilere veya öğrenme gruplarına zorunlu olarak aynı ödevler verilmemelidir. Ödevler, öğrencilerin becerileri, ilgi ve istekleri, daha önceki bilgi birikimleri ve bunlara bağlı olarak yenilerini öğrenme durumları dikkate alınarak her öğrenciye göre değişiklik göstermelidir. Verilen ödevler, öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmalıdır.
 3. Öğrenme Sözleşmeleri ve Bağımsız Çalışına Projeleri: Öğrencilerin öğretim sürecine aktif olarak katılmasını sağlamak için öğretim süreci öğrenci ve öğretmenlerce karşılıklı olarak planlanabilir. Bu tür bir planlamada öğrencilerin beklentileri, öğretim ihtiyaçları, güçlü oldukları yönler ve kendilerini zayıf hissettikleri noktalar ortaya çıkacağı için bunlar öğretmene ilerideki planlamaları için ipucu verir. Başarı hedefleri öğrenciler ile birlikte belirlendiğinde öğrenciler, kendilerinden beklenileni önceden bilecekleri için bu hedefe ulaşmada daha istekli olacaklardır.
 4. Öğrencilerin Okul Tarafından Bir Ödüle Layık Bulunması İçin Ödül Sisteminin Genişletilmesi: Okula düzenli devam, sosyal ve sportif etkinliklere katılım, öğrenciler arası yardımlaşma, okulun çevreye tanıtımı gibi etkinlikler ve öğrencilerin akademik başarı her fırsatta ödülle değerlendirilmelidir. Haftanın başarılı öğrencisi, öğretmeni gibi ödüllerin düzenlenmesi ve bunların okulun geneline duyurulması oldukça etkilidir. Bu ödülü alanların her hafta veya her ay okulda resimleri ile ilan edilmeleri de bu etkiyi artırır. Öğrenci, önceki başarısına göre kendi başarasında bir artış gösterdiğinde bu durumun telefonla velisine bildirilmesi veya benzeri ödüller verilmesi de bir ödül olarak güdülemeyi artıracaktır.

C. Çeşitli Öğrenme Ortamları ve Ders Dışı Etkinlikler

 1. Okul Dışında Öğrenme Ortamları: Okul dışında öğrenme ortamlarına örnek olarak okul bahçesi, ev bahçesi, çiftlik, kütüphane, müze, konser salonu, tiyatro, büro, fabrika, aile gezileri, millî park, bankalar, büyük mağazalar, hava alanı gibi mekanları verebiliriz. Bu amaçla öğrencilere, çeşitli öğrenme ortamlarında bulacakları kaynaklardan yararlanarak hazırlayacakları ödevler verilebilir ve bu şekilde öğrenciler, hem okul dışındaki kaynakları kullanmaya yönlendirilebilir hem de her ortamda öğrencilerde öğrenmeye karşı açık olma tutumu geliştirilebilir.
 2. Sınıf Yerleşiminde Esneklik: Çeşitli öğretim ortamları oluşturmak için, geleneksel yerleşim düzeninin dışında sınıf ortamı; “U” şeklinde, daire şeklinde veya çalışma grupları oluşturacak farklı biçimlerde yerleştirilebilir. Öğretim amacına göre sınıf yerleşiminde sağlanacak esneklik, öğretim metodlannın çeşitlendirilmesine fırsat tanır. Sıraların değişik düzenlemeler ile yerleştirildiğinde okuma köşesi, grup çalışmaları için köşeler, görsel-işitsel öğrenme için alan, bağımsız çalışma bölümü gibi çeşitli amaçlar için kullanılacak alanlar hazırlanabilir.
 3. Okul İçinde Çeşitli Öğrenme Mekanları: Gazete ve dergilerin bulunduğu “Okuma Salonu”, anadil ve yabancı dil kullanım becerilerini geliştirecek “Dil Laboratuarı”, öğrencilerin boş zamanlarında kendi kendilerine çeşitli öğretim kasetlerini kulaklık kullanarak dinleyebilecekleri, veya çeşitli video kasetlerini izleyebilecekleri “Medya Merkezi veya Öğrenme Merkezi”, öğrencilerin bireysel olarak araştırma ve deney yapmasına açık “Fen Laboratuarı” gibi aktif öğrenme merkezleri ile büyük gruplar ve küçük gruplar için “Grup Çalışma Odaları” hazırlanarak öğrencilerin kullanımına açılmalıdır.
 4. Bağımsız Çalışına Fırsatları: Öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde kendi öğrenme faaliyetlerini plânlayıp başlatabilirler ve kendi kendilerinin değerlendirmesini yapabilirler. Bu amaçla öğrenciler yönlendirilmeli ve öğretim sürecinin planlanmasına aktif olarak katılmalıdır.
 5. Sürekli Akademik Gelişme: Bütün öğrencilerin uygulanmakta olan öğretim programının hedeflerine ulaşacak şekilde gelişim göstermesi esastır. Bunun için “bütün öğrenciler öğrenebilir” anlayışı bir ilke olarak

okula yerleşmeli ve okul toplumunun tamamı da bu anlayışı uygulamaları ile göstermelidir.

 1. Öğretimi Zenginleştirmek İçin Toplumdaki İnsanlardan Yararlanma: Çeşitli meslek adamları, toplumsal kurumlar ve dernekler ile iş birliği halinde plânlanan konferans, seminer gibi özel etkinlikler ile sanatçılar ve mesleğinde başarı kazanmış kişiler ile yapılacak söyleşiler düzenlenebilir. Sanat fuarları gibi özel etkinliklere katılım sağlanabilir.
 2. Öğrencilerde Liderlik Özelliklerini Geliştirme: Üstün başarı gösteren veya özel becerilere sahip öğrencilerin, liderlik özellikleri desteklenip geliştirilerek öğrencilerin birer canlı model olarak diğer öğrencilere örnek olmaları sağlanabilir. Okul öğrenci temsilcisi, sınıf öğrenci temsilcisi gibi sorumluluklar ve yapacakları görevle ilgili yetkiler öğrencilere verildiğinde bu öğrenciler okul kültürünün gelişiminde anahtar rol oynayabilirler. Düzenlenecek özel etkinlikler ile bu öğrencilerin diğer öğrencilerin öğrenmelerine rehberliği sağlanabilir.

Üstün başarı gösteren öğrencilerden öğrenme zorluğu çeken öğrencilere rehberlik yapmaları istenilebilir. Bu amaçla, oluşturulacak başarı düzeyleri ve öğrenme hızları açısından çeşitlilik gösteren Öğrenciler gruplandırıldığında, başarılı öğrencilerin potansiyeli, zor öğrenen öğrencilerin rehberliğine yönlendirilebilir.

 1. Öğrencilerin İlgilerini Çeken ve Becerilerini Geliştiren Ders Dışı Etkinlikler: Öğretim süresinin dışındaki zamanlarda da bütün öğrencilerin yararlanabileceği okul içinde ve okullar arasında yapılacak çeşitli oyunlar, turnuvalar, yarışmalar, grup gezileri, inceleme gezileri gibi ilgi çekici soysal etkinlikler düzenlenerek öğrencilerin sosyal yönleri geliştirilebilir.

D. Uygun Destek Yapısı

 1. Öğrencilere Sağlanacak Danışmanlık Hizmeti: Okullarda rehber öğretmenin liderliğinde seçilen konuya uygun olarak kendisini iyi yetiştirmiş elemanlardan kurulu bir danışmanlık servisi hizmetleri verilmelidir. Bu kapsamda, öğrencilerin bireysel olarak ihtiyaçlarına cevap verebilecek çeşitli danışmanlık programları hazırlanabilir. Gerekli görüldüğünde üniversiteler ile, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapılarak okul dışından da destek alınabilir.
 2. Öğrenci Danışma Kurulu: Başarılı öğrencilerden oluşturulacak “Öğrenci Danışma Kurulu” ile hem daha büyük yaştaki öğrencilere görev sorumluluğu kazandırılabilir hem de çeşitli sınıflardaki öğrenme zorluğu çeken öğrencilere destek sağlanabilir. Bu kurul, yardıma ihtiyacı olan öğrencilerin öğrenme zorluklarında, anlamadıkları konularda onlara yardımcı olabilir. Öğrenciler ödevlerini nasıl hazırlayacaklarını nerelerden nasıl kaynak bulabileceklerini bu kurula danışarak yardım alabilirler. Bu kurulun vereceği danışmanlık hizmeti, rehberlik servisinin vereği danışmanlık hizmetinden farklıdır. Öğrencilerin dersleriyle ilgili sorunlarına çözüm getirir.

Öğretim sürecinin planlanmasında ders ve ünite planları hazırlanır iken bu amaca yönelik olarak öğrencilerin görüşleri alınır ve öğrenim ihtiyaçları dikkate alınır.

 1. Ağabey/Abla Öğrenci Programı: Daha küçük yaştaki öğrenciler, okula yeni kayıt olan öğrenciler veya yeni gelen öğrencilerin uyumu için “Ağbi”, “Abla” öğrenciler belirlenebilir. Böylelikle, desteğe ihtiyacı olan öğrenciler desteklenirken destek veren öğrenciler de başkaları için sorumluluk alma tutumu kazanırlar. Bu tür öğrenci destek programlarının hazırlanması ile okula uyum hızlandırılabileceği gibi öğrenciler arası iletişim de geliştirilir.

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :