- Hoşgeldiniz

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Eğitim Fakültelerinde Uygulanacak Yeni Programlar Hakkında Açıklama

Eğitim Fakültelerinde Uygulanacak Yeni Programlar Hakkında Açıklama sitemize 27 Mart 2021 tarihinde eklenmiş ve 0 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

Eğitim Fakültelerinde Uygulanacak Yeni Programlar Hakkında Açıklama

Giriş

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 04.11.1997 tarih ve 97.39.2761 sayılı kararı ile eğitim fakültelerinde yeniden yapılanma süreci başlatılmış ve bu  çerçevede 1998-1999 eğitim-öğretim yılından itibaren yeniden düzenlenen öğretmen yetiştirme programları uygulamaya konulmuştur.

Yeniden yapılanma çalışmalarında, eğitim fakültelerinin ilköğretime öğretmen yetiştiren  programları, 1997-1998 eğitim-öğretim yılında başlanan sekiz yıllık zorunlu ilköğretim uygulamasının taleplerini karşılayacak biçimde  şekillendirilmiştir.

Programlar Neden Güncelleştirildi?

Geçen sekiz yıllık süre içinde üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı ve sivil toplum örgütlerince düzenlenen sempozyum, panel, çalıştay, açıkoturum, konferans gibi akademik etkinliklerde, eğitim fakültelerinde uygulanan öğretmen yetiştirme programlarının; çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip öğretmenler yetiştirmedeki yeterlilikleri tartışılır olmuş ve programlarla ilgili sorunları çözümlemeye yönelik öneriler, bilimsel araştırma verilerine ve alan uzmanlarının görüşlerine dayalı olarak ortaya konmuştur.

Yukarıda yapılan açıklamaların ışığında; sekiz yılı aşkın süredir uygulanmakta olan öğretmen yetiştirme lisans programlarının aksayan yönlerini gidererek,  geliştirmeye yönelik bir çalışmanın gerçekleştirilmesi Yükseköğretim Kurulu’nca uygun bulunmuş ve bu çerçevede, Yükseköğretim Kurulu, eğitim fakülteleri yönetici ve öğretim elemanlarıyla konuyu paylaşmış, programları bütünüyle değiştirme yerine, programlarda gerekli  güncellemeleri yapmak amacıyla çalışmalar başlatmıştır.

Programları Güncellemede İzlenen Yöntem

Programları güncellemek üzere, eğitim fakülteleri dekanlıklarının görüşleri de dikkate alınarak, eğitim fakülteleri öğretim üyelerinden 25 kişilik bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Programların temel ilkelerini ve çekirdek programları güncelleştirmek üzere oluşturulan grup, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ile İlköğretim Genel Müdürü’nün de katılımıyla, 5-11 Mart 2006 tarihleri arasında 7 gün süreli “Eğitim Fakülteleri Program Geliştirme Çalıştayı”ında yeni öğretmen yetiştirme program taslaklarını hazırlamıştır. Taslak programlar, görüşleri alınmak üzere eğitim fakülteleri dekanlıklarına gönderilmiştir. Paydaşları geniş tutulmaya çalışılan bu sürecin, olabildiğince katılımcı ve demokratik olmasına, böylelikle yeni programların, ortak aklın ürünü olarak oluşturulmasına  büyük özen gösterilmiştir.

Fakültelerden gelen görüş ve öneriler “Eğitim Fakültelerini Geliştirme Komisyonu” tarafından titiz bir çalışma ile değerlendirilerek Eğitim fakültelerinin ilköğretime öğretmen yetiştiren bölümlerinde yürütülen öğretmen yetiştiren programlarına son şekli verilmiş, 21 Temmuz 2006 tarihli YÖK Genel Kurulunda uygulama için olur alınmıştır.

İlk yılı uygulamaya konulan yeni programların ikinci, üçüncü ve dördüncü yılına ait bazı derslerin kod, kredi ve adlarında, fakültelerden gelen görüşler de dikkate alınarak küçük düzeltmeler yapılmıştır. Programlar, şekillenen son haliyle, Kurulumuzca oluşturulan bir çalışma grubu tarafından güncellenen Rehberlik ve Psikolojik Danışma programı ile birlikte, 2 Şubat 2007 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

Diğer programlarda olduğu gibi, ilgili anabilim dalı öğretim elemanları, güncellenen Rehberlik ve Danışma Programı ile ilgili görüşlerini 02 Nisan 2007’ye kadar bildirebileceklerdir.

Yeni programların ders tanımları,  Mart 2007’de WEB sayfasına konulacaktır.

Yeni programları oluşturmada büyük katkı sağlayan eğitim fakültesi dekan ve öğretim elemanlarının, uygulamada karşılaşılabilecek sorunların çözümünde çok önemli görevler üstlenecekleri ve programları sahiplenecekleri muhakkaktır.

Yeni Programlarla Getirilen Yenilikler

2006-2007 akademik yılından itibaren uygulamaya giren öğretmen yetiştirme programlarındaki başlıca yenilikler şunlardır:

 • Programlar oransal olarak, %50 alan bilgisi ve becerileri, %30 öğretmenlik meslek bilgisi ve becerileri, %20 genel kültür derslerini içermektedir. Ders saatleri ve bu oranlar, öğretmenlik dallarına göre farklılık göstermektedir.
 • Yeni programlarda, ihtiyacın ortadan kalkması nedeniyle (bir fakültedeki Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği dışında), yan dal uygulamasına son verilmiştir. Yeni uygulama ile, öğretmen adayının kendi alanında daha derinlemesine eğitim görerek yetişmesi mümkün olabilecektir.
 • Öğretmen yetiştirme programlarında çakılı ders uygulaması esnetilerek; fakültelere toplam kredilerin yaklaşık %25’i oranında dersleri belirleme yetkisi verilmekte ve seçmeli ders olanağı artırılmaktadır. Bazı programlarda çekirdek derslerinin fazla olması nedeniyle, bu oran düşük tutulmuştur.
 • Öğretmen adaylarına; birleştirilmiş sınıflarda, köylerde ve YİBO’larda okul uygulaması yapabilme fırsatı verilmektedir.
 • Yeni programların en önemli özelliklerinden biri de genel kültür derslerinin oranlarının arttırılmasıdır. Bu değişikliğin amacı, üniversite düzeyinde yetiştirilen öğretmen adayına aydın bir kişide bulunması gereken entellektüel donanımı kazandırmaktır. Belli düzeyde genel kültüre ve bilişim teknolojisine ilişkin bilgi ve becerilere sahip olan, bilimsel araştırma yapabilen ve yapılan araştırmalardan yararlanabilen, çok yönlü bir öğretmen adayı, çağdaş eğitimin gereklerini yerine getirmede daha başarılı olacak, öğretmenin bu niteliği, yetiştirdiği öğrencilerin geleceğe hazırlanmasında olumlu yansımalar sağlayacaktır. Genel kültür dersleri olarak, Bilim Tarihi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Felsefeye Giriş, Etkili İletişim Becerileri, Türk Eğitim Tarihi gibi dersler konulmuştur. Programın esnek yapısı nedeniyle, fakülteler, farklı genel kültür dersleri de okutabilecekler ve bu dersleri zaman içinde değiştirilebileceklerdir.
 • Öğretmen yetiştirme programlarına “Topluma Hizmet Uygulamaları” adlı yeni bir ders konulmuştur. Tüm programlar için zorunlu olan bir yarıyıllık bu derste, öğrenciler, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlayacaklardır. Ayrıca, bu ders kapsamında; öğrencilerin, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılması özendirilecektir. Öğrencinin bu çalışmalardaki başarısı, “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi içinde değerlendirilecektir.
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma ders programı, MEB programları, alana yönelik sivil toplum kuruluşlarının önerileri ve konuyla ilgili akademisyen görüşleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Rehber öğretmen yetiştiren Eğitim Fakültelerinde, zaman içinde birbirinden farklı ders programları ortaya çıkmış, ortak nokta kaybolmaya yüz tutmuştur. Bu nedenle alana özgü kongre ve sempozyum gibi akademik ortamlarda yeni bir ders programının gerekliliği ve öneri geliştirilmesi görüşü yer almıştır. Bu çalışmayla, subjektif ders programlarıyla farklı hedeflere yönelik rehber öğretmen yetiştirme olasılığı ortadan kalkmıştır.
 • Yeni programın önemli bir özelliği de AB ülkelerinde öğretmen yetiştirmede kullanılan öğretmen eğitimi programlarının boyutlarıyla örtüşmektedir. Genel olarak programa bakıldığında, kendisine söyleneni yapan teknisyen öğretmen yerine, problem çözen ve öğrenmeyi öğreten entelektüel öğretmen yetiştirme hedeflenmiştir.

Programların Uygulanması ile İlgili Esaslar:

 1. Programlar, 2006-2007 eğitim-öğretim yılından itibaren, sınıflardan başlanarak uygulanacak, diğer sınıflar eğitimlerini, başladıkları programla sürdüreceklerdir.
 2. Programda yer alan (*) işaretli dersler, ilgili yarıyılın tüm öğrencileri için zorunludur. Fakülte yönetimi, bu ders yerine, farklı bir ders tercihi yapabilecektir.
 3. Programda yer alan Topluma Hizmet Uygulamaları dersi, tüm programlar için ortak olup ders tanımında belirtildiği gibi, bir yarıyıl boyunca öğrencinin yapacağı “Topluma Hizmet Uygulamaları” sonucunda değerlendirilecektir. Fakülteler, eski programa göre eğitimlerini sürdürecek öğrenciler için de adı geçen dersi programa koyabilirler. Bu durumda ders, 2006-2007 eğitim-öğretim yılından itibaren uygun olan bir dönemde okutulmaya başlanacaktır. Bu dersle ilgili ayrıntılı kılavuz, Mart 2007’de Yükseköğretim Kurulu’nun WEB sayfasında yer alacaktır.
 4. Seçmeli dersler, öğrencilerin ilgi alanları ve fakültenin öğretim elemanı durumuna göre bir veya birden fazla ders olarak belirlenebilir. Avrupa’da ve Amerika’da öğretmen eğitimi programlarında yer alan Mesleki Etiğin kazandırılmasına yönelik seçmeli derslerin açılması önerilmektedir.
 5. Zorunluluk olmadıkça, derslerin yılları değiştirilmemelidir. Ancak gerekli görüldüğünde, derslerin yarıyılları değiştirilebilecektir. Bu kapsamda Üniversitelerin kendi koşulları dikkate alınarak Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi gibi genel kültür derslerinin okutulacağı yıl ve dönemleri değiştirilebilir.
 6. Bir dersin tamamlayıcısı niteliğindeki laboratuvar uygulamaları, programda farklı ders olarak yer almıştır. Fakülteler bu dersleri, aynı kod altında, dersin uygulaması olarak  gösterebileceklerdir.
 7. Programda Özel Öğretim Yöntemleri I, Öğretmenlik meslek bilgisi (MB), Özel Öğretim Yöntemleri II, Alan eğitimi (A) olarak yer almıştır. Bu dersler ve MB koduyla verilen Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinin, fakültelerin kendi kadro olanakları ölçüsünde öncelikle alan eğitimi öğretim elemanı tarafından verilmesi önerilmektedir.
 8. Programda yer alan seçmeli dersler, fakülte kurullarınca belirlenmelidir.
 9. Milli Eğitim Bakanlığınca uygulamaya konulan ilköğretim ve ortaöğretimdeki programlarında “Oluşturmacı/yapılandırmacı yaklaşım” esas alınmıştır. Bu programların uygulanmasını sağlayacak geleceğin öğretmenlerinin yetiştirilmesinde ve bu programın uygulanmasında aynı yaklaşımın dikkate alınması önerilmektedir.
Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
İlgili Terimler :