- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Okul Gelişim Modeli ve Toplantı Tutanağı

Okul Gelişim Modeli ve Toplantı Tutanağı sitemize 27 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

OKUL GELİŞİM MODELİ

İÇİNDEKİLER

 

                Okul geliştirilmesi alanında 1990’larda Türkiye’de uygulanan projelerden biri Milli Eğitimi Geliştirme Projesidir. Devam eden bu projenin bir evresi tüm ülkeye yayılan 208 okulun geliştirilmesini kapsamaktadır. Bu sürecin amacı bu okulların müdür ve öğretmen nitelikleri, sınıf büyüklükleri, sınıf donanımı,ailelerin katılımı, öğretim teknolojisi ve okul binaları gibi önemli alanlarda bu okulların OECD ülke eğitim standartlarına karşılık gelen 15 eğitim standardını karşılayabilmesini sağlamaktır. Bu okulların amacı, Türk okullarına yaygınlaştırmadan önce, yeni eğitim programı, öğretim materyalleri ve teknolojisi, öğretim teknikleri, üniversitelerle ortaklık vb. konularda alan test bölgesi olarak hizmet etmektir.

               OKUL GELİŞTİRİLMESİ

                Okul geliştirilmesi her okul binasında dikkatli planlama ve uygulamayı gerektiren uzun erimli bir süreçtir. Bu süreç şunları içermelidir:

                1-kapsamlı değerlendirme

                2-veri analizi

                3-planlı müdahaleler.

                Müfredat laboratuar okulları geliştirme süreci hedefleri şunlardır:

 • okul iklimi ve öğrenci doyumuyla ilgili görüşler
 • okul etkinliğinin ölçüleri
 • okul verimliliği bulgusu (maliyet/etkililik)

                Gelişme için temel koşul okul etkinliliğini tanımlamak için kullanılan sonuç ölçülerindeki gelişmedir. Sürecin ve bunun sonucu ortaya çıkan sonuçların inanılır olması isteniyorsa dikkatli planlama gereklidir.

                PLANLAMA SÜRECİNDE AŞAMALAR

                Aşama l Okul geliştirmesi yönetim ekibinin kurulması (OGYE).

 • Okul yönetimi, görevi Okul Geliştirmesi Planlama sürecini izlemek ve gözetlemek olan bir grup yönetici ve öğretmeni ve uygun görülen diğer kişileri atamalıdır.
 • Bu grubun lideri (başlatıcı) ÖGYE üyelerinin etkin ve başarılı olmasını sağlamak için bir ekip oluşturma sürecinin uygulandığından emin olmalıdır.
 • Bu grubun bir kritik görevi, dikkati yetiştirilmesi amaçlanan öğrenciyi ima eden hedefler üzerinde tutarak, Milli Eğitim Bakanlığının bu tip okullar için geçerli olan felsefesini ve hedeflerim dikkatle gözden geçirmektir. Bu milli hedefler ve varolan okulun özel hedefleri süreçteki diğer aşamaların temelini oluşturur.

                Aşama 2 Bilincin yükseltilmesi

                Hedef ifadelerini doğrulamak için araştırma, açık toplantılar, görüşmeler, öğrencinin öğrenme verileri ve diğer uygulamaların kullanılması. Hedeflerin ve önceliklerin saptanmasında ailelerin katılımının sağlanması bu aşamanın önemli bir öğesidir.

                Aşama 3 Temel verilerin toplanması

                Yetiştirilmesi amaçlanan öğrenci yönünden ifade edilen her hedef için geçerli ölçülerin seçimi

                Aşama 4 Okul geliştirme planının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi

                Bu aşama zaman doğrularını, sorunlulukları ve verilerin toplanması ve sınıflandırılması için gereksinim duyulan kaynakları içerir.

                Aşama 5 Ön planlama ve verilerin yorumlanması.

                Bu aşama okul geliştirme sürecinde varılacak belli hedeflerin tanımlanmasını içerir.

                Aşama 6 Öncelik saptama

                Verilerin ve sonuçların dikkatle gözden geçirilmesinden sonra, okul geliştirilmesi için 3-5 strateji seçilir.

                Aşama 7 Müdahale stratejileri için bir değerlendirme planının geliştirilmesi   OGYE önceliği belirtilmiş müdahale stratejileri için bir değerlendirme planı geliştirir.

                Aşama 8 Görev gücü örgütü.

                Her müdahale stratejisi için farklı görev güçleri oluşturulur.  Her görev gücüne tek bir stratejinin planlaması ve uygulaması için sorumluluk verilir.

                Aşama 9. Değerlendirme ve yeniden değerlendirme

                OGYE’ne okul iklimi, ilgililerin doyumu ve okulun etkinliğinin izlenmesinin sürekli olarak değerlendirilmesi sorumluluğu verilir.

                Uzun erimli planlama sürecinde özel dikkat isteyen bazı konular

                1 Hazır olma: Okuldaki ve okul toplumundaki insanların okul geliştirilmesi kavramını ve bunun niçin gerekli olduğunu anlaması gerekir.

 • Değişmenin ivediliği: Öğrenci başarısına dayanarak, bu grupların varolan gereksinimlerden hangilerinin uzun erimli planlama gerektirdiğini anlaması gerekir.
 • Katılımcıları  hazırlamak:   Bu  gruplar yapılacak  değişikliklerle     ilgili  olarak birlikte çalışmanın ve fikir birliğine varmanın değerini anlamalıdır.

               

 • Sinerji: Sinerjinin değerini göstermek — grubun, bağımsız çalışan bireylerin performansının üstüne çıkabilme yeteneği

                Fikir birliği: Katılımcılara, grupla karar verme tekniği olarak fikir birliğine varmanın süreç ve yararlarını öğretmek.

                2 Veri toplama:   Okuldan ve okul toplumundan sürece katılanların şunları yapması gerekir:

 • Öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılayan ideal okulla ilgili bir vizyona sahip olmak.
 • Öğrencilerin bu öğrenme ihtiyaçlarını karşılayabilmesi üzerinde etkisi olan okul dışındaki etmenleri tanımlayan bir çevre taraması yapmak.
 • Öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili olarak okuldaki mevcut durumu tanımlayan bir okul içi denetimi yapmak.

                Veriler etkin okulun altı etmenine dayandırılarak toplanabilir (Tanımlar için tartışma ve irdeleme bölümüne bakın)

 • Öğretimde liderlik
 • Öğrencinin ilerlemesinin sık sık kontrol edilmesi
 • Düzenli okul iklimi
 • Yüksek beklentiler
 • Aile ve toplumun katılımı, öğretim odağı
 • Okul önceliklerin saptanması

                Bu verilere dayandırılarak, ekip üyeleri okul geliştirilmesi için önemli konuları tanımlarlar. Bir fikir birliğine varma süreci yoluyla, planlama toplantısında sunulacak 5-10 okul önceliği kararını alırlar. İdeal olarak bir planlama toplantısı, plan yazanları için müdahalelerden ve günlük işlerin sorumluluğundan uzak beraberce geçirilecek birbirini izleyen 2-3 gündür.

                3    Planlama toplantıları şunları içerir:

 • Uzun erimli planın (3-5yıl) yazılması

                İnanışlar   (eğitimsel    değer   ifadeleri),    misyon,    öncelikler,    hedefler   ve    stratejiler.

                4 Eylem planlaması, hedeflere varmayı sağlayacak uygulama planlarını geliştirecek ayrı
çalışma ekiplerinin ürünleridir. Sürecin bu kısmındaki aşamalar şunları içerir:

 • Eylem ekibi liderlerini yetiştirmek
 • Eylem ekibi üyelerinin işe alınması
 • Eylem ekibinin planlanması
 • Beyin fırtınası
 • Sınıflandırma
 • Araştırma
 • Bulguların rapor edilmesi
 • Taslak eğitim planlarının yazılması
 • Bir maliyet-fayda analizinin hazırlanması
 • Eylem planlarının gözden geçirilmesi
 • Eylem planlarının düzeltilmesi
 • Eylem planlarının sonuçlandırılması
 • Okul toplumunun, eylem planı sonuçlarını gözden geçirme olanağına sahip olmasından sonra, yorumları gözden geçirmek, planda değişiklikler yapmak ve sonra bunların okul tarafından onaylanmasını hızlandırmak için İkinci Planlama Toplantısı vardır.
 • Eylem planlarının Kabulü çeşitli süreçler aracılığıyla yapılabilir.
 • Uygulama bundan sonraki aşamadır: uygulama için belli görev ve kaynaklar belli grup/bireylere verilir.
 • Yıllık Güncelleştirme: Plan ve uygulama aşamaları, devam eden gelişmenin sağlanması, daha önce saptanan hedefler gerçekleştirildikten sonra yeni hedeflerin saptanması için en azından her yıl gözden geçirilir.

                İki okul geliştirme modelinin karşılaştırılması

                Etkin okullar modeli

 

Göstergeler                                                                                                        Öğrenci öğrenmesi odaklı

                       *Okul iklimi                                                                                 • öğrencinin öğrenme hedefleri

                       *Okul misyonu                                                                           •   eğitim programı

                       *Öğretim Liderliği                                                                       •   öğretme/öğrenme süreci

                       *Yüksek beklentiler                                                                    •   personelin geliştirilmesi

                       *öğrenme olanağı                                                                       •   değerlendirme

                       *etkin öğretim                                                                             • öğrenci personel hizmetleri

                       *öğrenci ilerlemesinin izlenmesi                                              • öğrenci etkinlikleri programı

                       *aile/toplum katılımı                                                                 • okul vizyonu/liderlik

 • yönetim/okul topluluğu
 • kaynaklar/dağıtım (zaman, yer, perso

                                                                                                                               nel, finansman, öğretim kaynakları)

Süreçler                                                                                                              • ekip oluşturma

                       *ekip oluşturma                                                                          • değerlendirme

                       *değerlendirme                                                                            • okul geliştirme planını geliştirme

                       *değiştirme planını geliştirme                                                   • iletişim süreçleri

                       *değişiklik

                       *yararları ve sorunları gözden geçirme

 

                İki okul geliştirme modelinin bu kısa karşılaştırmasında görüldüğü gibi her ikisinin ortak bir çok yönü var. İkisinin birbirinden farklı olan yönü temel verilerin toplanmasında gösterilen önemdir. Etkin Okullar planlaması sürecinde, okul programının ölçülmesinde temel alınan önceden saptanmış etmenler bulunmaktadır.,

                OKUL GELİŞTİRME PLANLAMASI VE UYGULAMASINDA EKİBİN ÖNEMİ

                Ekip üyelerini niçin ‘yetiştirmeliyiz’?

                Eğitim alanında bazı kişiler, bir ekibin etkin bir üyesi olmalarını sağlamak için insanları yetiştirmeğe gereksinim olmadığına ilişkin yanlış bir kanıya sahiptir. Fakat yetiştirmeksizin, farklı konum ve statüde bir grup eğitimciyi başarılı bir ekip haline dönüştürmek hemen hemen imkansızdır. Ekipte bulunanlar farklılıklarını gidermeli, üzerine ilişkilerini yerleştirebilecekleri güçlü yönlerini bulmalı, günlük işlerinin istemlerine karşı ekip projesi amaçlarına bağlılıklarını dengelemeli ve niteliği nasıl geliştireceklerini öğrenmelidir. Ekipten sorumlu olanlar, bütün bölüm ve kademelere ulaşan sağlam, güvenli ve işleyen bir ilişkiyi kurmak için acele etmemelidir, ancak bir ekip iyi çalıştığı zaman üyeler onlar için önceliği olan okul geliştirme hedefleri üzerinde yoğunlaşa bilirler. İyi bir ekip ‘yetiştirme’ eğitiminin sonucu coşkulu ve verimli bir ekip haline gelmiş bir grup insandır. Ekip, çalışma grubundan farklıdır.

                Üyeleri arasında ilişki kuramayan başarısız bir ekip, kontrolü ele geçirme uğraşıları ve hiç bir yere götürmeyen tartışmalarla zaman israfına yol açabilir.

                EKİPLERİN BAŞINA GELEBİLECEK EN ÖNEMLİ SORUNLAR

                Scholtes’e göre (1995) problemlerin çoğuna gizlenmiş kaygılar neden olur. İnsanlar bir ekibe katıldıklarında veya atandıklarında, önem verilmediği takdirde kendilerini etkin bir ekip olmaktan alıkoyacak pek çok kaygıya sahiptir. Bu konuları üç gruba ayırabiliriz: Öğretmenin, müdürün ve okul müfettişinin bu gruplar hakkında neler hissedebileceğini düşünün.

 • Ekipteki kişilerin kimliği. İnsanlar ekibe nasıl ‘uyacaklarını’ merak ederler. En önemli üç kaygı kaynağı şunlardır:
 • Üyelik, içerilme: ‘İçeriden birisi gibi mi yoksa dışarıdan birisi gibi mi hissediyorum? Buraya ait miyim ? Ait olmak istiyor muyum? Uymak için ne yapabilirim?’
 • Etki, Kontrol, Karşılıklı Güven: ‘Sorumlu kim? En çok etkiye kim sahip olacak? Beni dinleyecekler mi ? Herhangi bir etkim olacak mı? Katkıda bulunabilecek kadar bilgiye sahip miyim ? Fikir ve önerilerimi paylaşmama izin verilecek mi ?’
 • Anlaşmak, Karşılıklı Sadakat: ‘Diğer ekip üyeleriyle nasıl anlaşacağım? yapmamız gerekenleri başarmak için birlikte çalışabilecek miyiz?’
 • Ekip üyeleri arasındaki ilişkiler. Bir kaç istisna dışında, ekip üyeleri ekibin başarılı olmasını, görevlerini başarıyla tamamlamasını ve birbirleriyle iş birliği halinde çalışmasını ister. ‘Bu ekipte kimler var? Onlardan hoşlanacak mıyım yoksa hoşlanmayacak mıyım? Onlar benden hoşlanacak mı, yoksa hoşlanmayacak mı? Farklı kademelerdeki üyeler nasıl etkileşim içine girecekler? Nasıl anlaşacağız?’
 • Örgüt kimliği. Ekip üyeleri kendilerini genellikle bölümleri veya unvanlarıyla özdeşleştirirler. Ekipteki üyeliğin bu rol ve sorumluluklarını nasıl etkileyeceğini bilmek isterler. ‘Ekip üyesi olarak benim sorumluluklarım günlük görevlerimle çatışacak mı? Ekibe olan sadakatim birlikte çalıştığım kişilere karşı olan sadakatımla çatışacak mı?’ Ekipte ortaya çıkan çatışmalar genellikle kötü sonuçlanır.

                Bu sorunlarla uğraşmak için onların varlığını kabul etmek önemlidir. Eğer bunlar ekibin çözemediği bu sorunların sonucu ise, ekip rehberlik ekibinin desteğini aramalıdır.(görevi tamamlaması için ekibe yetki veren grup/kişi).

                EKİPLER NASIL OLGUNLAŞIR?

                Bir grup insan bir ekip olmak için çalışırsa kolayca tahmin edebileceğimiz bir çok aşamadan geçer (Tuckerman, 1965; Scholtes. 1988) (9.2 şemaya bakınız):

                1    Oluşma Bir ekip ilk oluştuğunda üyeler dikkatle kabul edilebilir grup davranışının sınırlarını keşfetmeye çalışırlar. Bunlar okyanus kıyısında durup sadece ayak parmaklarını suya sokan kararsız yüzücülerle karşılaştırılabilirler. Bu birey statüsünden üye statüsüne geçişi ve liderin hem formal hem informal rehberliğini test etme aşamasıdır.

2     Fırtına Bu ekip için en güç aşama olabilir. Bu aşamada ekip üyeleri önlerindeki iş yükünün farkına varmaya başlarlar. Bazı üyelerin paniğe kapılması normaldir. Şimdi suya atlamış boğulmakta olduklarını zannedip çırpınmaya başlayan yüzücüler gibidirler. Bu aşamada üyeler gelişme eksikliği hakkında sabırsızdır, fakat hala karar verme veya bilimsel yaklaşım konusunda bilgiye sahip olacak kadar deneyimli değildir. Üyeler ne tür eyleme geçmeleri gerektiği konusunda tartışırlar. Diğer ekip üyeleriyle işbirliği yapmaya karşı direnirler. Tamamen kendi kişisel ve mesleki deneyimlerine güvenirler.

                3    Norm geliştirme Bu aşamada ekip üyeleri birlikte çalışmaya alışırlar. Başlangıçtaki direnmeleri giderek azalır. Birbirleriyle yarışma yerine birbirlerine okyanusun üstünde kalmaları için yardım etmeye başlarlar. Yarışanlar kendi sadakat ve sorumluluklarını dengelemeyi öğrenmişlerdir. Ekibi, ekibin temel kurallarını (normlar), ekipte kendi rollerini ve herkesin bireyselliğini kabul ederler. Artık ekip üyelerinin görevlerinde harcayacak daha çok zaman ve enerjileri vardır. Farklılıklarını giderdiklerinden önemli ilerleme kaydetmeye başlarlar.

                4    İcra etme Bu aşamada ekip üyeleri birbirlerine karşı daha rahat hissederler. Ekibin görevlerini ve kendilerinden beklenenleri daha iyi anlarlar. Herkesin uyum içinde çalıştığı bir daha etkin bir ünite olurlar. Artık senkronize yüzme takımı haline gelmişlerdir. Ekip üyeleri tanı koymaya ve problem çözmeye ve değişiklikleri seçip uygulamaya başlayabilirler. Ekip üyeleri en azından birbirlerinin güçlü ve zayıf yanlarını keşfetmiş ve rollerinin ne olduğunu öğrenmişlerdir.

                5    Değişme ve uyum sağlama Bu da ekibin yaşamında bir başka kritik noktadır. Burada ekip saldırıya açıktır. Güçlük ekip üyelerinin yapmak durumunda oldukları seçimde ortaya çıkar. Seçimlerden biri güvenli bir yola yerleşmek (uyum) ve ekibin yapa geldiği işleri yapmayı sürdürmesidir. Diğer seçim ise sürekli gelişim ihtiyacı ışığında ekibin tüm çalışmalarını yeniden incelemektir (değişme). Eğitimde pek çok ekip uyumu benimserler. Zamanla icra düzeyleri optimum düzeylere ulaşmaz kabul edilebilir düzeyde sabitleşir— icra rahatladıkça büyüme ve enerji azalır. Bunun seçeneği ekibin çalışmalarını yenileyen ve uğraştıran yollar bulmaktır. Böylece ekip sürekli olarak artan yüksek düzeylerde çalışabilir ve çalışmalarını kabul edilebilirden çok iyi düzeylere çıkarabilirler. (Murgatroyd & Colin,1993).

                Döngü Her ekip iyi ve kötü dönemlerden geçebilir. Ne kadar hızlı ilerlediklerine, engellerle veya sorunlarla uğraşmalarına vb. şeylere bağlı olarak bu iyi ve kötü dönemlerin süresi her ekip için değişir. Ekip üyeleri bu dönemlerin normal olduğunu ve ekibin sonuçta başarılı olacağını göstermediğini bilmelidir

                BAŞARILI BİR EKİP İÇİN ÖNEMLİ ÖĞELER NELERDİR?

                Ekip hedeflerinde açıklık

                Herkes ekibin amaç ve hedeflerini anlar. Eğer karışıklık ve anlaşamamazlık varsa ekip üyeleri sorunları çözmek için çalışırlar.

                Ekip oluşturma planı

                Bu plan, ekibin hangi öneri, yardım, eğitim, malzeme ve diğer kaynaklara gereksinimi olabileceğini kararlaştırmaya yardım eder. Bu plan ekibe, programları kararlaştırmada ve çalışma hedeflerini tanımlamada kılavuzluk yapar.

                Açıkça tanımlanmış roller

                Ekip, herkes gücünü ve yeteneğini kullandığında ve bütün üyeler görevlerini ve hangi konu ve görevlerden kimin sorumlu olduğunu anladıklarında en iyi şekilde çalışır.

                Açık iletişim

                İyi tartışmalar, bilginin ekip üyeleri arasında ne kadar iyi paylaşıldığına bağlıdır. Ekip üyelerinin iyi iletişim becerilerini kullanıp geliştirmeye ve kötü iletişim sonucu ortaya çıkan sorunları tanımaya ihtiyacı vardır.

                Yararlı ekip davranışları

                Ekipler, tartışma ve toplantıları daha etkin yapan beceri ve uygulamaları kullanmaları için bütün üyelerini teşvik etmelidir.

                İyi tanımlanmış karar işlemleri

                Ekip, karara varmak için kullanılan farklı yolların farkında olmalıdır.

                Genellikle ekiplerin bu alanda biraz eğitime gereksinimi vardır. Bazen dışardan birisi bir toplantıyı izleyip grubun karar verme uygulamaları ile ilgili dönüt verebilir. “Beyin fırtınası”, bütün ekip üyelerinin tartışmalarda girdi elde etmesi için iyi bir nominal grup tekniğidir.

                Dengeli katılım

                Her grup üyesinin grubun başarılarında bir payı vardır. Bu nedenle herkes tartışmalara ve kararlara katılmalı, projenin başarısı için sorumlulukları paylaşmalı ve yetenekleriyle katkıda bulunmalıdır.

                Yerleşmiş temel kurallar

                Grupla daima, grupta neyin hoşgörülüp neyin hoş görülmeyeceği konusunda temel kurallar (normlar) ortaya koyarlar. Bunlardan bazıları şunları içerir:

 • gündemlerin kullanılması
 • bir başlatıcı (facilitator) bulunması
 • tutanakların tutulması
 • bir sonraki gündemin saptanması
 • toplantının değerlendirilmesi

                Grup sürecinin farkında olmak

                İdeal olarak bütün ekip üyeleri toplantının içeriğine dikkat etmekle birlikte grup sürecinin farkında olmalıdır, ekip birlikte nasıl çalışır.

                Bilimsel yaklaşımın kullanılması (Veri odaklı)

                Problem çözme ve karar vermede iyi verilere dayanmak olan bilimsel yaklaşımı kullanan ekipler sorunlara çözüm bulmakta hiç sıkıntı çekmez. Bilimsel yaklaşım bir çok grup sorunlarından ve anlaşmazlıklarından kaçınmada yardımcı olur.

               

                Grup problemlerini çözmenin yolları nelerdir?

 • Yapıcı dönüt, Problemleri konuşun
 • Mümkün olduğunca problemleri önceden bekleyin ve önleyin
 • Her problemi bir grup problemi olarak düşünün
 • Ne aşırı ne de az tepki gösterin

                Bazı yaygın grup problemleri nelerdir?

 • Çırpınmalar (Hatalı başlangıç, geçmiş ve bitişler)
 • Buyurucu olma veya hükmetme ve gönülsüz üyeler
 • Fikirleri ve gerçekleri sorgulamadan kabul etme
 • Bitirme telaşı
 • Fikirleri kişilerle ilişkilendirme (Ne söylendiğinden çok kimin ne söylediği ile
  ilgilenmek)
 • Önem vermeme ve ‘atıverme’ (Ekip üyeleri başkalarının fikir ve düşüncelerine
  önem vermedikleri zaman)
 • Dolamalar (Konu dışına çıkma ve görev dışı davranışlar)
 • Hasım olan üyeler
 • Olumsuz üyeler
 • Öykücüler
 • Fıkra anlatıcılar

                Müfettişin, müdürün, öğretmenin ve diğer personelin okul geliştirmesinde rolü nedir?

                Her rol şunları gerektirir:

 • İdeal okulun ortak vizyonunu paylaşma
 • Öğrenciler, öğrenme ve okullaşma amacının ortak değerlerini paylaşma
 • Geliştirilmiş öğrenci öğrenmesinin geliştirme sürecinin hedefi olduğunu birbirine
  hatırlatma
 • Bilgi, fikir ve düşünceleri paylaşma
 • Okulun güçlü ve zayıf yönlerini tanımlama
 • Olası müdahale alanlarım önerme(değişiklikler)
 • Olası seçenekleri tartışma
 • Bir zayıf yönün düzeltilmesi için en iyi seçenek üzerinde fikir birliğine varma
 • Geliştirme hedeflerine varmak için girişimde bulunmayı önerme
 • Geliştirilmiş öğrenci öğrenmesinin geliştirme sürecinin hedefi olduğunu birbirine hatırlatma
 • Okul  geliştirme   sürecinde,   yani  geliştirilmiş  öğrenci  öğrenmesinde,   aynı  menfaatleri
  paylaşan meslektaşlar olarak birbirlerine saygı gösterme
 • Tüm süreç boyunca birbirini destekleme
 • İyi iletişim ve ekibin sürdürülmesi davranışlarını gösterme
 • Öğrencilerin yararı ve iyi bitirilmiş bir iş için ekibin duyacağı mesleki ve kişisel doyum amacıyla bir   ekip çalışması olarak harcanan sürekli çabalar

 

ALANYA ANADOLU TEKNİK LİSE,TEKNİK LİSE, ANADOLU MESLEK LİSESİ

VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

                        KONU : OKUL GELİŞİMİ YÖNETİM EKİBİ ORGANİZASYON ŞEMASI

 

                                                                                                                                                                OKUL MÜDÜRÜ

 

MÜDÜR YARDIMCISI

Satın Alma ve

Döner Sermaye

Bakım Onarım

Sorumlusu

HAZIRLAYAN                                                                                       İMZA ONAYLAYAN                                                      İMZA
Özgün TEKEL

Okul Gelişim ve Toplam Kalite Sorumlusu

Hasan ÖZTÜRK

Okul Müdürü

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

SAYI      :B.08.0.ETÖ.0.10.02.03/91/8372                                                                                          12/09/2000

KONU    : Okul Gelişim Modeli ve
Toplam Kalite

……………………VALİLİĞİNE

(Milli Eğitim Müdürlüğü)

İLGİ:   a) Kasım 1999 tarih ve 2506 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi”

 1. b) Kasım 1999 tarih ve 2506 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Müfredat Laboratuar Okulu Uygulamalarının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Yönerge”

                Eğitimin; bireyin ve toplumun gelişmesi, ekonomik kalkınmanın desteklenmesi, kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması bakımından olmazsa olmaz, vazgeçilmez, ertelenmez bir süreç olduğu bilinmektedir. Bunun içindir ki, bir ülkenin kendisini nasıl tanımladığının,kendisine nasıl bir gelecek hazırlandığının en önemli göstergesi, o ülkenin eğitim sistemi ve bunun ne ölçüde hayata geçirebildiğidir.

                Küreselleşmenin yarattığı yeni dünya düzeninde; yeni arayışlar, yeniden yapılanmalar hızlı bir değişimi de beraberinde getirmiştir. Son yıllarda giderek artan bir hızla yaşanan bu olgu, eğitime bakış açısını da değiştirmiştir. Bu nedenle, en gelişmiş ülkeler bile eğitim sistemlerini geliştirme ve eğitimde niteliği yükseltme arayışı içerisine girmişlerdir.

                Bilim ve teknolojideki hızlı değişme ve gelişmeler, iş ve iş hayatını da etkilemekte ve değişimi zorlamaktadır. Değişmemenin bedelini ödememek için değişimin külfetine katlanmak ve değişime ayak uydurmak kaçınılmaz olmuştur.

                Bilgi çağını yakalamak, bilgi ve teknoloji toplumu olmak için, evrensel düşünen, yöresel davranan insan tipini yetiştirmek, insanımızın ve toplumumuzun rekabet gücünü sürekli arttırmak, eğitim sistemimizin her kademesini teknoloji eğitimi ile desteklemek zorundayız.

                Eğitimle ekonomik gelişmenin ilişkisini inceleyen bilimsel araştırmacılar; eğitime yapılan yatırımın, ekonomik kalkınmayı ekonomik yatırımlardan daha fazla desteklediğini, ekonomik ve teknolojik gelişmenin iyi yetişmiş nitelikli insan gücünden kaynaklandığını ortaya koymuştur.

                Hızla gelişen ve değişen dünyamızda; değişim, yaşamın vazgeçilmez kuralı haline gelmiştir. Ülkeler arasında rekabette üstünlük sağlamak amacıyla, amansız ve acımasız bir yarışın olanca hızıyla sürdürülmekte olduğu gözlenmektedir. Küreselleşme sürecindeki bu yarışın belirleyicisi olan Rekabet Gücü’nün kazanılması ve giderek artırılması, sosyal diyalogu, iş birliğini ve katılımı zorunlu hale getirmiştir.

                2000’li yılların yönetim felsefesi olan toplam kalite anlayışı çerçevesinde, bireysel yeteneklerin kurumun gelişmesi yönünde kullanılmasını hedefleyen, kendi kendini yöneten, ancak birbirine entegre olan özel çalışma grupları oluşturularak, insan merkezli yaklaşımlar ve sistemler yoluyla eğitimde kaliteyi artırma çalışmaları hızla geliştirilmekte ve yaygınlaştırılmaktadır.

                Bu çerçevede; Bakanlığımızca uygulamaya konulan “Milli Eğitimi Geliştirme” Projesi ile kalitenin ve öğrenci başarısının artırılması, yönetim ve eğitim personelinin, öğretmenlerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi gibi çok önemli amaçların yanında, öğrenmeyi öğrenen, öğrendiklerini sorgulayan üretken öğrenciler ile çağdaş eğitim yaklaşımlarını benimsemiş, buna uygun öğretim yöntem, teknik ve araçlarını etkin olarak kullanan ve kendini sürekli yenileyen öğretmenlerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

                Milli Eğitimi Geliştirme Projesi çerçevesinde uygulamaya konulan ve kısa adı (MLO) olan “‘Müfredat Laboratuar Okulları”, bölgede dikkat çeken ve giderek artan öğrenci talepleriyle karşılaşan okullar olmuşlardır. Bu bağlamda Projenin uygulandığı okullarda gözlenen gelişmeler ve alman olumlu sonuçlar nedeniyle uygulamanın mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında da uygulanmasının yararlı olacağı sonucuna varılmıştır.

                Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;

                * Eğitim ekonomisinin gereği olarak; en az kaynak kullanarak en çok yarar sağlama ilkesinden hareketle, eğitim maliyetlerini azaltarak eğitim, öğretim, yönetim ve üretim hizmetlerinde “kalite”yi ve öğrenci başarısını artırmak,

                * Yönetici, öğretmen ve diğer eğitim personelinin yeterliliklerini artırmak, mesleki becerilerini geliştirmek,

                * Öğrenmeyi, öğretmeyi ve beceri kazandırmayı kolaylaştıran ve destekleyen personel, bina ve tesisleri ile her türlü eğitim aracı ve donatım eşyası, zaman, para vb. kaynakların en etkili ve verimli kullanılmasını sağlamak,

                * Çağdaş teknolojinin eğitimde etkin ve verimli kullanımını gerçekleştirmek, amacıyla ilgi (a) ve (b) yönergeler yürürlüğe konulmuştur.

                Bu Yönergeler doğrultusunda olmak üzere 2000-2001 öğretim yılından itibaren tüm mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında “Okul Gelişim Modeli” ve “Toplam Kalite Yönetimi” uygulanmasına başlanılacaktır.

                “Okul Gelişim Modeli” ve “Toplam Kalite Yönetimi” uygulamaları ile hizmetten yararlananların; değişime karşı direnme yerine ona ayak uyduran, hatta değişimi bizzat yaratma gereğine inanan, birlikte yaşama kültürünü oluşturan, kaliteyi yaşamında ilke edinen, birlikte yönetim prensibini benimseyen, ekip kurma ve takım çalışması anlayışıyla eğitim kurumlarımızı başarıya götüren unsurlar olarak değerlendirilmesi ve gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

                “Okul Gelişim Modeli” ve “Toplam Kalite Yönetimi” felsefesinin bütün okullarımıza benimsetilmesi, ilkelerinin kavratılması, bu uygulama modeline yatkınlığın sağlanması mesleki ve teknik ortaöğretim okullarının kendi kendini yöneten, donatan ve geliştiren okullar haline gelmesi çalışmaları çerçevesinde;

 1. İl Milli Eğitim Müdürlüklerince yapılacak çalışmalar;

                a). İl milli eğitim müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında Ekim 2000 ayı içinde, İl ve İlçelerdeki mesleki ve teknik ortaöğretim okulları müdürleri ile bilgilendirme toplantısı yapılacak, bu toplantıda “Okul Gelişim Modeli” ve “Toplam Kalite Yönetimi” ne ilişkin ilgi (a) ve (b) yönergeler ile ekte gönderilen uygulama kılavuzu okunarak gerekli açıklamalar yapılacaktır.

 1. b) İl Milli Eğitim Müdürlüklerince, gerek bilgilendirme toplantılarında ve gerekse uygulamalarda, ilde varsa Müfredat Laboratuarı Okullarının yöneticilerinden ve formatör öğretmenlerinden yararlanılması sağlanacaktır.

 1. Okul Müdürlüklerince yapılacak çalışmalar;
 2. a) Okul müdürleri “Okul Gelişim Modeli” ve “Toplam Kalite Yönetimi” uygulamaları ile ilgili çalışmaları yürütmek üzere bir müdür yardımcısı görevlendirecektir.
 3. b) Okuldaki bütün çalışanların katılımı ile gerçekleştirilecek bir toplantıda bu yazı ile birlikte ilgi (a) ve (b) yönergeler, uygulama kılavuzundaki ilkeler okunarak açıklanacak, gerekli ekipler ve kurullar oluşturulacaktır.
 4. c) Okul Gelişim Plânı ve Çalışma Plânları yapılacak, Okul Gelişim Raporları ile de bağlı oldukları Genel Müdürlükleri 3’er aylık periyotlarla bilgilendireceklerdir.
 5. d) “Okul Gelişim Modeli” uygulaması ve “Toplam Kalite Yönetimi” ile ilgili Bakanlığımızca sürdürülmekte olan çalışmalarda değerlendirilmek üzere ekte gönderilen “Ekipman ve Donanıma İlişkin Bilgi Formu” titizlikle doldurularak. Kasım 2000 ayı sonuna kadar okulun bağlı olduğu Genel Müdürlüğe göndereceklerdir.
 6. e) İlgili mevzuat çerçevesinde olmak üzere; “Okul Gelişim Modeli” ve “Toplam Kalite Yönetimi” uygulaması nedeniyle ortaya çıkacak ihtiyaçların karşılanmasında okul ve mahalli imkanlardan da yararlanılacaktır.

                Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                                 Mehmet TEMEL

                                                                                                                                                                          Bakan a.

                                                                                                                                                                 Müsteşar Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER:

EK-1 Uygulama Kılavuzu (l adet)

EK-2 Ekipman ve Donanıma İlişkin Bilgi Formu (l adet)

EKİPMAN VE DONANIMA İLİŞKİN BİLGİ FORMU

Okulun bulunduğu

İl/İlçe                                     :…………………………………………………

Okulun adı                           :…………………………………………………

Bağlı olduğu genel

Müdürlük                              :…………………………………………………

2000-2001 öğretim yılı

başındaki öğrenci sayısı    :…………………………………………………

Derslik sayısı                       :…………………………………………………  Laboratuar Sayısı   :………………………………….

Öğretmen sayısı toplamı   :……

Genel bilgi dersleri Atölye ve meslek dersleri

BİR SINIF İÇİN

EKİPMAN

EKİPMANIN CİNSİ

 

OKULDA

MEVCUT SAYI

 

İHTİYAÇ DUYULAN SAYI

 

AÇIKLAMALAR

 

Televizyon

 

 

 

 

 

 

 

Video (player)

 

 

 

 

 

 

 

CD’li kaset çalar

 

 

 

 

 

 

 

Tepegöz

 

 

 

 

 

 

 

Kağıtlı tahta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONANIM

DONANIMIN CİNSİ

 

OKULDA

MEVCUT SAYI

 

İHTİYAÇ DUYULAN SAYI

 

AÇIKLAMALAR

 

Tek kişilik öğrenci masa, san dalye ve dolapları (öğrenci sayısına göre)

 

 

 

 

 

 

 

Öğretmen masa ve sandalyesi

 

 

 

 

 

 

 

Siyah ve beyaz yazı tahtası

 

 

 

 

 

 

 

Tekerlekli tepegöz sehpası

 

 

 

 

 

 

 

Bülten panosu

 

 

 

 

 

 

 

Harita askılığı

 

 

 

 

 

 

 

Pencere perdesi

 

 

 

 

 

 

 

Çok amaçlı kullanıma uygun dolap

 

 

 

 

 

 

 

Palto askısı

 

 

 

 

 

 

 

Sabit veya portatif projeksiyon perdesi

 

 

 

 

 

 

 

Duvar saati

 

 

 

 

 

 

 

Klima

 

 

 

 

 

 

 

Termometre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRETMEN ÇALIŞMA ODASI İÇİN

DONANIM

DONANIMIN CİNSİ

 

OKULDA MEVCUT SAYI

 

İHTİYAÇ DUYULAN SAYI

 

AÇIKLAMALAR

 

Bilgisayar masaları(bilgisayar

Sayısına uygun)

 

 

 

 

 

 

 

Çalışma masası

 

 

 

 

 

 

 

Sandalyeler

 

 

 

 

 

 

 

Çok amaçlı dolap

 

 

 

 

 

 

 

Duyuru panosu

 

 

 

 

 

 

 

İçme Suyu Ünitesi

 

 

 

 

 

 

 

Yazı tahtası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

EKİPMAN
EKİPMANIN CİNSİ

 

OKULDA

MEVCUT SAYI

 

İHTİYAÇ DUYULAN SAYI

 

AÇIKLAMALAR

 

Multi medya bilgisayar

 

 

 

 

 

 

 

Dizüstü bilgisayar

 

 

 

 

 

 

 

Data show veya projeksiyon cihazı

 

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar yazılımları

 

 

 

 

 

 

 

Mürekkep püskürtmeli yazıcı

 

 

 

 

 

 

 

Laser yazıcı

 

 

 

 

 

 

 

Faks – modem

 

 

 

 

 

 

 

Telefon hattı (internet bağlantısı için)

 

 

 

 

 

 

 

Tarayıcı

 

 

 

 

 

 

 

CD’li kaset çalar

 

 

 

 

 

 

 

Video kamera

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf makinesi

 

 

 

 

 

 

 

Fotokopi makinesi

 

 

 

 

 

 

 

Plastik kaplayıcı

 

 

 

 

 

 

 

Spiral takma makinesi

 

 

 

 

 

 

 

Kağıt kesici

 

 

 

 

 

 

 

Delgi aracı

 

 

 

 

 

 

 

Tel zımbası

 

 

 

 

 

 

 

Zımba çıkartma aracı

 

 

 

 

 

 

 

Makas

 

 

 

 

 

 

 

 

KÜTÜPHANE İÇİN

EKİPMAN
EKİPMANIN CİNSİ

 

OKULDA MEVCUT SAYI

 

İHTİYAÇ DUYULAN SAYI

 

AÇIKLAMALAR

 

Televizyon

 

 

 

 

 

 

 

Video

 

 

 

 

 

 

 

Teyp

 

 

 

 

 

 

 

Multimedya bilgisayar

 

 

 

 

 

 

 

internet bağlantısı için telefon hattı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONANIM

DONANIMIN CİNSİ

 

OKULDA MEVCUT SAYI

 

İHTİYAÇ DUYULAN SAYI

 

AÇIKLAMALAR

 

Çalışma masası ve sandalye

 

 

 

 

 

 

 

Müstakil çalışma kabini

 

 

 

 

 

 

 

Siyah ve beyaz yazı tahtası

 

 

 

 

 

 

 

Kitaplık dolabı

 

 

 

 

 

 

 

Memur için masa sandalye

 

 

 

 

 

 

 

Kartotek dolabı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

LABORATUVAR  İÇİN

EKİPMAN
EKİPMANIN CİNSİ

 

OKULDA MEVCUT SAYI

 

İHTİYAÇ DUYULAN SAYI

 

AÇIKLAMALAR

 

Laboratuar takımları

 

 

 

 

 

 

 

Televizyon

 

 

 

 

 

 

 

Video

 

 

 

 

 

 

 

CD’li kaset çalar

 

 

 

 

 

 

 

Tepegöz

 

 

 

 

 

 

 

Kağıtlı tahta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONANIM

DONANIMIN CİNSİ

 

OKULDA

MEVCUT SAYI

 

İHTİYAÇ DUYULAN SAYI

 

AÇIKLAMALAR

 

Tekerlekli tepegöz sehpası

 

 

 

 

 

 

 

Tv – video sehpası

 

 

 

 

 

 

 

Laboratuvar masası (her masaya iki öğrenci oturacak şekilde sayı belirlenir)

 

 

 

 

 

 

 

Tabure (Öğrenciler için)

 

 

 

 

 

 

 

Laboratuvar lavobosu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÜZİK ODASI İÇİN

EKİPMAN
EKİPMANIN CİNSİ

 

OKULDA MEVCUT SAYI

 

İHTİYAÇ DUYULAN SAYI

 

AÇIKLAMALAR

 

Piyano veya org, fülüt,saz, vb müzik aletleri

 

 

 

 

 

 

 

CD’li radyo kaset çalar

 

 

 

 

 

 

 

Televizyon

 

 

 

 

 

 

 

Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONANIM
DONANIMIN CİNSİ

 

OKULDA

MEVCUT SAYI

 

İHTİYAÇ DUYULAN SAYI

 

AÇIKLAMALAR

 

Dolap

 

 

 

 

 

 

 

Sandalye (öğrenci sayısına göre)

 

 

 

 

 

 

 

Bülten panosu

 

 

 

 

 

 

 

Öğretmen masa ve sandalyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÖNETİCİ ODASI İÇİN

EKİPMAN

EKİPMANIN CİNSİ

 

OKULDA MEVCUT SAYI

 

İHTİYAÇ DUYULAN SAYI

 

AÇIKLAMALAR

 

Bilgisayar

 

 

 

 

 

 

 

Nokta vuruşlu yazıcı

 

 

 

 

 

 

 

Okul yönetim yazılımları

 

 

 

 

 

 

 

Faks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

DONANIM
DONANIMIN CİNSİ

 

OKULDA MEVCUT SAYI

 

İHTİYAÇ DUYULAN SAYI

 

AÇIKLAMALAR

 

Çalışma masa ve sandalyesi

 

 

 

 

 

 

 

Dolap

 

 

 

 

 

 

 

Bülten panosu

 

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar masası

 

 

 

 

 

 

 

Boy aynası

 

 

 

 

 

 

 

Askılık

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENCİ DANIŞMA MERKEZİ İÇİN

EKİPMAN
EKİPMANIN CİNSİ

 

OKULDA MEVCUT SAYI

 

İHTİYAÇ DUYULAN SAYI

 

AÇIKLAMALAR

 

Bilgisayar

 

 

 

 

 

 

 

Mürekkep püskürtmeli yazıcı

 

 

 

 

 

 

 

Rehberlik yazılımları

 

 

 

 

 

 

 

Zeka ve oyun setleri

 

 

 

 

 

 

 

Telefon hattı

 

 

 

 

 

 

 

CD’li kaset çalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONANIM
DONANIMIN CİNSİ

 

OKULDA MEVCUT SAYI

 

İHTİYAÇ DUYULAN SAYI

 

AÇIKLAMALAR

 

Ahşap dolap ve sehpa

 

 

 

 

 

 

 

Gurup çalışma masası ve sandal ye (yeter sayıda)

 

 

 

 

 

 

 

Oturma gurubu

 

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar masa ve sandalyesi

 

 

 

 

 

 

 

Kitaplık

 

 

 

 

 

 

 

BİLGİSAYAR LABORATUVARI İÇİN

EKİPMAN
EKİPMANIN CİNSİ

 

OKULDA

MEVCUT SAYI

 

İHTİYAÇ DUYULAN SAYI

 

AÇIKLAMALAR

 

Multi medya bilgisayar

 

 

 

 

 

 

 

Ana (server) bilgisayar

 

 

 

 

 

 

 

Uygulama programları

 

 

 

 

 

 

 

İletişim sistemleri

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim ve öğretim programları

 

 

 

 

 

 

 

İletişim programları

 

 

 

 

 

 

 

Anti virüs programları

 

 

 

 

 

 

 

Programlama dilleri

 

 

 

 

 

 

 

Diğer hazır programlar

 

 

 

 

 

 

 

Mürekkep püskürtmeli yazıcı

 

 

 

 

 

 

 

Laser yazıcı

 

 

 

 

 

 

 

Modem

 

 

 

 

 

 

 

Telefon hattı (internet bağlantısı için)

 

 

 

 

 

 

 

Tarayıcı

 

 

 

 

 

 

 

Data show veya projeksiyon cihazı

 

 

 

 

 

 

 

Tepegöz

 

 

 

 

 

 

 

4

DONANIM
DONANIMIN CİNSİ

 

OKULDA MEVCUT SAYI

 

İHTİYAÇ DUYULAN SAYI

 

AÇIKLAMALAR

 

Bilgisayar masaları ve döner sandalyeleri

 

 

 

 

 

 

 

Öğretmen bilgisayar masası ve sandalyesi

 

 

 

 

 

 

 

Teknik işler için masa ve sandalye

 

 

 

 

 

 

 

Yazıcı sehpaları

 

 

 

 

 

 

 

Klima

 

 

 

 

 

 

 

Karatma perdesi

 

 

 

 

 

 

 

Tarayıcı sehpası

 

 

 

 

 

 

 

Camlı dolaplar

 

 

 

 

 

 

 

İlan tahtası

 

 

 

 

 

 

 

Kilitli araç gereç dolapları

 

 

 

 

 

 

 

Disket saklama kapları

 

 

 

 

 

 

 

Kitap rafları

 

 

 

 

 

 

 

Merkezi alarm

 

 

 

 

 

 

 

Yangın söndürücüleri

 

 

 

 

 

 

 

Sabit projeksiyon perdesi

 

 

 

 

 

 

 

Beyaz tahta

 

 

 

 

 

 

 

Kesintisiz güç kaynağı ve kablo tutucuları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESİM ODASI İÇİN

EKİPMAN

EKİPMANIN CİNSİ

 

OKULDA MEVCUT SAYI

 

İHTİYAÇ DUYULAN SAYI

 

AÇIKLAMALAR

 

Televizyon

 

 

 

 

 

 

 

Video player

 

 

 

 

 

 

 

CD’li kaset çalar

 

 

 

 

 

 

 

Tepegöz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONANIM
EKİPMANIN CİNSİ

 

OKULDA MEVCUT SAYI

 

İHTİYAÇ DUYULAN SAYI

 

AÇIKLAMALAR

 

Tekerlekli televizyon – video sehpası

 

 

 

 

 

 

 

Tepegöz sehpası

 

 

 

 

 

 

 

Resim sehpası (şövalye)  

 

 

 

 

 

Tabure

 

 

 

 

 

 

 

Dönerli model masası

 

 

 

 

 

 

 

Öğretmen masası ve sandalyesi

 

 

 

 

 

 

 

Bülten panosu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

FEN LABORATUARLARI İÇİN

EKİPMAN
EKİPMANIN CİNSİ

 

OKULDA MEVCUT SAYI

 

İHTİYAÇ DUYULAN SAYI

 

AÇIKLAMALAR

 

Projeksiyon Makinası

 

 

 

 

 

 

 

Video, TV

 

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar

 

 

 

 

 

 

 

Tepegöz

 

 

 

 

 

 

 

Slayt Makinası

 

 

 

 

 

 

 

Slayt, Film Şeritleri ve Video Kasetleri

 

 

 

 

 

 

 

Asetat Setleri

 

 

 

 

 

 

 

Yangın Söndürücü

 

 

 

 

 

 

 

Ecza Dolabı

 

 

 

 

 

 

 

Damıtık Su Cihazı

 

 

 

 

 

 

 

Göz Yıkama Cihazı

 

 

 

 

 

 

 

Etüv

 

 

 

 

 

 

 

Soğutucu

 

 

 

 

 

 

 

Desikatör (Kimyasal maddeleri Nemden Korumak İçin)

 

 

 

 

 

 

 

Duvar Termometresi

 

 

 

 

 

 

 

Barometre

 

 

 

 

 

 

 

Duvar Saati

 

 

 

 

 

 

 

Duvara Monteli Kalem Açar

 

 

 

 

 

 

 

DONANIM
EKİPMANIN CİNSİ

 

OKULDA

MEVCUT SAYI

 

İHTİYAÇ DUYULAN SAYI

 

AÇIKL AMALAR

 

Deney Masaları (elektrik, gaz ve su tesisatı ile birlikte

 

 

 

 

 

 

 

Öğretmen deney masası

 

 

 

 

 

 

 

Tabureler

 

 

 

 

 

 

 

Hareketli servis sehpası

 

 

 

 

 

 

 

Duvar panosu

 

 

 

 

 

 

 

Sabit ve hareketli yazı tahtası

 

 

 

 

 

 

 

Havalandırma Sistemi

 

 

 

 

 

 

 

Sabit çekerocak

 

 

 

 

 

 

 

Normal ve karartma perdesi

 

 

 

 

 

 

 

İNSAN KAYNAKLARI İHTİYACI

GÖREVİ

 

NİTELİKLERİ

 

OKULDAKİ MEVCUT SAYI

 

İHTİYAÇ DUYULAN SAYI

 

Kütüphaneci

 

Kütüphanecilik eğitimi almış

 

 

 

 

 

Teknisyen

 

Bilgisayar ve elektronik eğitimi almış

 

 

 

 

 

Laborant

 

Laborant Meslek Lisesi eğitimi almış

 

 

 

 

 

Sağlık Göıevlisi

 

Sağhk Meslek Lisesi eğitimi almış

 

 

 

 

 

Güvenlik Sorumlusu

 

Bina,   tesisi   donamın   ve   ekipmanların kurulması,     korunması,    taşınması    ve kullanımı sırasında güvenliğinden sorumlu olacak yeterliliğe sahip

 

 

 

 

 

6

 

               AÇIKLAMALAR

                l –   Sınıf ekipman ve donatımları, sınıf sayısıyla çarpılarak ihtiyaç belirlenecektir.

                2-  Öğretmen çalışma odası ekipman ve donatımları, Bakanlıkça verilen öğretmen norm kadrosuna göre belirlenecektir.

                3-   Kütüphane masa ve sandalyeleri, her 500 öğrenci için 40 adet olarak hesaplanacaktır.

                4-   Kütüphane müstakil çalışma kabini, her 500 öğrenci için 3 adet olarak belirlenecektir.

                5-   Fen laboratuar masaları, her masaya 2 öğrenci oturacak şekilde belirlenecektir.

                6-   Tabure sayısı, öğrenci sayısı kadardır.

                7-   Müzik odası dolap ve sandalye sayısı, öğrenci sayısına göre belirlenecektir.

                8-  Yönetici odası ekipman ve donatımları, norm kadroya göre belirlenen yönetici sayısına göre belirlenecektir.

                9-   Klima, bilgisayar laboratuarının alanına göre yeter sayıda olacaktır.

                10- Resim odası, resim sehpası (şövalye) ve tabure öğrenci sayısına göre belirlenecektir.

                11- Resim ve müzik odasına ilişkin ekipman ve donatım bilgilerini Genel Lise programını uygulayan Çok Programlı liseler dolduracaktır.

               ……………………………                                                                            …………………..

                Md, Baş. Yrd./ Md. Yrd.                                                            Okul Müdürü
(Adı soyadı ve imzası)                                                   (Adı soyadı, imzası ve mühür)

T.C.

ANTALYA VALİLİĞİ

Alanya Anadolu Teknik Lise,Teknik Lise ve

Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü

SAYI      : 424/                                                                                                                                      ALANYA

KONU    : Okul Gelişim Toplantısı.                                                                                                  10.11.2000

OKUL PERSONELİNE;

                Hızla gelişen ve değişen dünyamızda öğrenci başarısının artırılması yönetim ve eğitim personelinin daha iyi şartlarda görev yapması,görevi ile ilgili bilgi kaynaklarının beceri ile ilgili araç ve gerecin değişen ve gelişen şartlara uygun olarak temin edilmesi, zaman ve para kaynaklarının etkili ve verimli kullanılmasını sağlamak,  amacıyla 2000 – 2001 öğretim yılından itibaren okulumuzda “Okul Gelişim Modeli ve Toplam Kalite Yönetimi” uygulaması başladığından  15 KASIM 2000 Çarşamba günü saat 15.00’de okulumuz konferans salonunda konu ile ilgili toplantı yapılacaktır.

                Bilgilerinizi tüm arkadaşlarımın toplantıya başarıyı artırıcı ve sağlıklı bir eğitim öğretim için gerekli önerilerini sunmak üzere hazırlıklı olarak  katılmalarını rica ederim.

                                                                                                                                                                 Hasan ÖZTÜRK

                                                                                                                                                                 Okul Müdürü

EKİ : Gündem Maddeleri

                GÜNDEM

                1-Açılış ve yoklama

                2-Okul Gelişim Modeli ve Toplam Kalite ile İlgili Bakanlığımız emirlerinin okunması.

                3-2000 – 2001 Eğitim ve Öğretim yılı başında okulumuzun genel durumu.

                           A-DONANIM

                           a)Dershaneler

                           b)Atölyeler

                           c)Laboratuarlar

                           d)Kütüphane

                           e)Konferans salonu

                           f)Spor salonu ve spor sahaları

                           g)Yemekhane

                           h)Öğrenci kantini

                           ı)Pansiyonlar

                           B-EĞİTİM ÖĞRETİM

                           a)Personel ve öğrenci devam devamsızlık,

                           b)Personel ve öğrenci nöbet durumu,

                           c)Personel ve öğrenci disiplin durumu,

                           d)Personel ve öğrenci için çeşitli kurs ve seminer çalışmaları,

                           e)Öğrenci başarısını artırıcı kurslar açılması.Yüksek öğretime hazırlama kursları açılması.

                           C-SOSYAL ETKİNLİKLER

                           a)Spor etkinlikleri,

                           b)Tiyatro ve sinema

                           c)Bilgi yarışmaları

                           d)Eğitsel kol faaliyetleri

                           e)Folklor

                           D-YIL SONU SERGİSİ VE FUAR KATILIMI

                           a)Atölye zümre kararları

                           b)Okul vitrinleri

                           c)Okul bahçesine yapılacak işler.

                           d)Öğrenci Proje yarışmaları.

                           e)Okul tanıtımı çalışmaları

               4Özel çalışma guruplarının oluşturulması.

                           A-DERSANELER

                           1-Temizlik İşleri                                      : Hizmetli

                           2-Bakım Onarım                                     : Metal ve Mobilya Atölyesi

                           3-Boya Badana                                        : Hizmetliler

                           4-İhtiyaç Temini                                      : Teknik Müdür Yrd.

                           5-Kontrol                                                   : End.Mes.Lis. ve And.Tek.Lis. Müdür Yardımcısı

                           B-ATÖLYELER

                           1-Temizlik Düzen                                    : Nöbetçi Öğretmen

                           2-Bakım Onarım                                     : Teknisyen

                           3-Boya Badana                                        : Öğrenciler

                           4-İhtiyaç Temini                                      : Bölüm şefi

                           5-Kontrol                                                   : Teknik Müdür Yardımcısı

 

                           C-PANSİYONLAR

                           1- Temizlik                                                :Hizmetli nöbetçi öğrenci

                           2-Bakım onarım                                      : Metal İşleri – Mobilya Dek.-Elektrik– Elektronik Atölyesi

                           3-Boya Badana                                        : Hizmetli ve öğrenciler

                           4-İhtiyaç temini                                        : Pansiyon Müdür Yardımcısı

                           5-Kontrol                                                   : Okul Müdür Baş Yardımcısı

                           D-HİZMETİÇİ EĞİTİM

                           1-Konaklama                                           : Nöbetçi Hizmetli

                           2-Yeme içme                                            : Yemekhanede görevli Aşçı,bulaşıkçı ve hizmetliler

                           3-Temizlik                                                 : Pansiyon temizlik görevlileri

                           4-Kontrol                                                   : Pansiyon Müdür Yardımcısı

                           E-OKUL BAHÇESİ

                           1-Bakım Temizlik                                    : Bahçe görevli hizmetlileri

                           2-Ağaç Bakımı                                        : Bahçe görevlisi hizmetli

                           3-Ağaçlandırma planlama ve düzen    : Bahçecilik Kolu

                           4-Spor alanları bakım ve düzeni           : Spor Kolu

                           5-Kontrol                                                   : Pansiyon Müdür Yardımcısı

               5-Okul kalite geliştirme destek ekibi

                           a)1 Kütüphane Memuru

                           b)1 Bilgisayar Teknisyeni

                           c)1 Hemşire

                           d)1 Metal İşleri Teknisyeni

                           e)1 Mobilya Dekorasyon Atl.Teknisyeni

               6-Okul Kalite Geliştirme Ekibi

                           a)Teknik Müdür Yardımcısı

                           b)1 Bölüm Şefi (seçilecek)

                           c)1 Teknisyen

                           d)1 Fen Bilgisi Öğretmeni

                           e)Fen ve Teknoloji Kolu Başkanı

               7-Okul Gelişimi Yönetim Ekibi

                           a)Okul Müdürü

                           b)Projeden sorumlu müdür yardımcısı

                           c)Öğretmenler Kurulunca seçilen 1 öğretmen

                           d)Rehber Öğretmen

                           e)Destek Personeli ( 1 Bölüm Şefi)

                           f)Şoför

 1. g) Öğrenci Velisi
 2. h) Öğrenci (Onur Kurulu Başkanı)

                           ı)Okul Aile Birliği Başkanı

                           j)Okul Koruma Derneği Başkanı

               8-Dilek ve Temenniler

               9-Kapanış

OKULUN ADI: ALANYA ANADOLU TEKNİK LİSE,TEKNİK LİSE VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

OKUL GELİŞİM MODELİ VE TOPLAM KALİTE GELİŞTİRME

 TOPLANTI TUTANAĞI

                                                                                                                                                       Toplantı Tarihi

                                                                                                                                                       15 KASIM 2000

 

                GÜNDEM

                1-Açılış ve yoklama

                2-Okul Gelişim Modeli ve Toplam Kalite ile İlgili Bakanlığımız emirlerinin okunması.

                3-2000 – 2001 Eğitim ve Öğretim yılı başında okulumuzun genel durumu.

                           A-DONANIM

                           a)Dershaneler

                           b)Atölyeler

                           c)Laboratuarlar

                           d)Kütüphane

                           e)Konferans salonu

                           f)Spor salonu ve spor sahaları

                           g)Yemekhane

                           h)Öğrenci kantini

                           ı)Pansiyonlar

                           B-EĞİTİM ÖĞRETİM

                           a)Personel ve öğrenci devam devamsızlık,

                           b)Personel ve öğrenci nöbet durumu,

                           c)Personel ve öğrenci disiplin durumu,

                           d)Personel ve öğrenci için çeşitli kurs ve seminer çalışmaları,

                           e)Öğrenci başarısını artırıcı kurslar açılması.Yüksek öğretime hazırlama kursları açılması.

                           C-SOSYAL ETKİNLİKLER

                           a)Spor etkinlikleri,

                           b)Tiyatro ve sinema

                           c)Bilgi yarışmaları

                           d)Eğitsel kol faaliyetleri

                           e)Folklor

                           D-YIL SONU SERGİSİ VE FUAR KATILIMI

                           a)Atölye zümre kararları

                           b)Okul vitrinleri

                           c)Okul bahçesine yapılacak işler.

                           E-ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMALARI.

 

                           F-OKUL TANITIMI ÇALIŞMALARI

               4-Özel çalışma guruplarının oluşturulması.

                           A-DERSANELER

                           1-Temizlik İşleri                                      : Hizmetli

                           2-Bakım Onarım                                     : Metal ve Mobilya Atölyesi

                           3-Boya Badana                                        : Hizmetliler

                           4-İhtiyaç Temini                                      : Teknik Müdür Yrd.

                           5-Kontrol                                                   : End.Mes.Lis. ve And.Tek.Lis. Müdür Yardımcısı

                           B-ATÖLYELER

                           1-Temizlik Düzen                                    : Nöbetçi Öğretmen

                           2-Bakım Onarım                                     : Teknisyen

                           3-Boya Badana                                        : Öğrenciler

                           4-İhtiyaç Temini                                      : Bölüm şefi

                           5-Kontrol                                                   : Teknik Müdür Yardımcısı

 

                           C-PANSİYONLAR

                           1- Temizlik                                                :Hizmetli nöbetçi öğrenci

                           2-Bakım onarım                                      : Metal İşleri – Mobilya Dek.-Elektrik– Elektronik Atölyesi

                           3-Boya Badana                                        : Hizmetli ve öğrenciler

                           4-İhtiyaç temini                                        : Pansiyon Müdür Yardımcısı

                           5-Kontrol                                                   : Okul Müdür Baş Yardımcısı

                           D-HİZMETİÇİ EĞİTİM

                           1-Konaklama                                           : Nöbetçi Hizmetli

                           2-Yeme içme                                            : Yemekhanede görevli Aşçı,bulaşıkçı ve hizmetliler

                           3-Temizlik                                                 : Pansiyon temizlik görevlileri

                           4-Kontrol                                                   : Pansiyon Müdür Yardımcısı

                           E-OKUL BAHÇESİ

                           1-Bakım Temizlik                                    : Bahçe görevli hizmetlileri

                           2-Ağaç Bakımı                                        : Bahçe görevlisi hizmetli

                           3-Ağaçlandırma planlama ve düzen    : Bahçecilik Kolu

                           4-Spor alanları bakım ve düzeni           : Spor Kolu

                           5-Kontrol                                                   : Pansiyon Müdür Yardımcısı

               5-Okul kalite geliştirme destek ekibi

                           a)1 Kütüphane Memuru

                           b)1 Bilgisayar Teknisyeni

                           c)1 Hemşire

                           d)Ambar Memuru

                           e)Aşçı

                           f)1 Mobilya Dekorasyon Atl.Teknisyeni

               6-Okul Kalite Geliştirme Ekibi

                           a)Teknik Müdür Yardımcısı

                           b)1 Bölüm Şefi (seçilecek)

                           c)1 Teknisyen

                           d)1 Fen Bilgisi Öğretmeni

                           e)Sivil Savunma Kolu Başkanı

               7-Okul Gelişimi Yönetim Ekibi

                           a)Okul Müdürü

                           b)Projeden sorumlu müdür yardımcısı

                           c)Öğretmenler Kurulunca seçilen 1 öğretmen

                           d)Rehber Öğretmen

                           e)Destek Personeli ( 1 Bölüm Şefi)

                           f)Şoför

 1. g) Öğrenci Velisi
 2. h) Öğrenci (Onur Kurulu II. Başkanı)

                           ı)Okul Aile Birliği Başkanı

                           j)Okul Koruma Derneği Başkanı

               8-Dilek ve Temenniler

               9-Kapanış

               TOPLANTIYA KATILMAYANLAR : Güler UZTÜRK

               KONUŞMALAR

               GÜNDEMİN BİRİN MADDESİ

               Hasan ÖZTÜRK (Okul Müdürü);Değerli arkadaşlarım10.11.2000 tarih ve 424/1981 sayılı çağrı yazımızla duyurmuş olduğumuz okul gelişim toplantısı gündem maddelerini okuyorum.(Okudu) Gündeme ilave etmek istediğiniz veya çıkarmak istediğiniz madde var mı? (Yok) Olmadığına göre toplantımızı açıyorum.Tüm arkadaşlarım toplantıda hazır olup,sadece santral nöbetçi görevlimiz Güler UZTÜRK katılamamıştır.

               GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ

               Hasan ÖZTÜRK (Okul Müdürü);Arkadaşlar  Okul Gelişim Modeli ve Toplam Kalite ile ilgili Bakanlığımız 12.09.2000 tarih ve 8372 sayılı emirlerini okuyorum.(okudu)

               Değerli arkadaşlarım Toplam Kalite tüm süreçlerin ürün ve hizmetlerin tam katılım yoluyla gerçekleşmesi müşteri memnuniyeti ve müşteri bağımlılığının artırılması sürecidir,bunu eğitim öğretim açısından ele alacak olursak bir ilköğretim okulunun müşterisi orta öğretim kurumlarıdır.Okul içerisinde ele alacak olursak bir üst sınıf bir alt sınıfın müşterisidir.Sistemde öğretmen ve öğrenciler iç müşteri sistemin dışında bulunan veliler ve dolaylı ve dolaysız olarak eğitimden istifade eden üyeler dış müşteri olmaktadırlar,kısaca ifade etmek istersek Toplam Kalite Müşteri Memnuniyetidir.Gündemin bu maddeleri ile ilgili söz almak isteyen arkadaşım var mı? (Yok) olmadığına göre gündemimizin üçüncü maddesine geçiyorum.

               GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ

               Hasan ÖZTÜRK (Okul Md.) Değerli arkadaşlarım 2000-2001 öğretim yılında okulumuzun genel durumunu ele alalım önce donanım bakımından

               A)DERSHANELER : Halen dershanelerimiz standarda uygun değildir.Sınıflarda bulunması gerekli olan sınıfa bitişik bir öğretmen çalışma odası,

               Bu odada bulunması gerekenler:

               a)Bilgisayar

               b)Çok amaçlı dolap

               c)Duyuru panosu

               d)İçme suyu ünitesi

               Dershanede bulunması gerekenler

               a)Tek kişilik öğrenci sırası

               b)Öğretmen Masa ve sandalyesi

               c)Yazı Tahtası

               d)Bülten Panosu

               e)Askı

               f)Perde

               g)Duvar saati

               h)Klima ve termometre

               Bu standardı yakalamaya çalışacağımızı belirtmek istiyorum.

               B)ATÖLYELER

               a)Atölyelerimizde meslek standardına uygun eğitim öğretim için gerekli olan makine ve avadanlıklar

               b)Bölüm şefi çalışma odası (gerekli araç,gereç)

               c)Öğretmen çalışma odası (Gerekli araç,gereç)

               d)Takımhane

               e)Öğrenci vestiyeri

               f)Öğrenci hazırlık odası (Banyo C)

               h)Hammadde malzeme deposu

               ı)Atık malzeme deposu

               j)Mamul madde deposu

               k)Sağlık odası

               Bölümlerin özelliğine göre gerekli odalar bulunabilir. Bu durum gözden geçirilerek bir plan dahilinde çalışmalar başlatılmıştır.

               C)LABORATUAR

               Laboratuarlar özelliklerine göre standart donanım yapılması gereklidir.

               Fen laboratuarında bulunması gerekenler

               a)Tepegöz

               b)Televizyon,video

               c)Laboratuar masası (her masaya 2 öğrenci)

               d)Lavabo

               e)Perde

               f)Klima

               Bu standart donanım eksikleri tamamlanacaktır.

               Bilgisayar laboratuarı için

               a)20 adet bilgisayar ve masası

               b)1 adet öğretmen bilgisayarı ve masası

               c)Yeter sayıda yazıcı

               d)Tarayıcı

               e)CD yazıcı

               f)Yeter sayıda camlı dolap

               h)Kesintisiz güç kaynağı

               ı)Perde

               k)Klima

               l)Yangın söndürücüler

               m)Projeksiyon perdesi

               n)Projeksiyon veya data Show

               o)Merkezi alarm sistemi olmalıdır.

               Bilgisayar laboratuarlarımızda eksiklik bulunmamaktadır.

               D)KÜTÜPHANE

               a)Çalışma masası ve sandalyeler (Her 2 öğrenci için 1 adet)

               b)Kitaplık dolabı

               c)Kartotek dolabı

               d)Bilgisayar

               e)Perde

               f)Klima

               g)Televizyon ve video

               h)Ses çıkmasını önlemek için taban halı olmalıdır.

               Kütüphanemizdeki eksiklikler kısa sürede tamamlanacaktır.

               E)KONFERANS SALONU

               a)Sahne

               b)Konuşma kürsüsü

               c)Her öğrenciye 1 sandalye

               d)Tepegöz

               e)Projeksiyon perdesi

               f)Merkezi alarm sistemi

               g)Yangın söndürücüler

               h)Klima

               ı)Ses yayın cihazı

               j)Perde

               Konferans salonumuz yeterlidir.

               F)SPOR SALONU VE SPOR SAHASI

               a)Spor için gerekli araç ve gereçler

               b)Duş ve giyinme odaları

               c)Skor board

               d)Havalandırma sistemi ( kapalı salon için)

               e)Alarm sistemi (kapalı salon için)

               f)Tabii çim saha yapımı

               g)Çim biçme makinası

               h)Saha çizgi yapma makinası

               Bu eksiklikler zaman içerisinde çözmek için elimizden gelen gayreti göstereceğimizi belirtiyorum. Yalnız bu eksiklikler büyük maliyete dayalı işlerdir.Bakanlığımız ve çevrenin,belediyenin desteği gereklidir.

               G)YEMEKHANE

               a)yemek pişirme ünitesi

               b)Yemek hazırlama ünitesi

               c)Yıkama ünitesi

               d)Saklama ve depolama ünitesi

               e)Aşçı odası

               f)Bulaşıkçı odası

               g)Soğuk hava deposu

               h)Yemek dağıtım odası

               ı)Yemek yeme salonu

               Arkadaşlar yemekhane için yeterli ekipmanımız vardır.

               H)ÖĞRENCİ KANTİNİ

               a)Her 20 öğrenci için bir oturma yeri

               b)Öğrencilerin yeme içmeleri için her 80 öğrenci için  4 kişilik masa

               c)Müzik yayını

               d)Kantin

               e)Kırtasiye satış yeri bulunması

               I)PANSİYONLAR

               Arkadaşlar öğrenci pansiyonları Bakanlığımız Orta Öğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığının emirleri doğrultusunda gerekli standart donanım ve konaklama ile ilgili tüm ihtiyaçları belirlenmiş.

               a)Yatakhaneler,

               b)Banyo ve tuvaletler,

               c)Etüt odaları,

               d)Çamaşırhane,

               e)Okuma Salonları,

               f)Dinlenme Salonları,

               g)Spor ve oyun salonları,

               h)Yönetici odası,

               ı)Hizmetli odası,

               j)Nöbetçi öğretmen odası,

               k)Belletici öğretmen odası,

               Arkadaşlar gündemimizin üçüncü maddesindeki B bendindeki eğitim öğretim bölümüne geçiyorum.

               PERSONEL VE ÖĞRENCİ DEVAM DURUMU

               Arkadaşlar personel ve öğrenci devam devamsızlık konusunda arkadaşlarımın ve öğrencilerimizin problemi yok,herhangi bir sıkıntıda yoktur.Ben hepinize teşekkür ederim.

               PERSONEL VE ÖĞRENCİ NÖBET DURUMU

               Arkadaşlar personelimizin nöbetli ilgili konularında herhangi bir sıkıntı yok,ancak bazı arkadaşlarımız geliş ve gidiş saatlerine dikkat ederlerse memnun olurum.Öğrenci nöbetine gelince genelde iyi durumda ve sorunumuz yok.Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.Diğer konuya disiplin konusuna geçiyorum.

               PERSONEL VE ÖĞRENCİ DİSİPLİN DURUMU

               Arkadaşlar tüm personelimiz okul kurallarına ve görevlerini yerine getirmede üstün gayret içinde olduğunu görüyorum.Uzun zamandır arkadaşlarımın hiç birinin disiplinsiz bir davranış içerisinde bulunmadığını ve soruşturma konusu bulunmadığı için teşekkür ederim.Öğrenci disiplinine gelince;onlarda yeterince kurallara  uyuyorlar,arada bir sorumsuz öğrenciler bulunabilir,onları eğitmek görevimizdir.Disiplin ve onur kurullarına teşekkür ederim.Diğer bir konu olan personel ve öğrenciye açılacak kurs ve seminer çalışmaları konumuz var.

               PERSONEL VE ÖĞRENCİ KURS VE SEMİNER ÇALIŞMALARI

               Değerli arkadaşlarım tüm personelimizi çağın gereklerine göre eğitmek yeni teknolojileri tanıtmak ortak görevimizdir.Okulumuzda yeterince bilgisayar bulunması nedeniyle personel ve öğrencilerimizin çağın gereklerine uygun olarak kurslar düzenlemek istiyorum.Meslek kursları yönetmeliği çerçevesinde kursa katılanlara sertifika vereceğimizi belirtmek istiyorum.Öğrenci başarısının artırılması yüksek öğretime hazırlama konusuna geçiyorum.

               SINAVA VE YÜKSEK ÖĞRETİME HAZIRLAMA KURSLARI

               Değerli arkadaşlar bu yıl yapmış olduğumuz veli toplantılarına özellikle katıldım velilerle ortak amacımız başarının artırılması ve yüksek öğretime daha fazla öğrenci gönderme konusunda yapılabilecek çalışmalar desteklenecektir.

               Müdür yardımcısı arkadaşlarıma ön hazırlıkların yapılması talimatını verdim.Önümüzdeki günlerde durum ortaya çıkacaktır.Arkadaşlar şimdide sosyal etkinlikler konusuna geçiyorum.

               SOSYAL ETKİNLİKLER

               Değerli arkadaşlarım sosyal etkinlikler konusunda diğer okullara göre geride olduğumuzu belirtmek istiyorum.Sebebine gelince okulumuzun yoğun ders yükünün olmasıdır.

               SPOR ETKİNLİKLERİ

               Spor etkinlikleri konusunda geçen yıllarda beden eğitimi öğretmenimiz  yoktu;Ancak bu yıl özellikle basketbol, futbol,voleybol konularında başarı bekliyoruz.Çünkü bu spor dalları ile ilgili alanlar ve spor araç gereçleri vardır.

               TİYATRO VE SİNEMA

               Arkadaşlar tiyatro ve sinema konusunda okulumuzda imkanlar bulunmasına rağmen öğretmen arkadaşlarımızın program yükü bulunmasından dolayı yeterince başarılı olamadık,ortaya bir tiyatro oyunu koyamadık.Sinema ile ilgili çalışmalar yapamadık ancak bundan sonra bu konuda görev almak isteyen arkadaşlarımızı yönetim olarak destekleyeceğimizi belirtmek istiyorum.

               BİLGİ YARIŞMALARI

               Arkadaşlar geçen yıllarda bilgi yarışmaları konusunda yeterince önem verdik sınıflar arası yarışmalar yaptık.Başarılı olanları ödüllendirdik,katılım ve uygulama için görev alan arkadaşlarıma teşekkür ederim.

               EĞİTSEL KOL FAALİYETLERİ

               Değerli arkadaşlarım eğitsel kol faaliyetleri öğrenci kişilik hizmetleri içerisinde bulunmasından dolayı yeterince verim aldığımızı söyleyemem.Ancak bu konuda çalışan öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Yönetim olarak görev alacak arkadaşlarımın her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağımızı belirtiyor,öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımız görev almalarını bekliyorum.

               FOLKLOR

               Arkadaşlar okulumuz folklor ekibi bilindiği gibi uzun yıllar İlçe birinciliğini kimseye kaptırmadı;Ancak geçen yıl ekip çıkaramadık bu yıl bunu telafi edeceğimizi umarım.

               Folklorda görev alacak arkadaşlarıma ve öğrencilerimize her türlü desteğin verileceğini belirtmek istiyorum.

               YIL SONU SERGİSİ VE FUAR KATILIMI

               Arkadaşlar bilindiği gibi her yıl Antalya’da açılan yıl sonu sergilerine katılıyoruz.Bu yıl planlı ve programlı olması açısından bu sergilerin atölye öğretmenleri ile yapılacak toplantı sonunda planlı bir şekilde hazırlık yapılarak hem okulumuzda hem de Antalya’da yıl sonu sergisi açabileceğimizi belirtmek istiyorum.

               Ayrıca sergi ile ilgili olarak okul vitrinlerimizin yeniden tanzimi okul bahçesinde kalıcı işlerin planlanması ve yapımı.

               ÖĞRENCİ PROJE ÇALIŞMALARI

               Arkadaşlar özellikle meslek dersi öğretmenlerimiz ile matematik ve Fen grubu öğretmenlerimize sesleniyorum öğrencilerimizin gizli kalmış yeteneklerini ortaya çıkarmak için elimizden gelen gayreti gösterelim,daha önceki yıllarda TUBİTAK ve diğer kurumlardan aldığımız proje ödülleri var bunun için çalışmalar yapalım.

               OKUL TANITIM ÇALIŞMALARI

               Değerli arkadaşlarım her yıl plan dahilinde okulumuzu tanıtmak için ilçe düzeyinde bir girişim yapıyoruz. Bu yıl bu çalışmaları biraz daha çevreyi kapsayacak şekilde ele alalım.Bununla ilgili olarak broşürler bastıralım,çeşitli afişler hazırlayarak İlköğretim okullarının panolarına asalım yerel, yazılı ve görsel basında okulumuzu tanıtıcı programlar yapalım diyorum.

               Değerli arkadaşlarım şimdide okul içi çalışma  guruplarının oluşturulmasına geçiyorum.

               GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

               Hasan ÖZTÜRK (Okul Müdürü)Arkadaşlar okulumuzun tümünü içine alacak şekilde çalışma gruplarının oluşturulmasına geçiyorum.

               A-DERSANELER

              1-Temizlik
Sıra No Temizlenecek Alan Görevli Uygulama Yapanın

Adı Soyadı

 

1 Kuzey Cephe Dershaneler WC HİZMETLİ Murat ASLAN
2 Güney Cephe Dershaneler WC HİZMETLİ İbrahim BÜYÜKTEPE
3 Yönetim Binası HİZMETLİ Sultan ERDOĞAN
4 Zemin Kat Kantin  WC’ler HİZMETLİ Solmaz UNUTMAZER
             2-Bakım Onarım
1 Dershaneler (Metal İşleri) ÖĞRENCİ Son sınıf öğrencileri
2 Dershaneler (Mobilya Dek.) ÖĞRENCİ Son sınıf öğrencileri
             3-Boya Badana İşleri
1 Plastik Badana HİZMETLİ Celal KILIKLI
2 Yağlı Boya işleri HİZMETLİ Murat ASLAN
            4-İhtiyaç Temini
1 Okulda Mevcut ihtiyaçlar Bölüm Şefleri Son Sınıf Öğrencileri
2 Dışarıdan Satın almaları Teknik Md.Yrd. M.Ali ÜNAL
          5-Kontrol
1 Öğretim Binası Müdür Yardımcısı Levent AYSAL
2 Dershaneler Müdür Yardımcısı Nurten ALAGÖZ

               A-ATÖLYELER

 

              1-Temizlik ve Düzen

Sıra No Atölyeler Görevli Uygulama Yapanın

Adı Soyadı

 

1 Tüm Bölüm ÖĞRENCİ Nöbetçi Çizelgesine Göre nöbetçiler
 

             2-Bakım Onarım

1 Tüm Atölye Bakım ve Onarımı Teknisyen Bölüm Teknisyeni
2 Metal İşleri  Onarımı Teknisyen veya Son Sınıf

Öğrencileri

Metal İşleri Bölüm Teknisyen

veya Son Sınıf Öğrencileri

3 Mobilya Dekorasyon  Onarımı Teknisyen veya Son Sınıf

Öğrencileri

Mobilya Dekorasyon Bölüm Teknisyen

veya Son Sınıf Öğrencileri

4 Elektrik Onarımları Teknisyen veya Son Sınıf

Öğrencileri

Elektrik Bölüm Teknisyen

veya Son Sınıf Öğrencileri

5 Elektronik ve Telefonlar Teknisyen veya Son Sınıf

Öğrencileri

Elektronik Bölüm Teknisyeni

veya Son Sınıf Öğrencileri

 

             3-Boya Badana İşleri

1 Bölümlerin Badana İşleri Hizmetli ve Öğrenciler Celal KILIKLI-ve Son Sınıf öğrencileri
 

            4-İhtiyaç Temini

1 Okulda Mevcut ihtiyaçlar Bölüm Şefleri Son Sınıf Öğrencileri
2 Dışarıdan Satın almaları Teknik Md.Yrd. M.Ali ÜNAL
 

          5-Kontrol

1 Bölüm Kontrolleri Bölüm Şefleri İlgili Bölüm Şefleri
2 Genel Kontrol Teknik Müdür Yardımcısı M.Ali ÜNAL

               C-PANSİYONLAR

              1-Temizlik
Sıra No Temizlenecek Alan Görevli Uygulama Yapanın

Adı Soyadı

 

1 Pansiyon Odaları HİZMETLİ Celal KILIKLI
2 Pansiyon Çevresi HİZMETLİ Metal İşleri Atl.Öğrencileri
             2-Bakım Onarım
1 Pansiyonlar Genel Bakımı Teknisyen Necattin MAKAL
2 İhtiyaçlara göre İlgili Bölüm Şefleri İlgili bölüm teknisyen ve son sınıf

öğrencileri

             3-Boya Badana İşleri
1 Pansiyon Odaları HİZMETLİ Celal KILIKLI Murat ASLAN
            4-İhtiyaç Temini
1 Okulda Bulunan  ihtiyaçlar Bölüm Şefleri Son Sınıf Öğrencileri
2 Dışarıdan Satın almaları Pansiyon Md.Yrd.

Teknik Md.Yrd.

M.Gürcan TAŞ

M.Ali ÜNAL

          5-Kontrol
1 Pansiyon Odaları Müdür Baş Yardımcısı Özgün TEKEL

               D-HİZMETİÇİ EĞİTİM

         1-Konaklama
1 Konaklama İşleri (Gece) HİZMETLİ Celal KILIKLI
2 Konaklama (Gündüz) HİZMETLİ İbrahim BÜYÜKTEPE
        2-Yeme – İçme
1 Yeme İçme AŞÇI

HİZMETLİ

Ömer BOYRAZ

Celal KILIKLI

2 Bulaşık HİZMETLİ Sultan ERDOĞAN
          3-Temizlik
1 Yemekhane HİZMETLİ Murat ASLAN
          4-Kontrol
1 Hizmetiçi Eğitim Pansiyon Md. Yardımcısı M.Gürcan TAŞ

               E-OKUL BAHÇESİ

         1-Bakım Temizlik
1 Ön Bahçe HİZMETLİ İbrahim BÜYÜKTEPE
2 Arka Bahçe HİZMETLİ Murat ASLAN
        2-Ağaç Bakımı
1 Ağaç Bakımı Budama  Aşı işleri HİZMETLİ Celal KILIKLI
        3-Ağaçlandırma Planlama ve düzen
1 Tüm bahçe planlama, dikim,

Ve düzenleme

ÖĞRENCİ Bahçecilik kolu öğrencileri
        4-Spor Alanları Bakım ve Düzeni
1 Futbol ve Basketbol Sahaları ÖĞRENCİ Spor Kolu Öğrencileri
        5-Kontrol
1 Okul Bahçesi Tümü Pansiyon Md. Yardımcısı M.Gürcan TAŞ

 

               Arkadaşlar görevlendirmelerimizi tamamladık.Şimdide gündemimizin beşinci maddesine geçiyorum.

               Değerli arkadaşlarım gündemimizin bu maddesine kadar okulumuzdaki mevcut durum ile olması gereken makine alet ve avadanlıklar üzerinde görüştük. Şimdide toplam kalite ve okullardaki MLO standardını yakalamamız için kalite geliştirme destek ekibi, kalite geliştirme ekibi ile okul gelişimi ve yönetim ekiplerinin oluşturulmasına ve görevlerini belirlemeye geçiyorum.Bu konuda söz almak isteyen arkadaşlarıma söz vereceğim.

               GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ

               Hasan ÖZTÜRK (Okul Müdürü) Arkadaşlar gündemimizin bu maddesi kalite geliştirme destek ekibi; Konu ile ilgili söz almak isteyen arkadaşlarım var mı?

               Mustafa TUNCER (İng.Öğretmeni) Toplam kalite uygulaması yapan bir okula ekip halinde gezi düzenleyelim.

               Hasan ÖZTÜRK (Okul Müdürü)  Arkadaşımın sözüne katılıyorum.Bir planlama yaparak  okul aracımız ile gezi düzenleyebiliriz.Okul kalite geliştirme destek ekibinin aşağıdaki görevlilerden oluşturulmasını oyluyorum.

               KALİTE GELİŞTİRME DESTEK EKİBİ

               A)KÜTÜPHANE GÖREVLİSİ                      : Murat ÜZÜM

               B)HEMŞİRE                                                       : Ayten AKKUŞ

               C)AMBAR MEMURU                                     : Nigar DAVRAS

               D)AŞÇI                                                                  : Ömer BOYRAZ

               E)MOBİLYA DEK.ATL.TEKNİSYENİ     : Necattin MAKAL

               dan oluşmasını isteyen arkadaşlarım işaret etsinler (Oylandı oy birliği ile kabul edildi) Arkadaşlar gündemimizin altıncı maddesine geçiyorum.

               GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ

               Hasan ÖZTÜRK (Okul Müdürü) Değerli arkadaşlarım gündemimizin bu maddesinde okulumuz kalite geliştirme ekibinin oluşturulmasına geçiyorum.

               KALİTE GELİŞTİRME  EKİBİ

               A)TEKNİK MÜDÜR YARDIMCISI            : M.Ali ÜNAL

               B)1 BÖLÜM ŞEFİ (Seçimle)                           : Turgut AKAR

               C)1TEKNİSYEN                                                : Güler UZTÜRK

               D)1FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ                  : Ergün GÖNCÜ

               E)SİVİL SAVUNMA KOLU REHBER Ö.: Turgut Yavuz SEÇKİN

               Ekibimizi oluşturduk oyluyorum.Kabul edenler? (oy birliği ile kabul edildi) Şimdide gündemimizin yedinci maddesine geçiyorum.

               GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ

               Hasan ÖZTÜRK (Okul Müdürü) Arkadaşlar okulumuzdaki toplam kalite ve MLO modelinin uygulanması görevini üstlenecek yönetim ekibinin oluşturulmasına geçiyorum.

               OKUL GELİŞİMİ YÖNETİM  EKİBİ

               A)OKUL MÜDÜRÜ                                                                          : Hasan ÖZTÜRK

               B)PROJEDEN SORUMLU MÜDÜR YARDIMCISI              : Özgün TEKEL

               C)ÖĞRETMENLER KURULUNCA SEÇİLEN

                   ÖĞRETMEN                                                                                  : Şermin DEMİR SAYİ

               D)REHBER ÖĞRETMEN                                                             : Özler DEMİREL

               E)DESTEK PERSONELİ (2 Bölüm şefi)                                    : Mustafa TURAN M.Ali USLU

               F)ŞOFÖR                                                                                             : Mustafa DAVRAS

               G)ÖĞRENCİ VELİSİ                                                                      : Mehmet GÜLMEZ

               H)ÖĞRENCİ ONUR KURULU II.BAŞKANI                          : Ayşe ÇAKMAKÇI

               I)OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI                                            : Ayhan VAHAPOĞLU

               J)OKUL KORUMA DERNEĞİ BAŞKANI                               : Mustafa ŞENLİ

               Okul gelişimi yönetim ekibini yukarıdaki üyelerden oluşmasını isteyen arkadaşlarım işaret etsinler.Oylandı.Oy birliği ile kabul edildi.Arkadaşlar dilek ve temenniler maddesinde isteyen tüm arkadaşlarıma söz vereceğim.Bu nedenle gündemimizin sekizinci maddesi olan dilek ve temenniler maddesine geçiyorum.

               GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ

               Hasan ÖZTÜRK (Okul Müdürü) Arkadaşlar gündemimizin bu maddesi ile ilgili söz almak isteyen arkadaşlarıma söz veriyorum.

               M.Ali DALABASMAZ (Matematik Öğretmeni) Sınıf tahtalarını tebeşir ile yazılacak hale getirelim.Tahta kalemleri ile sağlıklı ders işleyemiyorum.

               Hasan ÖZTÜRK (Okul Müdürü) Atölyelerimizde formika olduğunu biliyorum.Mobilya Dekorasyon Atölyemiz imkanları ile gerekli olan yerleri çevirebiliriz.

               Mustafa EROL (Fen Bil.Öğretmeni) Fen Bilgisi laboratuarını yeni baştan ele alarak düzenleme yapalım.Ayrıca büyük mikroskop ihtiyacımız vardır.

               Hasan ÖZTÜRK (Okul Müdürü) Arkadaşlar laboratuarımıza sahip çıkmadık.Sonuçta orada deney çalışmaları yapılamaz hale düştü,bir plan dahilinde iyileştirme çalışmaları yapalım.Mikroskop konusunu okulumuz koruma derneğine sunalım.

               Ayten AKKUŞ (Hemşire) Yemekleri daha çok çeşitlendirip,personel yemekhanesini ayırsak iyi olur.

               Hasan ÖZTÜRK (Okul Müdürü) Arkadaşlar kışlık yemek salonuna çıktığımızda geçen yıllarda olduğu gibi personel yemek salonu ayrı olacaktır.

               Serhan KAYGISIZ (Bilgisayar Öğr.) Çeşitli ders ve sınavlar için CD’ler piyasada bol miktarda var.Bunları öğrencilerimizin istifadesine sunsak iyi olur.

               Hasan ÖZTÜRK (Okul Müdürü) Arkadaşlarımızın önerilerine katılıyorum.Velilerle yaptığımız toplantılarda veliler başarıyı artırmak amacıyla yetiştirme kursları ile yüksek öğretime hazırlama kursları önerdiler,duyuruları ilgili müdür yardımcısı arkadaşlarım tarafından yapılmıştır.

               Değerli arkadaşlar 10 KASIM Atamızın ölüm yıldönümü nedeniyle NUTUK,ATATÜRK,KURTULUŞ, SARI ZEYBEK CD’leri elimizde mevcuttur,bir plan dahilinde öğrencilerimize seyrettirme imkanı sağlayacağız.

               Başka söz almak isteyen arkadaşım var mı? (yok) Olmadığına göre toplantımızı kapatıyorum.

               İyi akşamlar diliyorum.

                                                                                                                               ONANMIŞTIR

                                                                                                                                  15.11.2000

                                                                                                                               Hasan ÖZTÜRK

                                                                                                                     Alanya And.Tek.Lis.Tek.Lis.ve

                                                                                                                     Endüstri Meslek Lisesi Müdürü

OKUL GELİŞİMİ YÖNETİM EKİBİ

               Hızla gelişen ve değişen dünyamızda değişim bir yaşam biçimi şekline gelmiş ülkeler arasında rekabette üstünlük sağlamak amacıyla hızlı bir yarış sürmekte bu yarış için yaşamın her devresi ve her dakikası en verimli şekilde kullanılmasını zorunlu kalmaktadır.

               Bu amaçla Bakanlığımızca Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında kalitenin ve öğrenci başarısının artırılması öğretmenlerin ve eğitim ortamının O.E.C.D. standartlarına uygun hale getirmek amacıyla OKUL GELİŞİM MODELİ ve TOPLAM KALİTE uygulaması başlatılmıştır.

               AMAÇ:

               A)Okulumuzdaki eğitim öğretimde öğrenci başarısını artırmak için;

               a)Okul kütüphanesine ders kitabı ve yardımcı ders kitabı alımının ve ödünç olarak öğrencilerin kullanımına sunmak.

                b)Öğretim materyallerinin teknik ve fiziki kalitesi ile kullanım alanlarını,kullanım sürelerini artırmak.

                c)Öğretmen ve öğrenciler arasında Bilgisayar kullanımını yaygınlaştırmak.

                d)Öğretmen ve öğrenciler arasında çeşitli okullar ile ortak İnternet çalışmaları yapmak.

                B)Öğretmen ve Personelin verimli çalışmalarını artırmak için;

                a)Öğretmenler arasında etkili sunuş teknikleri geliştirmek.

                b)Öğretmenler için materyaller temin etme,öğrencilere sunuş için Bilgisayar,ders disketleri,tepegöz ve projeksiyon cihazlarının temini.

                c)Çevre imkanları sağlamak suretiyle eğitim öğretim için gerekli materyal,araç-gereç temininin sağlanması.

                d)Okulun gelişimi ile ilgili olarak yazılı ve görsel basında başarıların kitlelere duyurulmasının sağlanması.

                C)Yönetim ve İşletmecilik Becerilerinin Geliştirilmesi için;

                a)Yönetimde örnek organizasyon oluşturulması.

                b)Planlama ve karar verme konularında örnek oluşturma.

                c)Öğretim programları ile yıllık çalışma planlarının en verimli şekilde kullanılması için proje geliştirme ve kullanıma sunulmaları.

                d)Öğretmenler zaman zaman hizmetiçi eğitim yoluyla teknik ve teknolojik gelişmeleri sunmak.

                e)Eğitim-öğretimle ilgili yurtiçi ve yurt dışı eğitsel geziler tertip edilerek bilgilendirilmelerinin sağlanması.

                f)Sınıflar ve okullar arası ortak sınavlar yapılarak öğretmenlerimizin ortak başarıyı artırıcı çalışmalarını güçlendirmek.

 1. C) Kaynak kullanımında daha ekonomik ve etkili eğitim sağlamak için;

                a)Çevre okullar ile koordinasyon sağlamak eğitim öğretimde birlik ve beraberlik sağlamak suretiyle eğitim öğretimde kaliteyi artırmak.

OKUL GELİŞİMİ YÖNETİM EKİBİ

                1-Okul Müdürü

                2-Projeden Sorumlu Müdür Yardımcısı (Md.Bş.Yrd.)

                3-Öğretmenler Kurulunca Seçilen 1 (Bir) Öğretmen

                4-Rehber Öğretmeni

                5-Destek Personeli (1Bölüm şefi)

                6-Şoför

                7-Öğrenci(Onur Kurulu II.Başkanı)

                8-Okul Aile Birliği Başkanı

                9-Okul Koruma Derneği Başkanı

                OKUL GELİŞİMİ YÖNETİM EKİBİNİN GÖREVLERİ

                1-Okul Gelişim Planı sürecini izlemek,çalışmalarda üstün gayret gösteren okul kalite destek ekibi ve okul kalite geliştirme ekibi üyelerini ödüllendirmek,yeterli çalışma göstermeyen üyelerin uyarılmaları ve gerekirse değişimlerinin sağlanmasının temini.

                2-Okul Gelişim planı çerçevesinde açık toplantılar paneller düzenlemek,bu amaçla velilerin katılımını sağlamak.

                3-Başarıyı artırıcı önlemlerin alınması için öğrenci öğretmen ve veliler arasında anketler düzenlemek veriler toplamak izlenecek yolu ve hedefi belirlemek.

                4-Hedeflere varmayı sağlayacak uygulama planlarını gerçekleştirmek bu amaçla;

                      a)Okul Kalite Geliştirme destek ekibinin bilinçlendirilmesi;

                      b)Okul kalite Geliştirme ekibinin bilinçlendirilmesinin sağlanması.

                      c)Okul yönetim ekibinin bilinçlendirilmesinin sağlanması.

                      d)Okul personelinin bilinçlendirilmesinin sağlanması.

               5)Eylem ekibi oluşturulmasının sağlanması aşağıdaki iş ve işlemlerin yapılması;

                      a)Beyin fırtınası.

                      b)Sınıflandırma.

                      c)Araştırma.

                      d)Bulguların rapor edilmesi.

                      e)Kazanç analizi yapılması.

                      f)Sonuç raporlarının hazırlanması.

               6)Teknolojik Gelişmelerin Okula taşınmasının sağlanması.

               7)Yıllık sarf malzemesi kullanım raporlarının kontrolü.

               8)Görsel ve yazılı basında okulun tanıtımı ve gelişiminin duyurularını hazırlamak.

               9)Okula öğrenci gelişini hızlandırmak üzere çeşitli duyuru ve dergi ile el ilanları hazırlamak ve dağıtımlarının yapılmasını gerçekleştirmek.

               10)Plan ve uygulama aşamalarının zaman zaman kontrollerinin yapılarak gerçekleşme oranlarının raporla belirlenmesini sağlamak.

OKUL GELİŞİMİ YÖNETİM EKİBİ ÇALIŞMA ESASLARI

               Okul Gelişim Yönetim ekibi aşağıda belirtilen esaslar dahilinde görevlerini gerçekleştireceklerdir.

               1-Tüm personel toplam kalite yönetim konusunda eğitilecektir.

               2-Okuldaki mevcut oluşum değerlendirilmesi yapılacak iyileştirme çalışmaları her üç ayda bir rapor edilecektir.

               3-Okulun misyonu belirlenecektir.

               4-Okulun vizyonu ve amaçları belirlenecektir.

               5-Tüm çalışmaların aynı hedefe kenetlenmeleri sağlanacaktır.

               6-İhtiyaçların giderilmesi için

                      a)Bakanlık düzeyinde girişimler,

                      b)Valilik düzeyinde girişimler,

                      c)İlçe düzeyinde girişimler,

                      d)Çeşitli etkinlikler,

                               1-Tiyatro,sinema,

                               2-Panel

                               3-Eğlence (Yemekli,yemeksiz)

                               4-Piyango

                               5-Okul çay partileri vs.

               devreye sokularak ihtiyaç  giderilmesi sağlanacaktır.

               7-Destekleyici okul kültürü geliştirilmesi sağlanacaktır.

               8-Her öğretim yılının sonunda yapılan çalışmaların değerlendirildiği YILLIK ÇALIŞMA RAPORU hazırlanacak,üstün gayret gösteren personel değerlendirilerek çeşitli ödüller verilmesi sağlanacaktır.

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :