- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Kalite

Kalite sitemize 24 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

Kalite, kullanıma uygunluktur. (Dr.J.M.JURAN)

Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur. (P.B.CROSBY)

Kalite,bir ürünün ifade edilen veya beklenen ihtiyaçları karşılama kabiliyetini oluşturan özelliklerin  toplamıdır. (TS 9005-ISO 8402)

Kalite, müşteri memnuniyetidir.

Kalite, bir hayat felsefesidir.

Kalite, bir yaşam tarzıdır.

Kalite öncüleri, bir kurum veya kuruluşta TKY anlayışıyla kalitenin geliştirilmesini bir kültür değişikliğinin amaçlanmasına ve bu yönde girişimlerde bulunulmasına bağlamışlardır.

Kalite İlkeleri
 • Kalite, denetlenmez,üretilir.
 • Kalite, her yerdedir.
 • Kalite, herkesin işidir ve devredilemez.
 • Kalite, bir bütündür.
 • Kalite, kurum çapında bir faaliyettir.
 • Kalite, hem ferdi hem de takım çalışmasını
 • Kalite ve yenilik birbirinden ayrılmaz iki unsurdur.
 • Kalite ve maliyet birbirinin tamamlayısıcıdır.
 • Kalite, her şeyden önce bir “saygı” ve “nezaket” işidir. Bu saygı üç seviyede gerçekleşir:
  • Kurum dışında vatandaşlara saygı,
  • Kurum içinde, herkesin geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerine saygı,
  • Çalışma grupları içinde, iş görenlerin yararlı faaliyetlerinden dolayı kendi kendilerine saygı.

Kalite denildiği zaman genellikle “mal ve hizmet kalitesi” ya da “ürün kalitesi” anlaşılmaktadır. Ürün kalitesi esasen sonuçtur. Bu sonucu belirleyen başlıca kalite unsurları:

 

 • Liderlik kalitesi
 • Yönetim kalitesi
 • İnsan kalitesi
 • Sistem kalitesi
 • Süreç kalitesi
 • Donanım kalitesi
 • İş kalitesi
 • Hizmet kalitesi
 • İletişim kalitesi
 • Hedefleri kalitesi

 

Geçmişten Bugüne Kalite

Kalite ile ilgili ilk kayıtlar M.Ö. 2150 yılına kadar uzanır. M.Ö 1450 yılında ise eski Mısır’daki muayene elemanları taş bloklarının yüzeylerinin dikliğini telden oluşturdukları bir araç ile kontrol etmekteydiler. Ünlü Hammurabi Kanunlarının 229. maddesinde şu hükme yer verilmiştir: “Eğer bir inşaat ustası bir adama ev yapar ve yapılan ev yeterince sağlam olmayıp ev sahibinin üstüne çökerek ölümüne sebep olursa, o inşaat ustasının başı uçurulur.”

Fenikelilerde de oldukça etkili yaptırım yolları olduğu anlaşılıyor; Fenikeli bir denetçi, kalite standartlarına bir aykırılık görüldüğünde bunun tekrarlanmasını önlemek için kusurlu malı imal edenin elini kesme yetkisine sahiptir.

Bu örneklerden çıkarılabilecek  genel sonuç, bu tarihlerde kalitenin işin doğru yapılması ile eş anlamlı tutulduğudur.

Kalkınmanın temel taşlarından biri olan standardın öneminin yüzyıllar önce Türkler tarafından kavrandığının belgesi olan 1502 tarihli ve zamanın padişahı II. Bayezid Han tarafından çıkarılan KANUNNAME-İ İHTİSAB-I BURSA’da bugünkü anlamda, boyama, ambalâj, kalite gibi esaslar ile ceza hükümlerine yer verilmiştir. Kalitenin bir kavram olarak ortaya çıkması  19. yüzyıllara rastlar. Ancak bu dönemden sonradır ki üreticiler kalite bilinciyle, ürünlerini kendi markalarını vurmaktan gurur duymaya başlamışlardır.

19.Yüzyılın ikinci yarısından itibaren, endüstriyel sistemin doğması ve üretimde büyük artışlar meydana gelmesi, kalite kavramının önemini bir anda ön plâna çıkarmış ve bu alanda önemli gelişmelerin doğmasına yol açmıştır.

Kalite kavramının bir sistem olarak ele alınması ve önceden belirlenmiş ilkelere dayandırılması ise ilk olarak ABD’de ortaya çıkmış, daha sonra Japonya ve Avrupa’daki gelişmelerle zirveye ulaşarak, yönetim bilimi içerisindeki yerini almıştır.

Türkiye’de kaliteye duyulan ilgi serbest ekonomiye geçilmesi. ile  artmaya başlamıştır. Büyük sanayi kuruluşlarının yabancı kuruluşlar ile  yaptıkları  ortaklıkları, Türkiye’de kaliteli üretimin ortak üretim yoluyla üretilen yabancı ürünleri tanıdıkça, yerli ürünlerde de aynı özellikleri istemeye başlamışlardır. Bu gelişmeler, sanayi sektörünün.insan  kaynakları ve eğitime daha fazla önem vermelerine ve bu alanlarda uzun  vadeli yatırımlar yapmalarına neden olmuştur.

Yıllar boyunca sadece iç pazara yönelik olarak üretim gerçekleştiren ve pazar kaygıları olmadığı için kendilerini yenileme ihtiyacı duymayan Türk şirketleri, Gümrük Birliğine  giriş konusu gündeme gelince telâşa kapılmışlardır.

Çünkü bu gelişme o güne kadar sadece yurt içinde geçerli olan rekabeti, uluslar arası alana taşımış ve bu şirketleri dünya şirketleri ile karşı karşıya getirmiştir. Artık, müşteri ihtiyaçlarını ön plânda tutan kendisini sürekli olarak yenileyen, verimli ve ekonomik üretimi gerçekleştiren şirketler hayatta kalabileceklerdir.Bu durumda şirketlerin hayatta kalabilmesi için tek çıkar yol kalitenin bir  yaşam tarzı hâline getirilmesidir.

Tarih boyunca üretimin artmasına, bilim ve teknolojinin ilerlemesine paralel olarak bir yandan “kalite geliştirme” diğer yandan “yönetim geliştirme” çalışmaları sürmüştür. Doğal olarak bu iki süreç birbirleri ile etkileşim içinde olmuşlar ve bugün “Toplam Kalite Yönetimi” noktasında buluşmuşlardır. Bu bakımdan toplam kalite yönetimi hem “kalitenin yönetimi” hem de “yönetimin kalitesi”ni bütün olarak ifade eden bir sentezdir.

Kalitenin boyutları

Kalitenin üretilmesinde temel olarak üç aşama vardır. Her bir aşama ürün kalitesini oluşturan temel unsurları beraberinde getirmektedir. Bunlar,

İ) Üretim öncesi aşama (tasarım kalitesi)

ii)Üretim aşaması (uygunluk kalitesi)

iii)Üretim sonrası aşama (kullanım kalitesi)

Tasarım kalitesi, bir ürünün tüketici isteklerini yansıtma derecesidir. Bir ürünün (mal veya hizmetin) en uygun tasarım kalitesinin saptanması, kalitenin tüketici açısından değeri ile tüketiciye olan maliyeti arasındaki optimum noktanın bulunması sürecidir.

Uygunluk kalitesi, tasarım kalitesi ile belirlenen özelliklere ve standartlara üretim sırasında uyulup uyulmadığını kapsar.

Kullanım kalitesi ise, üretim sonrası ve satış sonrasında işletme ve ürün güvencesi kapsamındaki kalitedir. Ürünün elde edilebilme kolaylıkları, süreklilikleri, satış sonrasında tüketici sorunlarına hemen çözüm getirme gibi faktörleri içerir.

Hizmet sektöründe kalite göstergeleri

 

 • Erişebilirlilik
 • Zamanlılık
 • Profesyonellik
 • Güvenilirlik
 • Doğruluk
 • Tamlık
 • Süreklilik
 • Esneklik
 • Ortam
 • Güvenlik
 • Görünüm
 • Anlaşılabilirlik

 

 1. Erişebilirlik:

Müşterinin hizmeti sunana ulaşabilmesidir. Ayrıca, amirlerin iç müşteri konumunda bulunan personelin öneri ve tekliflerine her zaman açık olmaları anlamında da anlaşılmalıdır.

 1. Zamanlılık:

Sunulmak istenen hizmetin talep sahibinin beklediği ve istediği zamanda verilmesi esastır.

 1. Profesyonellik:

Hizmet veren kişi veya kuruluşun hizmet alan ile olan ilişkilerindeki hata payının minimum düzeyde olmasını gerektirir.

 1. Güvenirlilik:

Hizmet alanın, hizmet verenden beklediği davranışların başında dürüstlük gelir. Hizmet verenlerin sözleri ile işlerinin güven duyulabilecek şekilde uyumluluk göstermesidir.

 1. Doğruluk:

Müşteriler hizmetlerinin ilk defada ve doğru olarak yapılmasını isterler. Yapılan iş, o iş için belirlenen kriterlere uygun olmasını gerektirmektedir.

 1. Tamlık:

Hizmetin eksik bırakılmadan tamamının sunulmasını ifade eder.

 1. Süreklilik:

Hizmet sunumu süresince ortaya çıkan hataların ve eksikliklerin giderilmesi için gösterilen gayretin derecesini açıklar.

 1. Esneklik:

Sunulan hizmetin değişen koşullarda, müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde yeni koşullara uyum gösterebilecek kabiliyette olmasıdır.

 

 1. Ortam ( Ergonomi ):

Sunulan hizmetin oluşturduğu ortamın psikolojik ve sosyal durumunu açıklar.

 1. Güvenlik:

Sunulan hizmette riskten, tehlikeden ve kuşkudan uzak olmanın derecesini belirler.

 1. Görünüm:

Hizmetin sunulduğu ortamın fiziksel görünümünün durumunu açıklar.

 1. Anlaşılabilirlik:

Hizmetler karmaşık değil, müşterinin anlayacağı şekilde sade ve basit olarak sunulmalıdır. Müşterinin anladığı dil konuşulmalıdır.

 

KAYNAKÇA

1.        BALTAŞ, Acar. Ekip Çalışması ve Liderlik. İstanbul: 20002.        BONSTİNGL, John Jay. Kalite Okulları. İstanbul: 2000                        3.        CAFOĞLU,Zuhal. Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi. Avni Akyol Ümit Kültür Vakfı.İstanbul:19964.        CENGİZ,Altan .Toplam Kalite Yönetimi. MESS Eğitim Merkezi Yayınları, İstanbul:2000 5.        ÇAPAZ, İlkay ve MERİH, Kutlu. Kalite Güvencesi Sistemleri ve ISO 9000. İstanbul:20006.        DEMİRKAN, Mahmut. Toplam Kalite Yönetimi. Sakarya: 19977.        ERDOĞAN, İrfan. Okul yönetimi ve Öğretim Liderliği. İstanbul: 20008.        ERDOĞAN, İrfan. Çağdaş Eğitim Sistemleri. İstanbul:2000 9.        ENSARİ, Hoşcan. 21. Yüzyıl Okulları için Toplam Kalite Yönetimi. İstanbul: 200010.     GOMES, Helio. Kaliteli Sözler. İstanbul: 199911.     GLASSER, William. Kalite Eğitimde Öğretmen. İstanbul: 200012.     İZGÖREN, A. Şerif. İş Yaşamında 100 Kanguru. Ankara: 200013.     JENKINS, Lee. Sınıflarda Öğretmenin İyileştirilmesi. İstanbul: 199814.     KAVRAKOĞLU, İbrahim. Kalite Güvencesi ISO 9000 ve Toplam Kalite.15.     KÖKSAL, Hayal. Toplam Kalite Yönetimi. İstanbul: 199816.     ÖZEVREN, Mina. Toplam Kalite Yönetimi. İstanbul: 200017.     ÖZDEMİR ,Servet. Eğitimde Verimlilik ve Toplam Kalite Yönetimi. Eğitim Yönetimi Dergisi, Sayı:3, Güz: 1995, s.379 18.     ÖZDEMİR, Servet. Eğitimde Örgütsel Yenileşme. PEGEM, Ankara: 1996, s.3919.     ÖZTEMEL, Ercan. Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi. Adapazarı: 200020.     ŞİMŞEK, Muhittin. Sorularla Toplam Kalite ve Kalite Güvence Sistemleri.21.     YÖNERSOY, Gönül. Toplam Kalite Yönetimi. İstanbul: 1997

 

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

ENDÜSTRİYEL TEKNİK ÖĞRETİMDE TOPLAM KALİTE 13

2001

HAZIRLAYANLAR

Cengiz İŞSEVER MEB Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

 1. Saip SERFİÇELİ Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Öğretmeni

Tamer DOĞAN Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Öğretmeni

Kâzım SAYIN Ankara Balgat EML Öğretmeni

Yunus KAYA Isparta Merkez EML Öğretmeni

Mehmet MUT Isparta Merkez EML Öğretmeni

 1. Ali SÖYLEMEZ Ankara Balgat EML Müdürü

Ramazan KATKICI Antalya Korkuteli EML Müdürü

Çağatay VARALAN Artvin Yusufeli ÇPL Müdürü

İsmail TUTAL Balıkesir 100. Yıl EML Müdürü

Mehmet AKALIN Balıkesir Bandırma EML Müdürü

Yücel DAĞTAŞ Balıkesir Merkez EML Müdürü

Gürol ERMİŞ Bursa Ali Osman Sönmez EML Müdürü

Rahmi ÖZYİĞİT Bursa Tophane EML Müdürü

Haşmet ERŞEN Çanakkale Merkez EML Müdürü

 1. Sırrı KABADAYI Eskişehir Atatürk EML Müdürü

Mustafa DALBAY Eskişehir Yunus Emre EML Müdürü

Kemal TURAN Giresun Merkez EML Müdürü

Muhittin KARA İstanbul Bahçelievler Erkan Avcı EML Müdürü

Hüseyin GÜMÜŞ İstanbul Pendik Anadolu Denizcilik Teknik Lisesi müdürü

 1. Ali ACAR İstanbul Ümraniye Atatürk EML Müdürü

Yakup ERDOĞAN İstanbul Ziya Kalkavan EML Müdürü

Rıza AKÇAY İzmir Mersinli EML Müdürü

Timuçin BERAN İzmir Selçuk EML Müdürü

Murat YAZICI Kocaeli Gebze EML Müdürü

Çetin TERZİOĞLU Kütahya Simav EML Müdürü

Cihat YAKAR Manisa Alaşehir Org. Kenan Evren EML Müdürü

Zeki KAYDA Manisa Salihli EML Müdürü

Hidayet YİĞİT Sakarya Merkez EML Müdürü

Ali CESUR Trabzon Of H. M. B. Ulusoy EML Müdürü

 

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :