- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Okul Gelişim Basamakları Süreci

Okul Gelişim Basamakları Süreci sitemize 27 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

İÇİNDEKİLER

OKUL GELİŞİM SÜRECİ BASAMAKLARI

I.BASAMAK

OKUL GELİŞİMİ YÖNETİM EKİBİ’NİN KURULUŞU

Okul Gelişimi Yönetim Ekibi (OGYE), okul toplumunu temsilen Planlı Okul Gelişimi’nden sorumlu bir ekiptir. Her öğretim yılı için hazırlanacak olan Okul Gelişim Plânı’nın hazırlanması ve yürütülmesinden sorumludur. Okul Gelişim Yönetim Ekibi, okul toplumunu temsil edeceği için okul toplumunu oluşturan bütün birimlerin temsil edilebileceği üyelerden oluşur ve demokratik bir seçimle kurulur.

Bu amaçla, düzenlenecek ön seçim ve bunu izleyen genel seçim bir önceki öğretim yılının Mart ayı içerisinde düzenlenir.

OGYE’nin kuruluş ve çalışma esasları ile görev tanımları ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

II.BASAMAK

STRATEJİK PLANLAMA ve OKUL GELİŞİM HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ

Stratejik Plan okula kimlik kazandırır. Her ne kadar okullar aynı sistemin birer parçalan olsalar da, her okul içinde bulunduğu çevre şartlarındaki farklılıklar ve değişen öğrenci ihtiyaçları nedeniyle bir diğerinden farklıdır. Bütün bu farklılıklar nedeniyle gelişim hedefleri farklı olabilmekle birlikte Okul Gelişim Hedefleri, Millî Eğitimin Genel Amaçlarına ters düşemez ve okuldaki eğitim-öğretimin kalitesinin ve öğrenci başarısının artışına yönelik olması gereklidir.

Okul Gelişim Planları’nın hazırlanmasına geçilmeden önce yapılması gerekli olan ilk çalışma; Okulun Stratejik Plânı’nın hazırlanmasıdır. Stratejik Plan, okulun gelişim hedeflerini ve okul gelişiminde izlenecek stratejileri ortaya koyan ve okula vizyon kazandıran bir plandır. Stratejik Plan, yapılacak çalışmalara yön verecek, önceliklerin tespitine yardımcı olacak ve okulun sürekli gelişimini garanti altına alacaktır. Ayrıca, stratejik plan içerisinde okulun ilkeleri, değerleri, yargıları, misyonu, vizyonu ve değer ölçütleri bulunacağı için okul gelişiminden beklenenler stratejik plan ile açığa kavuşacaktır.

III.BASAMAK

İHTİYAÇ ANALİZİ

İhtiyaç Analizi, gelişim hedeflerine ulaşabilmek için, okullarda yapılması gerekli çalışmaları belirlemek amacıyla yapılacaktır. “İhtiyaç Analizi Anket Formu” ve “Görüşme Formları”nın uygulanıp değerlendirmesi ile yapılacak çalışmaların belirlenmesi basamağıdır. Örnek İhtiyaç Analizi Anket Formu, Görüşme Formları ve bunların nasıl uygulanıp değerlendirileceği ayrıntılı olarak III. Basamakta açıklanmıştır.

IV.BASAMAK

ÖNCELİKLERİN BELİRLENMESİ ve

ÇALIŞMA GRUPLARININ KURULMASI

Okulun hem fiziki kaynaklarının hem de insan kaynaklarının okulun gelişimine yönelik olarak verimli şekilde kullanılması son derece önemlidir. Bu basamakta, ihtiyaç analizi ile belirlenen çalışma alanları arasından okulun gelişimine en fazla katkıda bulunacak olanların öncelikli olarak belirlenmesi ve sınırlı kaynakların bunlar için ayrılması sağlanacaktır.

İhtiyaç olarak belirlenmiş ancak kaynakların yetersizliği nedeniyle öncelikli konular alınamamış olan ihtiyaçlar, gözardı edilmeden daha sonraki öğretim yıllarının gelişim planlarında dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

Çalışma alanları belirlendikten sonra belirlenen konuların herbiri için ayrı bir çalışma grubu kurulacaktır. Çalışma gruplarının kuruluşunda grup üyelerinin kimlerden oluşacağı ve üyelerin sayısı çalışmanın özelliklerine göre belirlenecektir. Daha dinamik bir grup olarak 3-5 kişilik gruplar önerilmektedir.

V.BASAMAK

ÇALIŞMA PLANLARI’NIN HAZIRLANMASI

Her çalışma grubu yapacağı çalışmaların her biri için ayrıntılı bir “Çalışma Planı” hazırlayacaktır. Çalışma planlan, gerçekleştirilecek çalışmalar için sistematik bir planlamayı ve planlanan çalışmalara yönelik organizasyonu sağlamada etkili olacaktır. (Bkz.EK-2)

Çalışma grupları, hazırladıkları çalışma planlarını “Okul Gelişim Plam”nın hazırlanması için OGYE’ye vereceklerdir. Okul Gelişim Planı’nın uygulama aşamasında OGYE çalışmaların organizasyonundan ve koordinasyonundan sorumlu olacaktır. Planlanan çalışmalar, çalışma grupları tarafından uygulanacaktır.

VI.BASAMAK

YILLIK OKUL GELİŞİM PLANI’NIN HAZIRLANMASI

OGYE tarafından çalışma planlan esas alınarak hazırlanan “Okul Gelişim Planı” uygulanacağı öğretim yılının başında hazır olmalıdır. Planın hazırlanması ve uygulanması OGYE’nin sorumluluğundadır. OGYE, plan çerçevesinde gerekli bütün uygulamaları organize edip yürütür.

Okul Gelişim Planı, bir uygulama planıdır. Yapılacak çalışmaların hangi tarihte başlayıp hangi tarihte tamamlanacağını gösterir. EK-1’de Okul Gelişim Planı’nın biçimi örnek olarak verilmiştir. Bu plan tamamlandıktan sonra büyütülerek çoğaltılacak ve okulda herkesin görebileceği çeşitli yerlere asılacaktır. Okul Müdürü’nün odası, Projeden Sorumlu Müdür Yardımcısının odası, Öğretmen Çalışma Odası ile veliler ve öğrencilerin görebileceği uygun mekanlara Okul Gelişim Planı’nın asılması yararlı olacaktır. Ayrıca, gelişim planı düzenlenecek özel gündemli bir öğretmenler kurulunda öğretmenlerin görüşüne, özel amaçlı bir veli toplantısında ise velilerin görüşüne sunulmalıdır.

Yapılacak bu tanıtım çalışmaları sonucunda oluşturulacak yazılı metinler okulun dergi, bülten gibi yayınlarında basılabilir. Bu tür yayınlar aynı ilde bulunan diğer MLO’lara da gönderilerek MLO’lar arasında görüş alışverişi sağlanabilir.

VII.BASAMAK

YILLIK OKUL GELİŞİM PLANI’NIN UYGULANMASI

Gelişim planının uygulanması, çalışma gurupları tarafından gerçekleştirilecektir. Her çalışma grubu planlamasını yaptığı çalışmanın uygulaması ile sorumludur. OGYE çalışma gruplarına destek hizmeti verecektir. Ayrıca, çalışma grupları arasında ve çalışma grupları ile okul yönetimi arasında koordinasyonu sağlayacaktır.

VIII.BASAMAK

BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME ve DÜZELTME

Okul Gelişim Planı’nın birinci değerlerdirmesi OGYE tarafından birinci dönemin sonunda yapılacaktır. Değerlendirmede planın aksayan yönleri tespit edilecek ihtiyaç duyulan eklemeler veya çıkarmalar yapılacaktır. (Bkz. Biçimlendirici Değerlendirme Formu)

Biçimlendirici Değerlendirme sonuçları esas alınarak Okul Gelişim Planı üzerindeki gerekli düzeltmeler OGYE tarafından yapılacaktır.

IX.BASAMAK

DÜZELTİLMİŞ OKUL GELİŞİM PLANI’NIN UYGULANMASI

Düzeltilmiş Gelişim Planı’nın uygulanışı bir önceki uygulama basamağında olduğu gibi bu basamakta da çalışma gurupları tarafından gerçekleştirilecektir. Çalışma grubu planlamasını yaptığı çalışmanın uygulamasından da sorumludur.

X.BASAMAK

SON DEĞERLENDİRME ve RAPOR YAZIMI

Öğretim yılının sonunda Okulu Gelişim Planı ile gerçekleştirilen çalışmalar ve bunların okuldaki eğitim-öğretimin gelişimine katkılarını belirlemek amacıyla son değerlerdirme yapılacaktır. Değerlendirme çalışmaları OGYE tarafından gerçekleştirilecektir. Değerlendirmede ortaya çıkan sonuçlara göre hazırlanacak olan “Okul Gelişim Raporu” OGYE tarafından hazırlanacak ve EARGED’e bağlı Hizmetiçi Eğitim ve Laboratuar Okulları Şubesi’ne Temmuz ayı içinde ulaşacak şekilde gönderilecektir.

MLO’ların gelişimi gelen bu raporlar ile takip edilecektir. Bu raporun biçimi EK-4’de örnek olarak verilmiştir.

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :